Trzecia część wirtualnego spaceru po wzgórzach wokół Sobolowa na Pogórzu Wiśnickim. Wędrówkę kontynuujemy od przystanku autobusowego w dolinie Stradomki w miejscowości Kamyk. Podchodzimy na zalesioną Chrostowską Górę, zwaną także Zamczyskiem. Następnie przez przysiółek Chrostowej - Kopaliny, dochodzimy do Ścieżki przyrodniczej "Z leśniczym przez las". Ze wzgórza schodzimy drogą leśną do Zespołu Szkół w Dąbrowicy, po drodze podziwiając wiekowe dęby. Dalej kierujemy się na północ wędrując wzdłuż rzeki Stradomka. Za kościołem w Stradomce skręcamy na południe i pochodzimy na widokowe wzgórze Borek. Ze wzgórza schodzimy ścieżką do potoku Polanka i wracamy do Sobolowa na parking kończąc całą wędrówkę.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po wzgórzach wokół Sobolowa – część 3, Polska
🏞️ Trasa: Kamyk przystanek (220 m n.p.m.; 49.897482, 20.319986) – Chrostowska Góra (292 m n.p.m.; 49.903646, 20.316854) – Chrostowa (221 m n.p.m.; 49.907169, 20.313211) – Ścieżka przyrodnicza „Z leśniczym przez las” (315 m n.p.m.; 49.901822, 20.295396) – Zespół Szkół w Dąbrowicy (226 m n.p.m.; 49.912456, 20.303550) – Most na rzece Stradomka (207 m n.p.m.; 49.919033, 20.307627) – Stradomka (211 m n.p.m.; 49.926571, 20.315461) – Wzgórze Borek (290 m n.p.m.; 49.920131, 20.316907) – Buczyna, kolonia Zalesie (215 m n.p.m.; 49.912372, 20.328137) – Sobolów, parking (260 m n.p.m.; 49.908623, 20.339502)
🆔 Oznaczenie: szlak spacerowy niebieski
📏 Długość: około 11,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:40 h
↗️ Suma podejść: 368 m
↘️ Suma zejść: 328 m

00:00:29 Kamyk przystanek
00:21:23 Chrostowska Góra
00:29:24 Chrostowa
00:39:11 Kapliczka
00:57:56 Ścieżka przyrodnicza „Z leśniczym przez las”
01:15:36 Zespół Szkół w Dąbrowicy
01:16:20 Potok
01:27:34 Rzeka Stradomka
01:36:51 Most na rzece Stradomka
01:49:55 Kościół pw. świętej Jadwigi Królowej w Stradomce
01:50:10 Stradomka
02:02:43 Wzgórze Borek
02:21:17 Buczyna, kolonia Zalesie
02:22:18 Potok Polanka
02:34:35 Sobolów, parking

Pogórze Wiśnickie – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym. Pogórze charakteryzują wydłużone szerokie spłaszczone garby, oddzielone wąskimi obniżeniami pochodzenia erozyjnego. Charakterystyczną cechą wzniesień Pogórza Wiśnickiego jest występowanie licznych wystających z ziemi skałek, ostańców wierzchołkowych i wychodni.

Sobolów – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, położona w dolinie rzeki Stradomka. Nazwa osady wywodzi się prawdopodobnie od przydomka „So­bol”. Pierwsze informacje o wsi Sobolów pochodzą z wczesnego średniowiecza (1126) z kronik królewskich. Miejscowa parafia Wszystkich Świętych powstała w pierwszej połowie XIV w. W 1330 roku wieś otrzymała prawo niemieckie z nadania króla Władysława Łokietka. W 1596 roku w parafii istniała szkoła. W grudniu 1914 roku dolina Stradomki, była miejscem tragicznych działań wojennych. Z tego czasu pozostały liczne cmentarze wojenne.

Wzgórza wokół Sobolowa – trasa spacerowa licząca ok. 27 km zaprojektowana przez Wojciecha Pałkę. Szlak prowadzi przez wiele miejsc odsłoniętych, widokowych, przez piękne polany a także przez bogate w grzyby i jagody lasy. Po drodze można zwiedzać ciekawe zakątki Sobolowskiej Parafii, m.in zabytkowy kościół znajdujący się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej, założenia dworsko-pałacowe, pomniki, miejsca pamięci, cmentarze z czasów I wojny.

Film zarejestrowany w dniu 2 marca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: A walk in the hills around Sobolów, Poland
🏞️ Route: Kamyk, bus stop (220 m a.s.l.; 49.897482, 20.319986) – Chrostowa Hill (292 m a.s.l.; 49.903646, 20.316854) – Chrostowa (221 m a.s.l.; 49.907169, 20.313211) – „With the forester through the forest” nature path (315 m a.s.l.; 49.901822, 20.295396) – School Complex in Dąbrowica (226 m a.s.l.; 49.912456, 20.303550) – Bridge on the Stradomka river (207 m a.s.l.; 49.919033, 20.307627) – Stradomka (211 m a.s.l.; 49.926571, 20.315461) – Borek Hill (290 m a.s.l.; 49.920131, 20.316907) – Buczyna, Zalesie colony (215 m a.s.l.; 49.912372, 20.328137) – Sobolów, parking (260 m a.s.l.; 49.908623, 20.339502)
🆔 Trail designation: blue walking trail
📏 Length: about 11.4 km
⏲️ Walking time: about 2:40 h
↗️ Sum of approaches: 368 m
↘️ Sum down: 328 m

00:00:29 Kamyk, bus stop
00:21:23 Chrostowa Hill
00:29:24 Chrostowa
00:39:11 Chapel
00:57:56 „With the forester through the forest” nature path
01:15:36 School Complex in Dąbrowica
01:16:20 Stream
01:27:34 Stradomka River
01:36:51 Bridge on the Stradomka river
01:49:55 Church of Saint Jadwiga the Queen in Stradomka
01:50:10 Stradomka
02:02:43 Borek Hill
02:21:17 Buczyna – Zalesie colony, the fork in the trail
02:22:18 Polanka Stream
02:34:35 Sobolów, parking

Wiśnicz Foothills – a physical and geographic mesoregion that is the eastern part of the West Beskid Foothills, located between the Raba and Dunajec valleys. From the west it borders with the Wieliczka Foothills, from the east with the Rożnowskie Foothills, and from the south with the Wyspowy Beskid Mountains.
The foothills are characterized by elongated, wide flattened humps, separated by narrow depressions of erosive origin. A characteristic feature of the hills of the Wiśnicz Foothills is the presence of numerous rocks protruding from the ground, tip monadnocks and outcrops.

Sobolów – a village in Poland in the Lesser Poland Voivodeship, in the valley of the Stradomka River. The name of the settlement is probably derived from the nickname „Sobol”. The first information about the village of Sobolów comes from the early Middle Ages (1126) from royal chronicles. The local parish of All Saints was established in the first half of the 14th century. In 1330 the village was granted German law by King Władysław Łokietek. In 1596 there was a school in the parish. In December 1914, the Stradomka valley was a place of tragic warfare. Numerous war cemeteries have remained from that time.

The hills around Sobolów – a 27 km long walking route designed by Wojciech Pałka. The trail leads through many exposed and scenic places, through beautiful clearings and through forests rich in mushrooms and berries. On the way, you can visit interesting parts of the Sobolowska Parish, including the historic church on the Małopolska Wooden Architecture Trail, manor and palace complex, monuments, memorial sites, and cemeteries from the First World War.

The film was recorded on March 2, 2022.

Region