Jesienna wędrówka na najwyższy szczyt polskich Bieszczad. Z parkingu w miejscowości Wołosate wyruszamy niebieskim szlakiem na Tarnicę. Początkowo przechodzimy przez rozległe polany z widokami na okoliczne szczyty by następnie wejść do pięknego, kolorowego lasu. Po wyjściu z lasu od razu znajdujemy się na bieszczadzkich połoninach i wchodzimy widokową ścieżką na Przełęcz pod Tarnicą. Z przełęczy na szczyt prowadzi ścieżka oznaczona żółtym szlakiem.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Tarnica z Wołosatego, Polska
🏞️ Trasa: Wołosate parking (724 m n.p.m.; 49.066040, 22.680642) – Przełęcz pod Tarnicą (1285 m n.p.m.; 49.077969, 22.725348) – Tarnica (1346 m n.p.m.; 49.074560, 22.726325)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, żółty szlak
📏 Długość: około 4,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 632 m
↘️ Suma zejść: 10 m

00:00:24 Wołosate parking
00:08:07 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
01:26:16 Przełęcz pod Tarnicą (1285 m n.p.m.)
01:26:35 Skrzyżowanie niebieskiego, czerwonego i żółtego szlaku
01:37:26 Tarnica

Bieszczady – dwa pasma górskie należące do Beskidów Wschodnich, które są częścią Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Dzielą się na: Bieszczady Zachodnie (na terenie Polski i Ukrainy) i Bieszczady Wschodnie (na terenie Ukrainy). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.).
Bieszczady charakteryzują się tzw. “rusztową” budową grzbietów, które biegną równolegle do siebie z południowego wschodu na północny zachód. Charakterystyczny krajobraz Bieszczadów tworzą połoniny, czyli zbiorowiska subalpejskie i alpejskie, rozciągające się od górnej granicy lasu po najwyższe szczyty. Jest to piętro roślinności o charakterze naturalnym, którego zasięg poszerzony został przez działalność człowieka (wypas owiec i bydła).

Tarnica (1346 m n.p.m.) – najwyższy szczyt polskich Bieszczadów wznoszący się na krańcu pasma połonin, w grupie tzw. gniazda Tarnicy i Halicza. Od sąsiedniego masywu Krzemienia grzbiet oddzielony jest głęboką Przełęczą Goprowską, natomiast z Szerokim Wierchem łączy Przełęczą Pod Tarnicą o wysokości 1286 m. Szczyt jest skalisty, z którego można podziwiać wspaniałą panoramę Bieszczad.

Film zarejestrowany w dniu 9 października 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Tarnica from Wołosate, Poland
🏞️ Route: Wołosate parking (724 m a.s.l.; 49.066040, 22.680642) – The Pass at Tarnica (1285 m a.s.l.; 49.077969, 22.725348) – Tarnica Mountain (1346 m a.s.l.; 49.074560, 22.726325)
🆔 Trail designation: blue trail, yellow trail
📏 Length: about 4.9 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 632 m
↘️ Sum down: 10 m

00:00:24 Wołosate parking
00:08:07 Crossroads of the blue trail and the red trail
01:26:16 The Pass at Tarnica
01:26:35 Crossroads of the blue trail, the yellow trail and the red trail
01:37:26 Tarnica Mountain

Bieszczady – two mountain ranges belonging to the Eastern Beskids, which are part of the Outer Eastern Carpathians. They are divided into: Western Bieszczady (in Poland and Ukraine) and Eastern Bieszczady (in Ukraine). The highest peak of the Bieszczady Mountains is Pikuj (1,405 m above sea level, in Ukraine), and in Poland – Tarnica (1,346 m above sea level).
Bieszczady are characterized by the so-called The „grate” structure of ridges that run parallel to each other from the southeast to the northwest. The characteristic landscape of the Bieszczady Mountains is formed by mountain meadows, i.e. subalpine and alpine communities, stretching from the upper edge of the forest to the highest peaks. It is a natural layer of vegetation, the range of which has been extended by human activity (sheep and cattle grazing).

Tarnica (1,346 m a.s.l.) – the highest peak of the Polish Bieszczady, rising at the end of the mountain range, in the group of the so-called nests of Tarnica and Halicz. The ridge is separated from the neighboring Krzemień massif by the deep Goprowska Pass, and it is connected with the Szeroki Wierch by the Pod Tarnica Pass, 1286 m high. The peak is rocky, from which you can admire the magnificent panorama of the Bieszczady Mountains.

The film was recorded on October 9, 2021.

Region