Wędrówka po Dolinie Szklarki znajdującej się w Parku Krajobrazowym „Dolinki Krakowskie”. Szlak prowadzi przez Rezerwat Doliny Szklarki oraz Witkowe Skały. Prosta i przyjemna wędrówka dla każdego turysty, również dla dzieci.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Dolina Szklarki, Polska
🏞️ Trasa: Szklary przystanek autobusowy (363 m n.p.m.; 50.188340, 19.719472) – Rezerwat Dolina Szklarki, rozwidlenie szlaków czerwonego i czarnego (391 m n.p.m.; 50.183587, 19.718903) – Szklary, początek zielonego szlaku (383 m n.p.m.; 50.196679, 19.728790) – Szklary przystanek autobusowy (363 m n.p.m.; 50.188340, 19.719472)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 5,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:55 h
↗️ Suma podejść: 258 m
↘️ Suma zejść: 258 m

Dolina Szklarki – dolina potoku Szklarka na Wyżynie Olkuskiej będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Położona jest na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, ciągnie się na długości około 9 km od Jerzmanowic, w których znajduje się główne źródło potoku Szklarka, poprzez Szklary do Dubia, gdzie jej wylot łączy się z wylotem Doliny Racławki, a dwa potoki tworzą Rudawkę.
Wyżyna Olkuska – część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, leżąca pomiędzy obniżeniem Białej Przemszy i Szreniawy w Bramie Wolbromskiej na północy a Rowem Krzeszowickim na południu. Wschodnią granicę stanowi dolina Dłubni, natomiast zachodnia przebiega nieregularnie kuestą między Olkuszem i Trzebinią. Najwyższym wzniesieniem jest ostaniec o nazwie Skałka (Grodzisko, 512,8 m n.p.m.).
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (Jura Krakowsko-Częstochowska) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Znajduje się w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej Warty. Najwyższe miejsce znajduje się na terenie wsi Podzamcze w gminie Ogrodzieńca – Góra Janowskiego (inaczej Góra Zamkowa) 515,5 m n.p.m. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska (tzw. Orle Gniazda).
Szklary – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Wieś ma ok. 3,5 km długości. Miejscowość położona jest w środkowej części Doliny Szklarki. Najwyższym szczytem Szklar jest wapienna skała Brodło.

0:30 Szklary, przystanek autobusowy
8:21 Wejście do Rezerwatu Dolina Szklarki, rozwidlenie szlaków czerwonego i czarnego
37:30 Szklary, początek zielonego szlaku
39:09 Potok Szklarka
57:53 Witkowe Skały
1:32:00 Potok Szklarka
1:34:41 Szklary, przystanek autobusowy

Film zarejestrowany w dniu 30 maja 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Szklarka Valley, Poland
🏞️ Trasa: Szklary bus stop (363 m a.s.l.; 50.188340, 19.719472) – Szklarka Valley Reserve, fork of red and black trails (391 m a.s.l.; 50.183587, 19.718903) – Szklary, the beginning of the green trail (383 m a.s.l.; 50.196679, 19.728790) – Szklary bus stop (363 m a.s.l.; 50.188340, 19.719472)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 5.7 km
⏲️ Walking time: about 1:55 h
↗️ Sum of approaches: 258 m
↘️ Sum down: 258 m

The Szklarka Valley – the valley of the Szklarka stream in the Olkusz Upland, which is part of the Kraków-Częstochowa Upland. It is located in the Krakow Valley Valley Landscape Park, it stretches for about 9 km from Jerzmanowice, where the main source of the Szklarka stream is located, through Szklary to Dubia, where its outlet connects with the outlet of the Racławka Valley, and two streams form Rudawka.
The Olkuska Upland – part of the Kraków-Częstochowa Upland, lying between the lowering of the Biała Przemsza and Szreniawa in the Wolbrom Gate in the north and the Krzeszowicki Rift in the south. The eastern border is the Dłubnia valley, while the western border runs irregularly between Olkusz and Trzebinia. The highest hill is the inselberg called Skałka (Grodzisko, 512.8 m a.s.l.).
Kraków-Częstochowa Upland (Kraków-Częstochowa Jura) – a geographical macro-region located in southern Poland. It is the eastern part of the Silesian-Cracow Upland. It is located in the upper Vistula and upper Warta basins. The highest place is located in the village of Podzamcze in the commune of Ogrodzienieca – Góra Janowskiego (otherwise Góra Zamkowa) 515.5 m a.s.l. A system of medieval castles was built in the Highland, once guarding the borders of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia (the so-called Eagle’s Nest).
Szklary – a village in Poland located in the Lesser Poland voivodship, in the Krakow poviat, in the commune of Jerzmanowice-Przeginia. The village is about 3.5 km long. The village is located in the central part of the Szklarki Valley. The highest peak of Szklary is the limestone rock Brodło.

0:30 Szklary, bus stop
8:21 Entrance to the Szklarka Valley Reserve, fork of red and black trails
37:30 Szklary, the beginning of the green trail
39:09 Szklarka Stream
57:53 Witkowe Skały
1:32:00 Szklarka Stream
1:34:41 Szklary, bus stop

The film was recorded on May 30, 2020.

Add comment

Region