Wędrówka po Dolinkach Krakowskich. Najpierw idziemy żółtym szlakiem przez malowniczą Dolinę Racławki a następnie wchodzimy na ścieżkę edukacyjna czerwoną o tematyce geologicznej. Na zachodnim zboczu góry Zamczysko odwiedzamy Łom Pisarski - niewielki, nieczynny kamieniołom. Następnie obchodzimy górę Zamczysko od północnej strony i schodzimy pięknym Wąwozem Zbrza do miejscowości Dubie.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer przez Wąwóz Zbrza, Polska
🏞️ Trasa: Źródło Bażana (339 m n.p.m.; 50.174211, 19.675816) – Łom Pisarski (401 m n.p.m.; 50.164414, 19.685258) – Wąwóz Zbrza (402 m n.p.m.; 50.161856, 19.679266) – Dubie Parking (402 m n.p.m.; 50.156425, 19.693265)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, ścieżka edukacyjna czerwona
📏 Długość: około 5,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 169 m
↘️ Suma zejść: 224 m

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” – znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w województwie małopolskim. Na jego terenie znajdują się liczne doliny jarowe, przez które przepływają malownicze potoki. Zarówno w dolinach jak i na wierzchowinie znajduje się wiele jaskiń oraz ostańców skalnych. W skład parku wchodzą następujące dolinki: Wąwóz Podskalański, Dolina Kluczwody, Dolina Bolechowicka, Dolina Kobylańska (Karniowicka), Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, Dolina Racławki, Dolina Eliaszówki.

Źródło Bażana – źródło w Dolinie Racławki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Woda ze źródła pobierana jest do lokalnych wodociągów. Wypływający z niego strumień ma długość zaledwie kilkadziesiąt metrów i jest lewobrzeżnym dopływem Racławki.

Wąwóz Zbrza – wąwóz położony na prawo od Doliny Racławki na Wyżynie Olkuskiej. Opada z południowego końca wsi Dębnik w kierunku południowo-wschodnim do wsi Dubie. Jest porośnięty lasem. Po prawej stronie wąwozu wznosi się Czerwona Góra a po lewej Zamczysko. W dolnej części wąwozu znajduje się Kopalnia Odkrywkowa Dolomitu Dubie.
W środkowej części wąwozu Zbrza znajdują się odsłonięte dolomity pochodzące ze środkowego dewonu. Zewnętrzna powierzchnia zwietrzałych dolomitów jest szara, ale na świeżym przełomie grafitowa, prawie czarna i ma zapach siarkowodoru. Skały zawierają głównie dolomit i piryt, ale są w nich też przecinające się żyłki kwarcytowe i dolomitowe.

00:00:24 Źródło Bażana
00:01:44 Potok Racławka
00:04:20 Skałka z Nyżą
00:14:48 Potok Racławka
00:19:48 Potok Racławka
00:22:02 Potok Racławka
00:23:56 Skrzyżowanie zielonego szlaku, żółtego szlaku, ścieżki edukacyjnej niebieskiej i ścieżki edukacyjnej czerwonej
00:29:37 Skrzyżowanie żółtego szlaku i ścieżki edukacyjnej czerwonej
00:32:36 Łom Pisarski
00:41:26 Skrzyżowanie żółtego szlaku i ścieżki edukacyjnej czerwonej
00:49:02 Zejście ze szlaku
00:54:10 Powrót na ścieżkę edukacyjną czerwoną
00:56:50 Wąwóz Zbrza
01:09:00 Kopalnia dolomitu Dubie
01:15:52 Parking w Dubiu

Film zarejestrowany w dniu 5 czerwca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Walk through the Zbrza Gorge, Poland
🏞️ Route: The Spring of Bażan (339 m a.s.l.; 50.174211, 19.675816) – Łom Pisarski (401 m a.s.l.; 50.164414, 19.685258) – Zbrza Gorge (402 m a.s.l.; 50.161856, 19.679266) – Dubie Parking (402 m a.s.l.; 50.156425, 19.693265)
🆔 Trail designation: yellow trail, red educational trail
📏 Length: about 5.1 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 169 m
↘️ Sum down: 224 m

„Dolinki Krakowskie” Landscape Park – located in the Kraków-Częstochowa Upland in the Lesser Poland Voivodeship. On its territory there are numerous ravine valleys through which picturesque streams flow. Both in the valleys and on the plateau there are many caves and rock outliers. The park consists of the following valleys: Podskalański Gorge, Kluczwoda Valley, Bolechowice Valley, Kobylany Valley, Będkowice Valley, Szklarka Valley, Racławka Valley, Eliaszówka Valley.

Spring of Bażan – a source in the Racławka Valley in the Kraków-Częstochowa Upland. The water from the spring is taken to the local water supply. The stream flowing out of it is only a few dozen meters long and is the left-bank tributary of the Racławka River.

Zbrza Gorge – a gorge located to the right of the Racławka Valley in the Olkusz Upland. It descends from the southern end of the village of Dębnik in the south-east direction to the village of Dubie. It is covered with forest. On the right side of the gorge there is Red Mountain and Zamczysko Mountain on the left. In the lower part of the gorge there is the Dubie Dolomite Opencast Mine.
In the central part of the Zbrza gorge there are exposed dolomites from the middle Devonian. The outer surface of weathered dolomites is gray, but graphite in the fresh fracture, almost black, and has a hydrogen sulfide odor. The rocks mainly contain dolomite and pyrite, but there are also intersecting quartzite and dolomite lines.

00:00:24 Spring of Bażan
00:01:44 Racławka Stream
00:04:20 Skałka z Nyżą
00:14:48 Racławka Stream
00:19:48 Racławka Stream
00:22:02 Racławka Stream
00:23:56 Crossroads of the green trail, the yellow trail, the blue educational trail and the red educational trail
00:29:37 Crossroads of the yellow trail and the red educational trail
00:32:36 Łom Pisarski
00:41:26 Crossroads of the yellow trail and the red educational trail
00:49:02 Going off the trail
00:54:10 Return to the red educational trail
00:56:50 Zbrza Gorge
01:09:00 Dubie dolomite mine
01:15:52 Dubie Parking

The film was recorded on June 5, 2021.

Region