Wiosenna wędrówka po Dolinie Kluczwody. Z Zelkowa-Gacki schodzimy ul. Krakowską do doliny i na wysokości Krawusiówki wchodzimy na czarny szlak. Dochodzimy nim do ujęcia wody w Zelkowie, gdzie szlak się kończy a Kluczwoda skręca na wschód. Ze względu na tereny prywatne nie ma obecnie tędy przejścia. Przekraczamy potok i wspinamy się na wschodnie zbocze doliny, gdzie znajduje się skała Leśna Baszta. Roztacza się z niej malowniczy widok na dolinę. Następnie leśną ścieżką dochodzimy do środkowej, najbardziej interesującej części doliny. Kluczwoda tworzy tu malownicze zakola mijając kolejne skały. Po dojściu do skrzyżowania szlaków w Wieszczym Dole wchodzimy na Zamkową Skałę, na szczycie której znajdują się ruiny zamku z XIV wieku. Po zejściu do doliny wchodzimy do leśnego Rezerwatu Przyrody Dolina Kluczwody. Wędrówkę kończymy na parkingu przy granicy Zelkowa i Wierzchowia.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer Doliną Kluczwody, Polska
🏞️ Trasa: Zelków-Gacki (316 m n.p.m.; 50.148826, 19.808312) – Wielka Wieś, ul. Kluczwody, czarny szlak (270 m n.p.m.; 50.145512, 19.816262) – Leśna Baszta (325 m n.p.m.; 50.152057, 19.817147) – Wieszczy Dół (326 m n.p.m.; 50.159790, 19.829056) – Zamkowa Skała (330 m n.p.m.; 50.161412, 19.828498) – Rezerwat Dolina Kluczwody (333 m n.p.m.; 50.162289, 19.821900) – Zelków, parking (340 m n.p.m.; 50.164628, 19.816976)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, szlak spacerowy zielony, drogi i ścieżki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 6,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:10 h
↗️ Suma podejść: 215 m
↘️ Suma zejść: 189 m

00:00:22 Zelków-Gacki
00:11:34 Kluczwoda
00:14:25 Wielka Wieś, ul. Kluczwody, czarny szlak
00:15:20 Kluczwoda
00:21:18 Kluczwoda
00:25:04 Koniec czarnego szlaku
00:28:38 Kluczwoda
00:33:49 Leśna Baszta
00:42:10 Skały
00:46:17 Kluczwoda
00:49:28 Kluczwoda
01:03:45 Kluczwoda
01:07:53 Kluczwoda
01:08:28 Wieszczy Dół
01:08:40 Skrzyżowanie czarnego i niebieskiego szlaku
01:15:53 Zamkowa Skała
01:30:47 Rezerwat Dolina Kluczwody
01:31:28 Skrzyżowanie czarnego szlaku i szlaku spacerowego zielonego
01:57:55 Skrzyżowanie czarnego szlaku i szlaku spacerowego zielonego
02:00:27 Kluczwoda
02:05:04 Zelków, parking

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” – znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w województwie małopolskim. Na jego terenie znajdują się liczne doliny jarowe, przez które przepływają malownicze potoki. Zarówno w dolinach jak i na wierzchowinie znajduje się wiele jaskiń oraz ostańców skalnych. W skład parku wchodzą nastęujące dolinki: Wąwóz Podskalański, Dolina Kluczwody, Dolina Bolechowicka, Dolina Kobylańska (Karniowicka), Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, Dolina Racławki, Dolina Eliaszówki.

Dolina Kluczwody – zwana także Doliną Wierzchówki rozciąga się pomiędzy wsią Wierzchowie a Bolechowicami i Wielką Wsią na Wyżynie Olkuskiej, wchodząc w skład Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dolina ma długość ok. 7 km i znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Najbardziej malowniczą, a także i interesującą jest jej środkowa część pomiędzy Wąwozem Zelkowskim a Gackami, o zmiennym przebiegu i jarowym charakterze, z szeregiem grup jurajskich skał.
Dnem doliny płynie potok Kluczwoda, którego źródła biją w centrum miejscowości Wierzchowie. Powyżej źródeł znajduje się zespół skał zboczowych, kryjący największe na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej jaskinie: Jaskinia Wierzchowska Górna i Mamutowa.
Na wschodnich zboczach doliny znajdują się liczne skały, najbardziej interesujące z nich to Mączne Skały, Zamkowa Skała, Rogata Turnia, Szeroka Skała, Przecięta Skała, Turnia Potockiego, Przedroślę, Leśna Baszta, Gackowa Baszta i Skała nad Źródłem. Na szczycie Zamkowej Skały widoczne są riuny zamku rycerskiego z początku XIV wieku, wzniesionego zapewne przez Jana z Syrokomli, w latach 1358-1361 sędziego krakowskiego.
Na zachodnich zboczach doliny w jej środkowym odcinku znajduje się Rezerwat Przyrody Dolina Kluczwody, ochraniający głównie las grądowy, buczynę karpacką, buczynę ciepłolubną, boru mieszanego oraz muraw naskalnych. Występuje tu około 30 gatunków roślin chronionych, m.in.lilia złotogłów, rojnik pospolity, kruszczyk szerokolistny, len złocisty. Rezerwat zajmuje powierzchnię ok. 35 ha.

Film zarejestrowany w dniu 28 kwietnia 2023 roku.

🇬🇧
Spring hike in the Kluczwoda Valley. From Zelków-Gacka we go down Krakowska Street to the valley and at the height of Krawusiówka we enter the black trail. We take it to the water intake in Zelków, where the trail ends and Kluczwoda turns east. Due to private land, there is currently no passage through here. We cross the stream and climb the eastern slope of the valley, where the Leśna Baszta rock is located. It offers a picturesque view of the valley. Then, following a forest path, we reach the central, most interesting part of the valley. Kluczwoda creates picturesque meanders here, passing successive rocks. After reaching the crossroads of the trails in Wieszczy Dół, we enter Zamkowa Skała, on top of which there are the ruins of a castle from the 14th century. After descending to the valley, we enter the Forest Nature Reserve of the Kluczwoda Valley. The trip ends at the car park on the border of Zelków and Wierzchowie.

🚶 Virtual hike: A walk through the Kluczwoda Stream Valley, Poland
🏞️ Route: Zelków-Gacki (316 m a.s.l.; 50.148826, 19.808312) – Wielka Wieś, Kluczwody Street, black trail (270 m a.s.l.; 50.145512, 19.816262) – Leśna Baszta (325 m a.s.l.; 50.152057, 19.817147) – Wieszczy Dół (326 m a.s.l.; 50.159790, 19.829056) – Zamkowa Skała (330 m a.s.l.; 50.161412, 19.828498) – Kluczwoda Stream Valley Reserve (333 m a.s.l.; 50.162289, 19.821900) – Zelków, car-park (340 m a.s.l.; 50.164628, 19.816976)
🆔 Trail designation: black trail, green walking trail, roads and paths marked on the map
📏 Length: about 6.5 km
⏲️ Walking time: about 2:10 h
↗️ Sum of approaches: 215 m
↘️ Sum down: 189 m

00:00:22 Zelków-Gacki
00:11:34 Kluczwoda Stream
00:14:25 Wielka Wieś, Kluczwody Street, black trail
00:15:20 Kluczwoda Stream
00:21:18 Kluczwoda Stream
00:25:04 The end of the black trail
00:28:38 Kluczwoda Stream
00:33:49 Leśna Baszta
00:42:10 Rocks
00:46:17 Kluczwoda Stream
00:49:28 Kluczwoda Stream
01:03:45 Kluczwoda Stream
01:07:53 Kluczwoda Stream
01:08:28 Wieszczy Dół
01:08:40 Crossing of the black trail and the blue trail
01:15:53 Zamkowa Skała
01:30:47 Kluczwoda Stream Valley Reserve
01:31:28 Crossing of the black trail and the green walking trail
01:57:55 Crossing of the black trail and the green walking trail
02:00:27 Kluczwoda Stream
02:05:04 Zelków, car-park (340 m a.s.l.)

„Dolinki Krakowskie” Landscape Park – located in the Kraków-Częstochowa Upland in the Lesser Poland Voivodeship. On its territory there are numerous ravine valleys through which picturesque streams flow. Both in the valleys and on the plateau there are many caves and rock outliers. The park consists of the following valleys: Podskalański Gorge, Kluczwoda Valley, Bolechowice Valley, Kobylany Valley, Będkowice Valley, Szklarka Valley, Racławka Valley, Eliaszówka Valley.

Kluczwoda Stream Valley – also called the Wierzchówka Valley, stretches between the village of Wierzchowie and Bolechowice and Wielka Wieś in the Olkusz Upland, being part of the Kraków-Częstochowa Upland. The valley is about 7 km long and is located in the Dolinki Krakowskie Landscape Park. The most picturesque and interesting is its middle part between the Zelków Gorge and Gacki, with a variable course and ravine character, with a number of groups of Jurassic rocks.
The Kluczwoda stream flows along the bottom of the valley, its sources flowing in the center of Wierzchowie. Above the springs there is a group of slope rocks, hiding the largest caves in the Kraków-Częstochowa Upland: Wierzchowska Górna and Mamutowa caves.
On the eastern slopes of the valley there are numerous rocks, the most interesting of them are Mączne Rocks, Zamkowa Rock, Rogata Turnia, Szeroka Skała, Przecięta Skała, Turnia Potockiego, Przedroślę, Forest Tower, Gackowa Tower and Skała nad Źródłem. At the top of Zamkowa Skała, you can see the ruins of a knight’s castle from the beginning of the 14th century, probably erected by Jan of Syrokomla, in the years 1358-1361 a judge in Kraków.
On the western slopes of the valley, in its middle section, there is the Kluczwoda Valley Nature Reserve, protecting mainly oak-hornbeam forest, Carpathian beech forest, thermophilic beech forest, mixed forest and rocky grasslands. There are about 30 species of protected plants, including martagon lily, house sedge, broad-leaved helleborine, golden flax. The reserve covers an area of approx. 35 ha.

The film was recorded on April 28, 2023.

Region