Wędrówka na Dębową Górę w Nielepicach. Na początku odchodzimy odnogą zielonego szlaku na Skałę z Krzyżem. Następnie wchodzimy na Skałę na Dębowej Górze, z której roztacza się piękny widok na okolice. Miejscem docelowym wędrówki jest zalesiony szczyt Bukowa Góra. Łatwa trasa dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Dębowa Góra w Nielepicach, Polska
🏞️ Trasa: Nielepice parking (307 m n.p.m.; 50.106589, 19.709337) – Skała z Krzyżem (320 m n.p.m.; 50.105538, 19.706517) – Dębniak/Dymniok (337 m n.p.m.; 50.104609, 19.704527) – Skała na Dębowej Górze (342 m n.p.m.; 50.101588, 19.697982 – Bukowa Góra (378 m n.p.m.; 50.100742, 19.685617)
🆔 Oznaczenie: zielomy szlak, niebieski szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 3,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 159 m
↘️ Suma zejść: 85 m

Dębowa Góra (370 m n.p.m.) – porośnięte lasem wzgórze na Garbie Tenczyńskim należące do wsi Nielepice w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. Na jej północnej stronie wznosi się widoczna ponad lasem Skała na Dębowej Górze z punktem widokowym.
Skała na Dębowej Górze – skała na Dębowej Górze w Nielepicach w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. Jej szczyt jest widoczny ponad drzewami i znajduje się na nim zabezpieczona metalową barierką platforma widokowa.
Skała z Krzyżem (320 m n.p.m) – jedna z Nielepickich Skał na grzbiecie wzgórza Dymniok w miejscowości Nielepice w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów.
Garb Tenczyński – południowy fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, mezoregion fizycznogeograficzny położony na zachód od Krakowa, oddzielony od zasadniczej części wyżyny zapadliskiem tektonicznym Rowu Krzeszowickiego. Jest to zrąb tektoniczny o dość skomplikowanej budowie geologicznej, upadający uskokami do Kotliny Oświęcimskiej i Bramy Krakowskiej. Najwyższym punktem jest Góra Zamkowa w Rudnie koło Tenczynka (411 m n.p.m.).
Bukowa Góra (378 m n.p.m.) – zalesione wzgórze terytorialnie należące do wsi Nielepice w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. Znajduje się w Lesie Zwierzyniec na Garbie Tenczyńskim będącym częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obrębie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

00:00:33 Nielepice parking
00:01:19 Kapliczka
00:06:54 Skała z Krzyżem
00:11:51 Wzgórze Dębniak (Dymniok)
00:40:50 Skała na Dębowej Górze
00:44:06 Dębowa Góra, miejsce postoju Pański Kąt
01:02:34 Bukowa Góra

Film zarejestrowany w dniu 21 listopada 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Dębowa Mountain in Nielepice, Poland
🏞️ Route: Nielepice parking (307 m n.p.m.; 50.106589, 19.709337) – The Rock with the Cross (320 m n.p.m.; 50.105538, 19.706517) – Dębniak/Dymniok (337 m n.p.m.; 50.104609, 19.704527) – The Rock on Dębowa Mountain (342 m n.p.m.; 50.101588, 19.697982 – Bukowa Mountain (378 m n.p.m.; 50.100742, 19.685617)
🆔 Trail designation: green trail, blue trail, green trail
📏 Length: about 3.7 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 159 m
↘️ Sum down: 85 m

Dębowa Mountain (370 m a.s.l.) – a forest-covered hill on Tenczyński Hump, belonging to the village of Nielepice in the Lesser Poland Voivodeship, in the Krakow poviat, in the Zabierzów commune. On its northern side there is the Rock on Dębowa Mountain with a vantage point visible above the forest.
The Rock with the Cross (320 m a.s.l.) – one of the Nielepicki Rocks on the ridge of Dymniok Hill in Nielepice in the Lesser Poland Voivodeship, in the Krakow poviat, in the Zabierzów commune.
The Rock on Dębowa Mountain – a rock on Dębowa Góra in Nielepice in the Lesser Poland Voivodeship, in the Krakow poviat, in the Zabierzów commune. Its top is visible above the trees and there is a viewing platform secured with a metal railing.
Tenczyński Hump – the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland, a physical and geographic mesoregion located west of Kraków, separated from the main part of the upland by a tectonic sinkhole of the Krzeszowice Trench. It is a tectonic framework with a rather complicated geological structure, falling with faults to the Oświęcim Basin and the Kraków Gate. The highest point is the Castle Hill in Rudno near Tenczynek (411 m a.s.l.).
Bukowa Mountain (378 m aa.s.l.) – a forested hill territorially belonging to the village of Nielepice in the Lesser Poland Voivodeship, in the Krakow poviat, in the Zabierzów commune. It is located in the Zwierzyniec Forest on the Tenczyński Hump, which is part of the Kraków-Częstochowa Upland within the Tenczyński Landscape Park.

00:00:33 Nielepice parking
00:01:19 Chapel
00:06:54 The Rock with the Cross
00:11:51 Dębniak (Dymniok) Hill
00:40:50 The Rock on Dębowa Mountain
00:44:06 Dębowa Mountain, tourist shelter Pański Kąt
01:02:34 Bukowa Mountain

The film was recorded on November 21, 2020.

Region