Druga część wędrówki po Pogórzu Wiśnickim, którą zaczynamy na Kaczej Górze. Pokonujemy krótki odcinek żółtym szlakiem schodząc z niego na skrzyżowaniu leśnych dróg. Nieoznakowaną drogą dochodzimy do niebieskiego szlaku, którym wchodzimy na szczyt Glichowca. Po drodze odwiedzamy niewielką polanę z widokiem na Jezioro Dobczyckie. Z Glichowca schodzimy na Przełęcz Zasańską.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Glichowiec z Kaczej Góry, Polska
🏞️ Trasa: Kacza Góra (434 m n.p.m.; 49.833263, 20.087964) – Glichowiec (523 m n.p.m.; 49.824716, 20.080401) – Przełęcz Zasańska (416 m n.p.m.; 49.818230, 20.065675)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 3,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 123 m
↘️ Suma zejść: 149 m

Pogórze Wiśnickie – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.
Pogórze charakteryzują wydłużone szerokie spłaszczone garby, oddzielone wąskimi obniżeniami pochodzenia erozyjnego. Charakterystyczną cechą wzniesień Pogórza Wiśnickiego jest występowanie licznych wystających z ziemi skałek, ostańców wierzchołkowych i wychodni.

Glichowiec (523 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w Paśmie Glichowca znajdujący się na Pogórzu Wiśnickim. Wznosi się nad miejscowościami Glichów i Kornatka, na północny wschód od Przełęczy Zasańskiej. Szczyt i stoki Glichowca są zalesione, od wchodu poniżej szczytu znajduje się niewielka polna z widokiem na Jezioro Dobczyckie.

Przełęcz Zasańska – przełęcz położona na wysokości 416 m n.p.m. pomiędzy Ostryszem (507 m) i Glichowcem (523 m), a Kamiennikiem Północnym (785 m). Ostrysz i Glichowiec należą do Pasma Glichowca znajdującego się na Pogórzu Wiśnickim, zaś masyw Kamiennika należy do Beskidu Makowskiego. Jej nazwa pochodzi od położonej w pobliżu miejscowości Zasań. Przełęcz jest dobrym punktem widokowym – widać stąd szczyty Beskidu Wyspowego, Makowskiego i Pogórza Wiśnickiego.

Kacza Góra – całkowicie zalesione wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim o wysokości 434 m n.p.m.

00:00:23 Kacza Góra
00:03:45 Żółty szlak
00:07:08 Zejście ze szlaku
00:20:46 Niebieski szlak
00:30:42 Jezioro Dobczyckie
00:33:02 Zejście ze szlaku
00:35:05 Glichowiec
00:37:41 Powrót na niebieski szlak
00:54:31 Skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
01:03:06 Przełęcz Zasańska

Film zarejestrowany w dniu 7 lipca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Glichowiec Hill from Kacza Hill, Poland
🏞️ Route: Kacza Hill (434 m a.s.l.; 49.833263, 20.087964) – Glichowiec Hill (523 m a.s.l; 49.824716, 20.080401) – Zasań Pass (416 m a.s.l.; 49.818230, 20.065675)
🆔 Trail designation: yellow trail, blue trail
📏 Length: about 3.9 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 123 m
↘️ Sum down: 149 m

Wiśnicz Foothills – a physical and geographic mesoregion that is the eastern part of the West Beskid Foothills, located between the Raba and Dunajec valleys. From the west it borders with the Wieliczka Foothills, from the east with the Rożnowskie Foothills, and from the south with the Wyspowy Beskid Mountains.
The foothills are characterized by elongated, wide flattened humps, separated by narrow depressions of erosive origin. A characteristic feature of the hills of the Wiśnicz Foothills is the presence of numerous rocks protruding from the ground, tip monadnocks and outcrops.

Glichowiec (523 m a.s.l.) – the highest peak in the Glichowiec Range located in the Wiśnicz Foothills. It rises above the villages of Glichów and Kornatka, north-east of the Zasań Pass. The summit and the slopes of Glichowiec are forested, and from the east, below the summit, there is a small field overlooking Lake Dobczyckie.

Zasań Pass – a pass located at an altitude of 416 m above sea level between Ostrysz Hill (507 m) and Glichowiec Hill (523 m), and Kamiennik Północny Mountain (785 m). Ostrysz and Glichowiec belong to the Glichowiec Range located in the Wiśnicz Foothills, while the Kamiennik massif belongs to the Makowski Beskid Mountains. Its name comes from the nearby town of Zasań. The pass is a good vantage point – you can see the peaks of the Beskid Wyspowy, Makowski and Pogórze Wiśnickie from here.

Kacza Hill – a completely forested hill in the Wiśnicz Foothills, 434 m above sea level.

00:00:23 Kacza Hill
00:07:08 Going off the trail
00:20:46 Blue trail
00:30:42 Dobczyce Lake
00:33:02 Going off the trail
00:35:05 Glichowiec Hill
00:37:41 Return to the blue trail
00:54:31 Crossroads of the yellow trail and the blue trail
01:03:06 Zasań Pass (416 m a.s.l.)

The film was recorded on July 7, 2021.

Region