Letnia wędrówka po wzgórzach i dolinach Garbu Tenczyńskiego. Z parkingu pod kościołem w Czułowie ruszamy drogami i ścieżkami oznaczonym na mapie do górnej części wąwozu Rezerwatu Zimny Dół. Po wejściu na czerwony szlak schodzimy wąwozem do rezerwatu. Na jego terenie wyznaczona została ścieżka dydaktyczna prowadząca pomiędzy najciekawszymi obiektami skalnymi. Atrakcją przyrodniczą są wiekowe bluszcze pnące się po skałach i drzewach. Następnie wracamy do Czułowa na parking pod skałami.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po Rezerwacie Zimny Dół, Polska
🏞️ Trasa: Parking pod kościołem w Czułowie (285 m n.p.m.; 50.074098, 19.684313) – Czerwony szlak (321 m n.p.m.; 50.064911, 19.669733) – Rezerwat przyrody Zimny Dół (297 m n.p.m.; 50.067935, 19.676567) – Parking pod skałami w Czułowie (258 m n.p.m.; 50.071977, 19.684700)
🆔 Oznaczenie: drogi bez szlaku, czerwony szlak, zielona ścieżka dydaktyczna
📏 Długość: około 3,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 91 m
↘️ Suma zejść: 101 m

00:00:23 Parking pod kościołem w Czułowie
00:01:46 Kapliczka
00:26:07 Czerwony szlak
00:31:54 Zejście ze szlaku
00:32:48 Powrót na czerwony szlak
00:34:45 Rezerwat Zimny Dół
01:22:29 Parking pod skałami w Czułowie

Garb Tenczyński – południowy fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, mezoregion fizycznogeograficzny położony na zachód od Krakowa, oddzielony od zasadniczej części wyżyny zapadliskiem tektonicznym Rowu Krzeszowickiego. W krajobrazie regionu znajdują się m.in. liczne ostańce z wapieni górno-jurajskich, niewielkie jaskinie i paleozoiczne skały pochodzenia wulkanicznego. Dużą część obszaru zajmują lasy: buczyny karpackie, bory mieszane sosnowo-dębowe, łęgi olszowe oraz lasy grądowe.

Rezerwat przyrody Zimny Dół – rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 2,22 ha w miejscowości Czułów na terenie gminy Liszki w województwie małopolskim. Jest jednym z najmniejszych rezerwatów na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Obejmuje swym zasięgiem wschodnią część zbocza wąwozu uchodzącego do doliny Sanki. Znajdują się tutaj różne formy krasowe takie jak duże głazy o bardzo stromych ścianach tworzące labirynty skalne, okapy i grzyby skalne. Na terenie rezerwatu występuje 230 gatunków roślin naczyniowych, w tym 21 gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Po skałach i drzewach wspinają się bardzo stare okazy kwitnącego bluszczu pospolitego.
W rezerwacie wyznaczona została ścieżka dydaktyczna prowadząca pomiędzy najciekawszymi obiektami skalnymi.

Film zarejestrowany w dniu 10 sierpnia 2022 roku.

🇬🇧
A summer hike through the hills and valleys of the Tenczynek Hills. From the car park under the church in Czułów, we follow the roads and paths marked on the map to the upper part of the gorge of the Zimny Dół Reserve. After entering the red trail, we go down the ravine to the reserve. In its area, a didactic path leading between the most interesting rock objects has been marked out. A natural attraction is the age-old ivy climbing the rocks and trees. Then we return to Czułów to the car park under the rocks.

🚶 Virtual hike: Walk around the Zimny Dół Reserve, Poland
🏞️ Route: Parking at the church in Czułów (285 m a.s.l.; 50.074098, 19.684313) – Red trail (321 m a.s.l.; 50.064911, 19.669733) – Zimny Dół nature reserve (297 m a.s.l.; 50.067935, 19.676567) – Parking under the rocks in Czułów (258 m a.s.l.; 50.071977, 19.684700)
🆔 Trail designation: roads without a trail, red trail, green educational trail
📏 Length: about 3.8 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 91 m
↘️ Sum down: 101 m

00:00:23 Parking at the church in Czułów
00:01:46 Chapel
00:26:07 Red trail
00:31:54 Going off the trail
00:32:48 Return to the red trail
00:34:45 Zimny Dół Reserve
01:22:29 Parking under the rocks in Czułów

Tenczynek Hills – the southern fragment of the Kraków-Częstochowa Upland, a physical and geographic mesoregion located west of Kraków, separated from the main part of the upland by a tectonic sinkhole of the Krzeszowice Trench. The landscape of the region includes numerous inselbergs of Upper Jurassic limestones, small caves and Palaeozoic rocks of volcanic origin. A large part of the area is covered by forests: Carpathian beech forests, mixed pine-oak forests, alder riparian forests and oak-hornbeam forests.

Zimny Dół nature reserve – an inanimate nature reserve with an area of 2.22 ha in the village of Czułów in the Liszki commune in the Małopolskie Voivodeship. It is one of the smallest reserves in the Kraków-Częstochowa Upland. It covers the eastern part of the slope of the gorge flowing into the Sanka valley. There are various karst forms such as large boulders with very steep walls forming rock labyrinths, eaves and rock mushrooms. There are 230 species of vascular plants in the reserve, including 21 species under species protection. Very old specimens of flowering common ivy climb over rocks and trees.
There is an educational trail in the reserve leading between the most interesting rock objects.

The film was recorded on August 10, 2022.

Region