Wirtualna wędrówka po wzgórzach Garbu Tenczyńskiego. Pierwsza część wędrówki to przejście niebieskim szlakiem przez Wąwóz Półrzeczki i wizyta w Jaskini na Łopiankach. Następnie schodzimy ze szlaku i widokowymi wniesieniami w miejscowości Brzoskwinia dochodzimy do Szlaku Tenczyńskiego. Druga część wędrówki to przejście tym szlakiem przez zalesione wzgórza i wąwozy Garbu Tenczyńskiego i powrót na parking do miejscowości Mników.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer Wąwozem Półrzeczki i Szlakiem Tenczyńskim, Polska
🏞️ Trasa: Mników parking (250 m n.p.m.; 50.068933, 19.706774) – Jaskinia na Łopiankach (275 m n.p.m.; 50.072142, 19.705734) – Brzoskwinia, ul. Krzemionki (349 m n.p.m.; 50.084615, 19.696362) – Brzoskwinia, ul. Dworska (345 m n.p.m.; 50.089805, 19.687028) – Baczyn, skrzyżowanie szlaków (328 m n.p.m.; 50.075347, 19.695163) – Mników parking (250 m n.p.m.; 50.068933, 19.706774)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, drogi bez szlaku, czerwony szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 7,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 198 m
↘️ Suma zejść: 198 m

00:00:24 Mników parking
00:02:55 Skrzyżowanie niebieskiego i czarnego szlaku
00:03:24 Wąwóz Półrzeczki
00:04:42 Potok
00:04:58 Zejście ze szlaku
00:06:05 Jaskinia na Łopiankach
00:12:34 Powrót na niebieski szlak
00:24:43 Zejście ze szlaku
00:32:33 Autostrada A4 Katowice-Kraków
00:39:51 Brzoskwinia, ul. Krzemionki
00:50:09 Brzoskwinia, ul. Dworska
00:51:09 Czerwony szlak (Szlak Tenczyński)
01:13:24 Kapliczka
01:24:00 Baczyn, skrzyżowanie czerwonego i czarnego szlaku
01:36:09 Skrzyżowanie niebieskiego i czarnego szlaku
01:38:32 Mników parking

Garb Tenczyński – południowy fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, mezoregion fizycznogeograficzny położony na zachód od Krakowa, oddzielony od zasadniczej części wyżyny zapadliskiem tektonicznym Rowu Krzeszowickiego. W krajobrazie regionu znajdują się m.in. liczne ostańce z wapieni górno-jurajskich, niewielkie jaskinie i paleozoiczne skały pochodzenia wulkanicznego. Dużą część obszaru zajmują lasy: buczyny karpackie, bory mieszane sosnowo-dębowe, łęgi olszowe oraz lasy grądowe.

Wąwóz Półrzeczki – porośnięty lasem wąwóz znajdujący się na terenie wsi Mników, na obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Wąwóz wyżłobiony jest w skałach wapiennych z okresu górnej jury, jego dnem płynie niewielki strumyk uchodzący do Sanki. Na lewych zboczach wąwozu znajduje się wiele stromych wapiennych ścian, najbardziej znane to: Dębowe Skałki, Kanapa, Księżycowa Skała, Mnik, Skała w Łopiankach i Zaciszny Filar. W wąwozie znajdują się kilka jaskiń. Największa z nich to Jaskinia na Łopiankach, znajdująca się w dolnej części wąwozu. Pozostałe to Jaskinia Księżycowa, Jaskinia na Łopiankach Druga, Meander w Wąwozie Półrzeczki.

Jaskinia na Łopiankach – jaskinia w dolnej części Wąwozu Półrzeczki, na Garbie Tenczyńskim, wsi Mników. Jaskinia znajduje się w lewych zboczach wąwozu, w skale tuż za podmokłą łąką u wylotu wąwozu. Do wnętrza prowadzi duży otwór, częściowo zasłonięty dużą skałą opadłą ze ścian skalnych nad jaskinią. Za wejściem do jaskini znajduje się duża komora ze skalnym filarem i kominem w stropie sali. Od komory wejściowej prowadzi w głąb jaskini kręty korytarz z bocznymi rynnami. Jego ściany pokrywają kaskady nacieków. Korytarz za zakrętem zwęża się i zamienia w ciasny tunel. W jaskini występują pająki oraz nietoperze. Długość jaskini wynosi 65 m.

Film zarejestrowany w dniu 11 marca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: A walk along the Półrzeczki Gorge and the Tenczyński Trail, Poland
🏞️ Route: Mników parking (250 m a.s.l.; 50.068933, 19.706774) – Cave in Łopianki (275 m a.s.l.; 50.072142, 19.705734) – Brzoskwinia, Krzemionki Street (349 m a.s.l.; 50.084615, 19.696362) – Brzoskwinia, Dworska Street (345 m a.s.l.; 50.089805, 19.687028) – Baczyn, crossing of trails (328 m a.s.l.; 50.075347, 19.695163) – Mników parking (250 m a.s.l.; 50.068933, 19.706774)
🆔 Trail designation: blue trail, roads without a trail, red trail, black trail
📏 Length: about 7.1 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 198 m
↘️ Sum down: 198 m

00:00:24 Mników parking
00:02:55 The crossing of the blue trail and the black trail
00:03:24 Półrzeczki Gorge
00:04:42 Stream
00:04:58 Going off the trail
00:06:05 Cave in Łopianki
00:12:34 Return to the blue trail
00:24:43 Going off the trail
00:32:33 A4 Katowice-Kraków motorway
00:39:51 Brzoskwinia, Krzemionki Street
00:50:09 Brzoskwinia, Dworska Street
00:51:09 Red trail (Tenczynek Trail)
01:13:24 Chapel
01:24:00 Baczyn, crossing of the red trail and the black trail
01:36:09 The crossing of the blue trail and the black trail
01:38:32 Mników parking

Tenczynek Hills – the southern fragment of the Kraków-Częstochowa Upland, a physical and geographic mesoregion located west of Kraków, separated from the main part of the upland by a tectonic sinkhole of the Krzeszowice Trench. The landscape of the region includes numerous inselbergs of Upper Jurassic limestones, small caves and Palaeozoic rocks of volcanic origin. A large part of the area is covered by forests: Carpathian beech forests, mixed pine-oak forests, alder riparian forests and oak-hornbeam forests.

Półrzeczki Gorge – a forest-covered gorge located in the village of Mników, in the area of the Tenczyński Landscape Park. The gorge is carved in limestone rocks from the Upper Jurassic period, with a small stream flowing at its bottom flowing into the Sanka River. There are many steep limestone walls on the left slopes of the gorge, the most famous are: Oak Rocks, Couch, Moon Rock, Mnik, Rock in Łopianki, and Zaciszny Pilar. There are several caves in the gorge. The largest of them is the Cave in Łopianki, located in the lower part of the gorge. The others are the Moon Cave, the Cave on Łopianki Druga, and the Meander in the Półrzeczki Gorge.

Cave in Łopianki – a cave in the lower part of the Półrzeczki Gorge, in the Tenczynek Hills, in the village of Mników. The cave is located on the left slopes of the gorge, in the rock right behind the wet meadow at the mouth of the gorge. A large opening leads to the interior, partially covered by a large rock that has fallen from the rock walls above the cave. Behind the entrance to the cave there is a large chamber with a rock pillar and a chimney in the ceiling of the hall. A winding corridor with side gutters leads deeper into the cave from the entrance chamber. Its walls are covered with cascades of infiltrates. The corridor after the bend narrows and turns into a tight tunnel. There are spiders and bats in the cave. The length of the cave is 65 m.

The film was recorded on March 11, 2022.

Region