Wędrówka w dół Wąwozem Bolechowickim. Żółty a następnie czarny szlak prowadzi wzdłuż Potoku Bolechówka przez Bramę Bolechowicką do miejscowości Bolechowice. Po drodze schodzimy ze szlaku na punkt widokowy na skałkach oraz pod Krzyż Milenijny w Karniowicach. Prosty szlak z krótkim podejściem na skałki.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wąwóz Bolechowicki, Polska
🏞️ Trasa: Karniowice, ul. Leśna (402 m n.p.m.; 50.1604331, 19.7806150) – Wodospad (351 m n.p.m.; 50.156494, 19.783834) – Brama Bolechowicka (315 m n.p.m.; 50.152644, 19.785068) – Punkt widokowy na skałach (343 m n.p.m.; 50.153022, 19.783491) – Krzyż Milenijny w Karniowicach (358 m n.p.m.; 50.153566, 19.781989) – Bolechowice parking koło kościoła (275 m n.p.m.; 50.147165, 19.792610)
🆔 Oznaczenie: zółty szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 2,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:55 h
↗️ Suma podejść: 63 m
↘️ Suma zejść: 187 m

Wąwóz Bolechowicki – rezerwat przyrody obejmujący dolną część Doliny Bolechowickiej. Znajduje się na Wyżynie Olkuskiej w jednej z dolin Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. U wylotu wąwozu znajduje się Brama Bolechowicka, którą tworzą dwie skały: Filar Pokutników oraz Filar Abazego.
Wyżyna Olkuska – część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, leżąca pomiędzy obniżeniem Białej Przemszy i Szreniawy w Bramie Wolbromskiej na północy a Rowem Krzeszowickim na południu. Wschodnią granicę stanowi dolina Dłubni, natomiast zachodnia przebiega nieregularnie kuestą między Olkuszem i Trzebinią. Najwyższym wzniesieniem jest ostaniec o nazwie Skałka (Grodzisko, 512,8 m n.p.m.).
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (Jura Krakowsko-Częstochowska) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Znajduje się w dorzeczu górnej Wisły oraz górnej Warty. Najwyższe miejsce znajduje się na terenie wsi Podzamcze w gminie Ogrodzieńca – Góra Janowskiego (inaczej Góra Zamkowa) 515,5 m n.p.m. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska (tzw. Orle Gniazda).

00:00:21 Karniowice, ul. Leśna
00:06:06 Rezerwat Wąwóz Bolechowicki
00:08:12 Potok Bolechówka
00:11:00 Wodospad
00:13:27 Potok Bolechówka
00:14:25 Potok Bolechówka
00:18:34 Brama Bolechowicka
00:19:21 Potok Bolechówka
00:25:46 Punkt widokowy na skałach
00:29:50 Krzyż Milenijny w Karniowicach
00:39:08 Brama Bolechowicka
00:40:28 Potok Bolechówka
00:40:40 Skrzyżowanie czarnego i żółtego szlaku
00:42:32 Potok Bolechówka
00:50:14 Bolechowice parking

Film zarejestrowany w dniu 28 listopada 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Bolechowicki Gorge, Poland
🏞️ Route: Karniowice, Leśna Street (402 m n.p.m.; 50.1604331, 19.7806150) – Waterfall (351 m n.p.m.; 50.156494, 19.783834) – Brama Bolechowicka (315 m n.p.m.; 50.152644, 19.785068) – Viewpoint on the rocks (343 m n.p.m.; 50.153022, 19.783491) – Millennium Cross in Karniowice (358 m n.p.m.; 50.153566, 19.781989) – Bolechowice parking near church (275 m n.p.m.; 50.147165, 19.792610)
🆔 Trail designation: yellow trail, black trail
📏 Length: about 2.8 km
⏲️ Walking time: about 0:55 h
↗️ Sum of approaches: 63 m
↘️ Sum down: 187 m

Bolechowicki Gorge – a nature reserve covering the lower part of the Bolechowice Valley. It is located in the Olkusz Upland in one of the valleys of the Kraków Valleys Landscape Park. At the mouth of the ravine, there is the Bolechowicka Gate, which is formed by two rocks: the Penitential Pillar and the Abase Pillar.
The Olkuska Upland – part of the Kraków-Częstochowa Upland, lying between the lowering of the Biała Przemsza and Szreniawa in the Wolbrom Gate in the north and the Krzeszowicki Rift in the south. The eastern border is the Dłubnia valley, while the western border runs irregularly between Olkusz and Trzebinia. The highest hill is the inselberg called Skałka (Grodzisko, 512.8 m a.s.l.).
Kraków-Częstochowa Upland (Kraków-Częstochowa Jura) – a geographical macro-region located in southern Poland. It is the eastern part of the Silesian-Cracow Upland. It is located in the upper Vistula and upper Warta basins. The highest place is located in the village of Podzamcze in the commune of Ogrodzienieca – Góra Janowskiego (otherwise Góra Zamkowa) 515.5 m a.s.l. A system of medieval castles was built in the Highland, once guarding the borders of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia (the so-called Eagle’s Nest).

00:00:21 Karniowice, Leśna Street
00:06:06 Bolechowicki Gorge reserve
00:08:12 Bolechówka Stream
00:11:00 Waterfall
00:13:27 Bolechówka Stream
00:14:25 Bolechówka Stream
00:18:34 Bolechowicka Gate
00:19:21 Bolechówka Stream
00:25:46 Viewpoint on the rocks
00:29:50 Millennium Cross in Karniowice
00:39:08 Bolechowicka Gate
00:40:28 Bolechówka Stream
00:40:40 Crossroads of black and yellow trails
00:42:32 Bolechówka Stream
00:50:14 Bolechowice parking

The film was recorded on November 28, 2020.

Region