Druga część wiosenno-zimowej wędrówki po Beskidzie Niskim. Z Magury Małastowskiej zielonym szlakiem kierujemy się na Sołtysią Górę, dwuwierzchołkowy szczyt w północnej części Pasma Magury. Szlak prowadzi przez las, miejscami przez przerzedzone drzewa odsłaniają się widoki na sąsiednie pasmo Ubocza. Po zejściu z Magury niewielkim podejściem podchodzimy na Wierch, zalesiony szczyt położony poza szlakiem. Następnie mijamy szczyt bez nazwy i wchodzimy na Sołtysią Górę, również w całości zalesiony szczyt. Pół kilometra dalej schodzimy ze szlaku i leśnymi drogami wracamy do Owczar.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Magury Małastowskiej przez Sołtysią Górę do Owczar, Polska
🏞️ Trasa: Magura Małastowska (813 m n.p.m.; 49.553390, 21.219549) – Wierch (705 m n.p.m.; 49.568389, 21.178851) – Szczyt bez nazwy (670 m n.p.m.; 49.572799, 21.163112) – Sołtysia Góra (600 m n.p.m.; 49.584026, 21.151192) – Owczary – Kozylów (387 m n.p.m.; 49.593611, 21.173680)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, drogi oznaczone na mapie
📏 Długość: około 9,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 58 m
↘️ Suma zejść: 497 m

00:00:23 Magura Małastowska
00:53:44 Zejście ze szlaku
00:56:48 Wierch
01:01:24 Powrót na zielony szlak
01:16:36 Szczyt bez nazwy
01:43:14 Sołtysia Góra
01:53:20 Zejście ze szlaku
02:09:01 Potok
02:14:49 Potok
02:16:17 Potok
02:19:36 Potok
02:29:53 Owczary – Kozylów

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich. Od wschodu graniczy z Bieszczadami, od północnego wschodu z Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Kotliną Sądecką, od południowego zachodu z Beskidem Sądeckim, a od północy z Pogórzem Środkowobeskidzkim.
Najwyższy szczyt po polskiej stronie to Lackowa (997 m n.p.m.), a po słowackiej Busov (1002 m n.p.m.), który jako jedyny przekracza 1000 m. Ważniejsze rzeki to Osławica, Wisłok, Jasiołka, Wisłoka, Ropa i Biała Dunajcowa, należą do zlewni Morza Bałtyckiego.
W centrum Beskidu Niskiego znajduje się Magurski Park Narodowy, a we wschodniej części Jaśliski Park Krajobrazowy. Beskid Niski jest najniższą a zarazem najrozleglejszą częścią Beskidów i całego łuku Karpat.
Beskid Niski dzieli się na: Góry Grybowskie, Góry Hańczowskie, Beskid Gorlicki, Pasmo Magurskie, Beskid Dukielski, Pasmo Bukowicy i Kamienia, Gniazdo Jawornika, Pasmo graniczne, Wzgórza Rymanowskie.
Beskid Niski zbudowany jest ze skał osadowych zwanych fliszem karpackim. Są to najczęściej naprzemiennie ułożone ławice zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Najniższa jest płaszczowina śląska, środkowa – dukielska, a najwyższa – magurska. Wychodnie piaskowców magurskich często mają postać fantastycznych form skalnych. Najbardziej znane są Kornuty na Magurze Wątkowskiej i Diabli Kamień koło Folusza. Występuje też wiele jaskiń. Największe ich skupiska to Kilanowska Góra k. Lipowicy (około 70 jaskiń) oraz Cergowa (11 jaskiń). Znana jest Jaskinia Mroczna w Kornutach, której łączna długość korytarzy sięga prawie 200 m, a głębokość 15,5 metrów.
W Beskidzie Niskim występują tylko dwa piętra roślinne: pogórza (do 550 m n.p.m.) i regiel dolny. Piętro pogórza tworzą pozostałości pierwotnych lasów dębowo – grabowych, olszy i zarośla wikliny w dolinach rzek, natomiast regiel dolny to lasy jodłowe, bukowe i sosnowe. Szczególnie liczne są drzewostany bukowe, a świerk jest niemal nieobecny.

Sołtysia Góra – dwuwierzchołkowy szczyt w Beskidzie Niskim położony w północnym ramieniu Pasma Magury Małastowskiej. Południowy wierzchołek ma wysokość 600 m n.p.m. a północny 598 m n.p.m.
Wierzchowina szczytowa jest dość płaska, stoki średnio strome, porozcinane dolinkami drobnych cieków wodnych. Na południowo-zachodnich stokach Sołtysiej Góry, wysoko (ok. 550 m n.p.m.), znajdują się źródliska potoku Bielanka, natomiast stokami północnymi i wschodnimi spływają lewobrzeżne dopływy potoku Siarka. Szczyt jest w całości porośnięty lasem. Przez południowy wierzchołek przebiega zielony szlak turystyczny im. Wincentego Pola.

Film zarejestrowany w dniu 29 marca 2023 roku.

🇬🇧
The second part of the spring-winter hike in the Low Beskid Mountains. From Magura Małastowska, we follow the green trail to Sołtysia Góra, a two-peak peak in the northern part of the Magura Range. The trail leads through the forest, in some places the thinned trees reveal views of the neighboring Ubocza range. After descending from Magura, we approach Wierch, a forested peak located off the trail. Then we pass an unnamed peak and ascend Sołtysia Góra, also a fully forested peak. Half a kilometer further, we leave the trail and follow the forest roads back to Owczary.

🚶 Virtual hike: Descent from Magura Małastowska through Sołtysia Góra to Owczary, Poland
🏞️ Route: Magura Małastowska (813 m a.s.l.; 49.553390, 21.219549) – Wierch (705 m a.s.l.; 49.568389, 21.178851) – Peak without a name (670 m a.s.l.; 49.572799, 21.163112) – Sołtysia Góra (600 m a.s.l.; 49.584026, 21.151192) – Owczary – Kozylów (387 m a.s.l.; 49.593611, 21.173680)
🆔 Trail designation: green trail, roads marked on the map
📏 Length: about 9.7 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 58 m
↘️ Sum down: 497 m

00:00:23 Magura Małastowska
00:53:44 Going off the trail
00:56:48 Wierch
01:01:24 Return to the green trail
01:16:36 Peak without a name
01:43:14 Sołtysia Góra
01:53:20 Going off the trail
02:09:01 Stream
02:14:49 Stream
02:16:17 Stream
02:19:36 Stream
02:29:53 Owczary – Kozylów

Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathian Mountains between the Łupkowska Pass in the east and the Tylicz Pass in the west. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians. From the east it borders with the Bieszczady Mountains, from the north-east with the Bukowskie Foothills, from the west with the Sącz Valley, from the south-west with the Sącz Beskid Mountains, and from the north with the Środkowobeskidzkie Foothills.
The highest peak on the Polish side is Lackowa (997 m a.s.l.), and on the Slovak side Busov (1002 m a.s.l.), which is the only one that exceeds 1000 m.
In the center of the Low Beskids there is the Magurski National Park, and in the eastern part of the Jaśliska Landscape Park. The Low Beskids are the lowest and at the same time the most extensive part of the Beskids and the entire arc of the Carpathians.
The Low Beskids are divided into: the Grybów Mountains, the Hańczowa Mountains, the Gorlice Beskids, the Magura Range, the Dukiel Beskids, the Bukowica and Stone Range, Jawornik’s Nest, the Border Range, and the Rymanów Hills.
The Low Beskids are made of sedimentary rocks called the Carpathian flysch. These are usually alternating beds of conglomerates, sandstones and shales. The lowest is the Silesian Nappe, the middle one is the Dukla Nappe, and the highest one is the Magura Nappe. Magura sandstone outcrops often take the form of fantastic rock formations. The most famous are Kornuty on Magura Wątkowska and Diabli Kamień near Folusz. There are also many caves. The largest clusters of them are Kilanowska Góra near Lipowica (about 70 caves) and Cergowa (11 caves). The Mroczna Cave in Kornuty is well-known, the total length of its corridors reaches almost 200 m, and the depth is 15.5 meters.
In the Low Beskids there are only two vegetation levels: the foothills (up to 550 m a.s.l.) and the lower mountain forest. The foothills are made up of the remains of original oak and hornbeam forests, alders and wicker thickets in the river valleys, while the lower montane forests are fir, beech and pine forests. Beech stands are particularly numerous, and spruce is almost absent.

Sołtysia Góra – a two-topped peak in the Low Beskid Mountains, located in the northern arm of the Magura Małastowska Range. The southern peak is 600 m a.s.l. and the northern one 598 m a.s.l.
The summit top is quite flat, the slopes are moderately steep, cut with valleys of small watercourses. On the south-western slopes of Sołtysia Góra, high (about 550 m a.s.l.), there are the springs of the Bielanka stream, while the left-bank tributaries of the Siarka stream flow down the northern and eastern slopes. The peak is entirely covered with forest. A green hiking trail of Vincent Pol runs through the southern tip.

The film was recorded on March 29, 2023.

Region