Wędrówka po Pogórzu Wiśnickim. Z Przełęczy Zasańskiej wchodzimy żółtym szlakiem na Ostrysz, wzniesienie wznoszące się nad miejscowościami Zasań i Kornatka. Następnie żółtym szlakiem wędrujemy na Kaczą Górę. Tuż przed szczytem schodzimy ze szlaku i leśną ścieżką zdobywamy to wzniesienie.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Ostrysz i Kacza Góra z Przełęczy Zasańskiej, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Zasańska (416 m n.p.m.; 49.818230, 20.065675) – Ostrysz (507 m n.p.m.; 49.825470, 20.064790) – Kacza Góra (434 m n.p.m.; 49.833263, 20.087964)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 4,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 178 m
↘️ Suma zejść: 156 m

Pogórze Wiśnickie – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.
Pogórze charakteryzują wydłużone szerokie spłaszczone garby, oddzielone wąskimi obniżeniami pochodzenia erozyjnego. Charakterystyczną cechą wzniesień Pogórza Wiśnickiego jest występowanie licznych wystających z ziemi skałek, ostańców wierzchołkowych i wychodni.

Przełęcz Zasańska – przełęcz położona na wysokości 416 m n.p.m. pomiędzy Ostryszem (507 m) i Glichowcem (523 m), a Kamiennikiem Północnym (785 m). Ostrysz i Glichowiec należą do Pasma Glichowca znajdującego się na Pogórzu Wiśnickim, zaś masyw Kamiennika należy do Beskidu Makowskiego. Jej nazwa pochodzi od położonej w pobliżu miejscowości Zasań. Przełęcz jest dobrym punktem widokowym – widać stąd szczyty Beskidu Wyspowego, Makowskiego i Pogórza Wiśnickiego.

Ostrysz (507 m n.p.m.) – środkowy szczyt w Paśmie Glichowca na Pogórzu Wiśnickim. Wznosi się nad miejscowościami Zasań i Kornatka. Nazwa szczytu pochodzi od ostrego wierzchołka, który jest całkowicie zalesiony. Ostrysz należy do najwyższych wzniesień Pogórza Wiśnickiego.

Kacza Góra – całkowicie zalesione wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim o wysokości 434 m n.p.m.

00:00:22 Przełęcz Zasańska
00:09:52 Skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
00:11:54 Skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
00:14:23 Zejście ze szlaku
00:15:46 Ostrysz
00:18:29 Powrót na niebieski szlak
00:20:18 Skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
00:37:02 Potok Olszanica
00:54:04 Zejście ze szlaku
00:56:47 Kacza Góra

Film zarejestrowany w dniu 7 lipca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ostrysz Hill and Kacza Hill from the Zasań Pass, Poland
🏞️ Route: Zasań Pass (416 m a.s.l.; 49.818230, 20.065675) – Ostrysz Hill (507 m a.s.l.; 49.825470, 20.064790) – Kacza Hill (434 m a.s.l.; 49.833263, 20.087964)
🆔 Trail designation: yellow trail, blue trail
📏 Length: about 4.0 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 178 m
↘️ Sum down: 156 m

Wiśnicz Foothills – a physical and geographic mesoregion that is the eastern part of the West Beskid Foothills, located between the Raba and Dunajec valleys. From the west it borders with the Wieliczka Foothills, from the east with the Rożnowskie Foothills, and from the south with the Wyspowy Beskid Mountains.
The foothills are characterized by elongated, wide flattened humps, separated by narrow depressions of erosive origin. A characteristic feature of the hills of the Wiśnicz Foothills is the presence of numerous rocks protruding from the ground, tip monadnocks and outcrops.

Zasań Pass – a pass located at an altitude of 416 m above sea level between Ostrysz Hill (507 m) and Glichowiec Hill (523 m), and Kamiennik Północny Mountain (785 m). Ostrysz and Glichowiec belong to the Glichowiec Range located in the Wiśnicz Foothills, while the Kamiennik massif belongs to the Makowski Beskid Mountains. Its name comes from the nearby town of Zasań. The pass is a good vantage point – you can see the peaks of the Beskid Wyspowy, Makowski and Pogórze Wiśnickie from here.

Ostrysz Hill (507 m a.s.l.) – the middle peak in the Glichowiec Range in the Wiśnicz Foothills. It rises above the villages of Zasań and Kornatka. The name of the peak comes from a sharp peak that is completely forested. Ostrysz is one of the highest hills of the Wiśnicz Foothills.

Kacza Hill – a completely forested hill in the Wiśnicz Foothills, 434 m above sea level.

00:00:22 Zasań Pass
00:09:52 Crossroads of the yellow trail and the blue trail
00:11:54 Crossroads of the yellow trail and the blue trail
00:14:23 Going off the trail
00:15:46 Ostrysz Hill
00:18:29 Return to the blue trail
00:20:18 Crossroads of the yellow trail and the blue trail
00:37:02 Olszanica Stream
00:54:04 Going off the trail
00:56:47 Kacza Hill

The film was recorded on July 7, 2021.

Region