Jesienna wędrówka po jednej z najpiękniejszych polskich połonin. Z parkingu w miejscowości Brzegi Górne wyruszamy czerwonym szlakiem na Połoninę Caryńską. Początkowo podchodzimy przez pięknie wybarwiony jesiennymi kolorami las. Po wyjściu ponad granicę lasu ukazują się wspaniałe widoki na masyw Wielkiej Rawki. Następie wchodzimy na grań, z której widoki mamy już w każdą stronę, na całe Bieszczady. Najwyższy szczyt połoniny to Kruhly Wierch. Schodzimy z niego zielonym szlakiem na Przełęcz Wyżniańską nadal racząc się wspaniałymi widokami.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Połonina Caryńska z Brzegów Górnych, Polska
🏞️ Trasa: Brzegi Górne parking (738 m n.p.m.; 49.141638, 22.568668) – Kruhly Wierch (1297 m n.p.m.; 49.138175, 22.603474) – Połonina Caryńska skrzyżowanie szlaków (1236 m n.p.m.; 49.135362, 22.607972) – Przełęcz Wyżniańska parking (856 m n.p.m.; 49.125242, 22.591906)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 5,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 546 m
↘️ Suma zejść: 428 m

00:00:22 Brzegi Górne parking
00:02:44 Cmentarz greckokatolicki w Brzegach Górnych
00:48:06 Połonina Caryńska
01:07:30 Kruhly Wierch
01:17:00 Połonina Caryńska skrzyżowanie szlaków
01:48:47 Przełęcz Wyżniańska parking

Bieszczady – dwa pasma górskie należące do Beskidów Wschodnich, które są częścią Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Dzielą się na: Bieszczady Zachodnie (na terenie Polski i Ukrainy) i Bieszczady Wschodnie (na terenie Ukrainy). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.).
Bieszczady charakteryzują się tzw. “rusztową” budową grzbietów, które biegną równolegle do siebie z południowego wschodu na północny zachód. Charakterystyczny krajobraz Bieszczadów tworzą połoniny, czyli zbiorowiska subalpejskie i alpejskie, rozciągające się od górnej granicy lasu po najwyższe szczyty. Jest to piętro roślinności o charakterze naturalnym, którego zasięg poszerzony został przez działalność człowieka (wypas owiec i bydła).

Połonina Caryńska – jedna z najpiękniejszych połonin w Bieszczadach, rozciągająca się między Ustrzykami Górnymi i Brzegami Górnymi, pomiędzy dolinami Prowczy i Wołosatego. Tworzy grzbiet odługości 5 km z trzema wyraźnymi kulminacjamim, patrząc od zachodu odpowiednio: 1256 m, 1297 m (Kruhly Wierch) i 1239 m. Z Połoniny Caryńskiej roztacza się rozległa panorama z dobrze widocznym masywem Wielkiej Rawki, Połoniny Wetlińskiej i grupą najwyższych szczytów polskich Bieszczadów z Tarnicą i Haliczem. Połoninę porastają bujne trawy po nasłonecznionej, południowej stronie i borówczyska od strony północnej. Linia lasu przebiega trochę niżej, a sam las dość szybko przechodzi w łąki ze względu na dawną gospodarkę pasterską.

Film zarejestrowany w dniu 10 października 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Połonina Caryńska from Brzegi Górne, Poland
🏞️ Route: Brzegi Górne parking (738 m a.s.l.; 49.141638, 22.568668) – Kruhly Wierch (1297 m a.s.l.; 49.138175, 22.603474) – Połonina Caryńska crossing of trails (1236 m a.s.l.; 49.135362, 22.607972) – Wyżniańska Pass parking (856 m a.s.l.; 49.125242, 22.591906)
🆔 Trail designation: red trail, green trail
📏 Length: about 5.2 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 546 m
↘️ Sum down: 428 m

00:00:22 Brzegi Górne parking
00:02:44 Greek Catholic cemetery in Brzegi Górne
00:48:06 Połonina Caryńska
01:07:30 Kruhly Wierch
01:17:00 Połonina Caryńska crossing of trails
01:48:47 Wyżniańska Pass parking

Bieszczady – two mountain ranges belonging to the Eastern Beskids, which are part of the Outer Eastern Carpathians. They are divided into: Western Bieszczady (in Poland and Ukraine) and Eastern Bieszczady (in Ukraine). The highest peak of the Bieszczady Mountains is Pikuj (1,405 m above sea level, in Ukraine), and in Poland – Tarnica (1,346 m above sea level).
Bieszczady are characterized by the so-called The „grate” structure of ridges that run parallel to each other from the southeast to the northwest. The characteristic landscape of the Bieszczady Mountains is formed by mountain meadows, i.e. subalpine and alpine communities, stretching from the upper edge of the forest to the highest peaks. It is a natural layer of vegetation, the range of which has been extended by human activity (sheep and cattle grazing).

Połonina Caryńska – one of the most beautiful mountain pastures in the Bieszczady Mountains, stretching between Ustrzyki Górne and Brzegi Górne, between the Prowcza and Wołosate valleys. It forms a ridge 5 km long with three distinct culminations, looking from the west, respectively: 1256 m, 1297 m (Kruhly Wierch) and 1239 m. Połonina Caryńska offers a vast panorama with a clearly visible massif of Wielka Rawka, Połonina Wetlińska and a group of the highest peaks of the Polish Bieszczady Mountains with Tarnica and Halicz. The meadow is covered with lush grasses on the sunny, southern side and blueberries on the northern side. The forest line runs a little lower, and the forest itself quickly turns into meadows due to the former pastoral economy.

The film was recorded on October 10, 2021.

Region