Druhá časť jarnej túry vo Veľkej Fatre. Z paseky nad Ružomberkom sa dolinou Hrabovského potoka vraciame do Vlkolínca. Na rázcestí Za Kalváriou sa vydáme po žltom a lesným chodníkom sa vydáme na pasienok Vlkolínske lúky. Následne vchádzame na Sedlo pod Sidorovom, z ktorého juhovýchodným smerom je panoramatický výhľad na Veľkú Fatru a Nízke Tatry. Zo sedla schádzame do Vlkolínca.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Sedlo pod Sidorovom z Ružomberka, Slovensko
🏞️ Trasa: Zákľuka, Ružomberok (664 m n.m.; 49.070878, 19.284954) – Za Kalváriou, rázcestie (623 m n.m.; 49.072274, 19.281177) – Vlkolínske lúky (819 m n.m.; 49.050051, 19.272704) – Sedlo pod Sidorovom (860 m n.m.; 49.046097, 19.271682) – Vlkolínec (742 m n.m.; 49.040384, 19.278694) – Vlkolínec, Parkovisko (679 m n.m.; 49.037602, 19.276221)
🆔 Označenie chodníka: žltý chodník
📏 Dĺžka: približne 5,0 km
⏲️ Čas chôdze: približne 1:50 h
↗️ Suma prístupov: 280 m
↘️ Zostup: 270 m

00:01:32 Zákľuka, Ružomberok
00:07:12 Za Kalváriou, rázcestie
00:07:26 Križovatka žltého chodníka a modrého chodníka
00:52:00 Vlkolínske lúky
00:52:29 Križovatka žltého chodníka, červeného chodníka a modrého chodníka
00:53:03 Hrabovský potok
01:01:49 Sedlo pod Sidorovom
01:02:02 Križovatka žltého chodníka, červeného chodníka a zeleného chodníka
01:06:48 Križovatka žltého chodníka a zeleného chodníka
01:14:46 Potok
01:16:36 Vlkolínec
01:18:53 Zídenie z chodníka
01:21:44 Vlkolínec, parkovisko

Veľká Fatra – rozsiahle pohorie v Západných Karpatoch na Slovensku. Zo severu hraničí s Malou Fatrou, z východu s Nízkymi Tatrami, z juhu s Kremnickými vrchmi a zo západu s Turčianskou kotlinou. Budujú ho prevažne sedimentárne druhohorné horniny a žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Lubochniańskej doliny.
Veľká Fatra je jednou z najviac neobývaných a neobývaných horských skupín na Slovensku, ktorá sa vyznačuje dlhými, hornatými, malebnými hrebeňmi, hlbokými dolinami, početnými skalnými útvarmi a rozsiahlymi lesnými komplexmi. Je takmer celý chránený ako súčasť Národného parku Veľká Fatra a zároveň dobre vyvinutý pre turistiku (početné turistické chodníky).
Pohorie sa člení na 7 podcelkov: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. Najvyšším vrchom je Ostredok s výškou 1596 m n. m.
Medzi najznámejšie doliny Veľkej Fatry patrí Ľubochnianska dolina (najdlhšia), Gaderská dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorská dolina, Jasenská dolina.

Sedlo pod Sidorovom – priesmyk vo výške 865 m n.m. medzi vrchmi Borovník a Sidorovo vo Veľkej Fatre na Slovensku. Nachádza sa v ochrannej zóne Národného parku Veľká Fatra. Severné svahy priesmyku klesajú do Hrabovej doliny v Turčianskej doline. Na juhozápadných svahoch, klesajúcich do údolia rieky Revúca, sa rozprestiera obec Vlkolínec, zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Sedlo Pod Sidorovom je rozľahlá čistinka, ktorá stúpa na severozápad a prechádza do veľkej siene Vlkolínskych ľukov. Z priesmyku juhovýchodným smerom je panoramatický výhľad na Veľkú Fatru a Nízke Tatry.

Video natočené 4. apríla 2023.

🇬🇧
The second part of the spring hike in the Great Fatra Mountains. From the glade above Ružomberok we return to Vlkolínec through the valley of the Hrabovský Stream. At the Za Kalváriou crossroads, we take the yellow trail and follow the forest path to the Vlkolínske lúky Hall. Then we enter the Sidiorovo Pass, from which in the south-eastern direction there is a panoramic view of the Great Fatra and the Low Tatras. From the pass we descend to Vlkolínec.

🚶 Virtual hike: Ascent to the Sidorovo Pass from Ružomberok, Slovakia
🏞️ Route: Zákľuka, Ružomberok (664 m a.s.l.; 49.070878, 19.284954) – Za Kalváriou, rázcestie (623 m a.s.l.; 49.072274, 19.281177) – Vlkolínske lúky (819 m a.s.l.; 49.050051, 19.272704) – Sidorovo Pass (860 m a.s.l.; 49.046097, 19.271682) – Vlkolínec (742 m a.s.l.; 49.040384, 19.278694) – Vlkolínec, parking (679 m a.s.l.; 49.037602, 19.276221)
🆔 Trail designation: yellow trail
📏 Length: about 5.0 km
⏲️ Walking time: about 1:50 h
↗️ Sum of approaches: 280 m
↘️ Sum down: 270 m

00:01:32 Zákľuka, Ružomberok
00:07:12 Za Kalváriou, rázcestie
00:07:26 Crossing of the blue and the yellow trails
00:52:00 Vlkolínske lúky
00:52:29 Crossing of the blue, yellow and the red trails
00:53:03 Hrabovský potok
01:01:49 Sidorovo Pass
01:02:02 Crossing of the yellow, green and the red trails
01:06:48 Crossing of the yellow and green trails
01:14:46 Stream
01:16:36 Vlkolínec
01:18:53 Going off the trail
01:21:44 Vlkolínec, parking

Great Fatra Mountains – a vast mountain range in the Western Carpathians in Slovakia. From the north it borders with the Little Fatra Mountains, from the east with the Low Tatra Mountains, from the south with the Kremnica Mountains and from the west with the Turčian Basin. It is built mainly of sedimentary Mesozoic rocks and the granite core comes to the surface only in the area of Smrekovica and Lubochniańska Valley.
The Great Fatra is one of the most uninhabited and uninhabited mountain groups in Slovakia, characterized by long, mountainous, scenic ridges, deep valleys, numerous rock formations and vast forest complexes. It is almost entirely protected as part of the Veľká Fatra National Park, and at the same time well developed for tourism (numerous hiking trails).
The mountain range is divided into 7 subunits: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. The highest peak is Ostredok with a height of 1596 m a.s.l.
The most famous valleys of the Great Fatra include Ľubochnianska dolina (the longest), Gaderska dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorska dolina, Jasenská dolina.

Sidorovo Pass – a pass at an altitude of 865 m a.s.l. between the peaks of Borovník and Sidorovo in Great Fatra Mountains, Slovakia. It is located in the buffer zone of the Veľká Fatra National Park. The northern slopes of the pass descend into the Hrabova valley in the Turčianska valley. On the south-western slopes, descending into the valley of the Revúca River, there is the village of Vlkolínec, a UNESCO World Heritage Site. The Sidorovo Pass is a vast glade that rises to the north-west and turns into a large hall of Vlkolínské ľuky. From the pass in the south-eastern direction, there is a panoramic view of the Great Fatra and Low Tatras.

The film was recorded on April 4, 2023.

Region