Wędrówka przez Dolinę Bolechowicką z miejscowości Bolechowice. Trasa prowadzi wzdłuż Potoku Bolechówka przez Bramę Bolechowicką do Wodospadu. Po drodze odbijamy ze szlaku na punkt widokowy na skałkach oraz pod Krzyż Milenijny w Karniowicach skąd rozpościerają się przepiękne widoki. Prosty szlak z niewielkim podejściem.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Dolina Bolechowicka, Polska
🏞️ Trasa: Bolechowice parking koło kościoła (275 m n.p.m.; 50.147165, 19.792610) – Brama Bolechowicka (315 m n.p.m.; 50.152644, 19.785068) – Punkt widokowy na skałach (343 m n.p.m.; 50.153022, 19.783491) – Krzyż Milenijny w Karniowicach (358 m n.p.m.; 50.153566, 19.781989) – Wodospad (351 m n.p.m.; 50.156494, 19.783834)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, zółty szlak
📏 Długość: około 2,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:50 h
↗️ Suma podejść: 135 m
↘️ Suma zejść: 58 m

Dolina Bolechowicka – dolina na Wyżynie Olkuskiej, znajdująca się między Karniowicami a Bolechowicami, około 15 km od Krakowa. Jest jedną z siedmiu dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wejście do dolinki otwiera tzw. Brama Bolechowicka zbudowana z wapiennych skał o wysokości ok. 25 m. Dnem doliny płynie potok Bolechówka.
Wyżyna Olkuska – część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, leżąca pomiędzy obniżeniem Białej Przemszy i Szreniawy w Bramie Wolbromskiej na północy a Rowem Krzeszowickim na południu. Wschodnią granicę stanowi dolina Dłubni, natomiast zachodnia przebiega nieregularnie kuestą między Olkuszem i Trzebinią. Najwyższym wzniesieniem jest ostaniec o nazwie Skałka (Grodzisko, 512,8 m n.p.m.).
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (Jura Krakowsko-Częstochowska) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Znajduje się w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej Warty. Najwyższe miejsce znajduje się na terenie wsi Podzamcze w gminie Ogrodzieńca – Góra Janowskiego (inaczej Góra Zamkowa) 515,5 m n.p.m. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska (tzw. Orle Gniazda).

00:00:21 Bolechowice parking
00:02:34 Potok Bolechówka
00:08:27 Potok Bolechówka
00:10:37 Skrzyżowanie czarnego i żółtego szlaku
00:12:27 Brama Bolechowicka
00:12:56 Potok Bolechówka
00:19:13 Punkt widokowy na skałach
00:23:18 Krzyż Milenijny w Karniowicach
00:33:28 Wąwóz Bolechowicki
00:38:28 Potok Bolechówka
00:41:35 Wodospad

Film zarejestrowany w dniu 28 listopada 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Bolechowicka Valley, Poland
🏞️ Route: Bolechowice parking near church (275 m n.p.m.; 50.147165, 19.792610) – Brama Bolechowicka (315 m n.p.m.; 50.152644, 19.785068) – Viewpoint on the rocks (343 m n.p.m.; 50.153022, 19.783491) – Millennium Cross in Karniowice (358 m n.p.m.; 50.153566, 19.781989) – Waterfall (351 m n.p.m.; 50.156494, 19.783834)
🆔 Trail designation: black trail, yellow trail
📏 Length: about 2.2 km
⏲️ Walking time: about 0:50 h
↗️ Sum of approaches: 135 m
↘️ Sum down: 58 m

Bolechowicka Valley – a valley in the Olkusz Upland, located between Karniowice and Bolechowice, about 15 km from Krakow. It is one of the seven valleys that are part of the Krakowskie Valleys Landscape Park. The entrance to the valley is opened by the so-called The Bolechowicka Gate is built of 25 m high limestone rocks. The Bolechówka stream flows at the bottom of the valley.
The Olkuska Upland – part of the Kraków-Częstochowa Upland, lying between the lowering of the Biała Przemsza and Szreniawa in the Wolbrom Gate in the north and the Krzeszowicki Rift in the south. The eastern border is the Dłubnia valley, while the western border runs irregularly between Olkusz and Trzebinia. The highest hill is the inselberg called Skałka (Grodzisko, 512.8 m a.s.l.).
Kraków-Częstochowa Upland (Kraków-Częstochowa Jura) – a geographical macro-region located in southern Poland. It is the eastern part of the Silesian-Cracow Upland. It is located in the upper Vistula and upper Warta basins. The highest place is located in the village of Podzamcze in the commune of Ogrodzienieca – Góra Janowskiego (otherwise Góra Zamkowa) 515.5 m a.s.l. A system of medieval castles was built in the Highland, once guarding the borders of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia (the so-called Eagle’s Nest).

00:00:21 Bolechowice parking
00:02:34 Bolechówka Stream
00:08:27 Bolechówka Stream
00:10:37 Crossroads of black and yellow trails
00:12:27 Bolechowicka Gate
00:12:56 Bolechówka Stream
00:19:13 Viewpoint on the rocks
00:23:18 Millennium Cross in Karniowice
00:33:28 The Bolechowicki Gorge
00:38:28 Bolechówka Stream
00:41:35 Waterfall

The film was recorded on November 28, 2020.

Region