Druga część wędrówki Ścieżką przyrodniczo-historyczną "Olchowiec" po Beskidzie Niskim. Schodzimy ze szczytu Baranie kierując się na północ grzbietem Masywu Baraniego. Początkowo szlak prowadzi ścieżką o łagodnym spadku do niewielkiej kumulacji o nazwie Dobańce. Szczyt leży około 200 metrów od ścieżki. Następnie ścieżka skręca w prawo i prowadzi bardziej nachylonym zejściem do zabytkowej chyży łemkowskiej. Idąc dalej dochodzimy do doliny potoku Wilsznia, która doprowadza nas do Olchowca.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Baraniego przez Dobańce do Olchowca, Polska
🏞️ Trasa: Baranie (754 m n.p.m.; 49.436779, 21.597617) – Dobańce (625 m n.p.m.; 49.436779, 21.597617) – Olchowiec (428 m n.p.m.; 49.472515, 21.603417)
🆔 Oznaczenie: Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Olchowiec”
📏 Długość: około 5,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 24 m
↘️ Suma zejść: 346 m

00:00:23 Baranie
00:41:46 Zejście ze szlaku
00:44:45 Dobańce
00:48:48 Powrót na Ścieżkę przyrodniczo-historyczną Olchowiec
01:01:06 Potok
01:04:18 Zabytkowa chyża łemkowska
01:22:35 Potok Wilsznia
01:23:10 Olchowiec

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich. Od wschodu graniczy z Bieszczadami, od północnego wschodu z Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Kotliną Sądecką, od południowego zachodu z Beskidem Sądeckim, a od północy z Pogórzem Środkowobeskidzkim.
Najwyższy szczyt po polskiej stronie to Lackowa (997 m n.p.m.), a po słowackiej Busov (1002 m n.p.m.), który jako jedyny przekracza 1000 m. Ważniejsze rzeki to Osławica, Wisłok, Jasiołka, Wisłoka, Ropa i Biała Dunajcowa, należą do zlewni Morza Bałtyckiego.
W centrum Beskidu Niskiego znajduje się Magurski Park Narodowy, a we wschodniej części Jaśliski Park Krajobrazowy. Beskid Niski jest najniższą a zarazem najrozleglejszą częścią Beskidów i całego łuku Karpat.
Beskid Niski dzieli się na: Góry Grybowskie, Góry Hańczowskie, Beskid Gorlicki, Pasmo Magurskie, Beskid Dukielski, Pasmo Bukowicy i Kamienia, Gniazdo Jawornika, Pasmo graniczne, Wzgórza Rymanowskie.
Beskid Niski zbudowany jest ze skał osadowych zwanych fliszem karpackim. Są to najczęściej naprzemiennie ułożone ławice zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Najniższa jest płaszczowina śląska, środkowa – dukielska, a najwyższa – magurska. Wychodnie piaskowców magurskich często mają postać fantastycznych form skalnych. Najbardziej znane są Kornuty na Magurze Wątkowskiej i Diabli Kamień koło Folusza. Występuje też wiele jaskiń. Największe ich skupiska to Kilanowska Góra k. Lipowicy (około 70 jaskiń) oraz Cergowa (11 jaskiń). Znana jest Jaskinia Mroczna w Kornutach, której łączna długość korytarzy sięga prawie 200 m, a głębokość 15,5 metrów.
W Beskidzie Niskim występują tylko dwa piętra roślinne: pogórza (do 550 m n.p.m.) i regiel dolny. Piętro pogórza tworzą pozostałości pierwotnych lasów dębowo – grabowych, olszy i zarośla wikliny w dolinach rzek, natomiast regiel dolny to lasy jodłowe, bukowe i sosnowe. Szczególnie liczne są drzewostany bukowe, a świerk jest niemal nieobecny.

Dobańce – szczyt o wysokości 625 m n.p.m. w Beskidzie Niskim. Jest niewielką kumulacją w północnej części Masywu Baraniego. Jego północno zachodnie stoki stopniowo opadają ku zbiegowi dolin Wilszni i Hucianki, tworząc kilka mało wybitnych kumulacji. Szczyt jest całkowicie porośnięty lasem, wierzchołek położony jest 200 m na północ od zakręcającej w tym miejscu Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Olchowiec”. Jesienią 1944 roku w tym miejscu Armia Czerwona stoczyła krwawe walki z Wehrmachtem. Epizody które się tutaj rozgrywały, związane były z operacją karpacko-dukielską, jedną z najbardziej dramatycznych i krwawych operacji militarnych na ziemiach polskich.

Film zarejestrowany w dniu 1 września 2023 roku.

🇬🇧
The second part of the hike along the „Olchowiec” nature and historical trail in the Low Beskid Mountains. We descend from the Baranie peak, heading north along the ridge of the Baranie Massif. Initially, the trail leads along a gently sloping path to a small accumulation called Dobańce. The peak is about 200 meters from the path. Then the path turns right and leads along a more inclined descent to the historic Lemko chyża. Going further, we reach the valley of the Wilsznia stream, which leads us to Olchowiec.

🚶 Virtual hike: Descent from Baranie Mountain through Barańce to Olchowiec, Poland
🏞️ Route: Baranie Mountain (754 m a.s.l.; 49.436779, 21.597617) – Dobańce (625 m a.s.l.; 49.436779, 21.597617) – Olchowiec (428 m a.s.l.; 49.472515, 21.603417)
🆔 Trail designation: „Olchowiec” nature and historical trail
📏 Length: about 5.9 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 24 m
↘️ Sum down: 346 m

00:00:23 Baranie Mountain
00:41:46 Going off the trail
00:44:45 Dobańce
00:48:48 Return to the Olchowiec nature and historical trail
01:01:06 Stream
01:04:18 A historic Lemko chute
01:22:35 Wilsznia Stream
01:23:10 Olchowiec

Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathian Mountains between the Łupkowska Pass in the east and the Tylicz Pass in the west. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians. From the east it borders with the Bieszczady Mountains, from the north-east with the Bukowskie Foothills, from the west with the Sącz Valley, from the south-west with the Sącz Beskid Mountains, and from the north with the Środkowobeskidzkie Foothills.
The highest peak on the Polish side is Lackowa (997 m a.s.l.), and on the Slovak side Busov (1002 m a.s.l.), which is the only one that exceeds 1000 m.
In the center of the Low Beskids there is the Magurski National Park, and in the eastern part of the Jaśliska Landscape Park. The Low Beskids are the lowest and at the same time the most extensive part of the Beskids and the entire arc of the Carpathians.
The Low Beskids are divided into: the Grybów Mountains, the Hańczowa Mountains, the Gorlice Beskids, the Magura Range, the Dukiel Beskids, the Bukowica and Stone Range, Jawornik’s Nest, the Border Range, and the Rymanów Hills.
The Low Beskids are made of sedimentary rocks called the Carpathian flysch. These are usually alternating beds of conglomerates, sandstones and shales. The lowest is the Silesian Nappe, the middle one is the Dukla Nappe, and the highest one is the Magura Nappe. Magura sandstone outcrops often take the form of fantastic rock formations. The most famous are Kornuty on Magura Wątkowska and Diabli Kamień near Folusz. There are also many caves. The largest clusters of them are Kilanowska Góra near Lipowica (about 70 caves) and Cergowa (11 caves). The Mroczna Cave in Kornuty is well-known, the total length of its corridors reaches almost 200 m, and the depth is 15.5 meters.
In the Low Beskids there are only two vegetation levels: the foothills (up to 550 m a.s.l.) and the lower mountain forest. The foothills are made up of the remains of original oak and hornbeam forests, alders and wicker thickets in the river valleys, while the lower montane forests are fir, beech and pine forests. Beech stands are particularly numerous, and spruce is almost absent.

Dobańce – a peak 625 m a.s.l. in the Low Beskid Mountains. It is a small accumulation in the northern part of the Barani Massif. Its north-western slopes gradually descend towards the confluence of the Wilsznia and Hucianka valleys, creating several less outstanding accumulations. The peak is completely covered with forest, the peak is located 200 m north of the „Olchowiec” natural and historical trail that turns here. In the fall of 1944, the Red Army fought bloody battles with the Wehrmacht in this place. The episodes that took place here were related to the Carpatho-Dukla operation, one of the most dramatic and bloody military operations on Polish soil.

The film was recorded on September 1, 2023.

Region