Druga część wirtualnego spaceru po wzgórzach wokół Sobolowa na Pogórzu Wiśnickim. Wędrówkę kontynuujemy od przystanku autobusowego w dolinie potoku Polanka w Nieprześni. Mijając gospodarstwo rybackie podchodzimy na zalesione wzniesienie Łysa Góra. Za wzgórzem odwiedzamy Cmentarz z I wojny światowej a następnie kierujemy się na zachód do miejscowości Zonia, obecnie przysiółek Sobolowa. Droga prowadzi wierzchowiną, więc roztaczają się dalekie widoki na południe i północ. Za kamienną kapliczka, za ostatnimi zabudowaniami skręcamy w lewo w leśną ścieżkę. Wędrujemy w dół przez las aż dochodzimy polany, z której roztaczają się rozległe widoki na Beskid Wyspowy i Beskid Makowski. Schodzimy do szerokiej doliny Stradomki i na przystanku w miejscowości Kamyk kończymy tą część wędrówki.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po wzgórzach wokół Sobolowa – część 2, Polska
🏞️ Trasa: Nieprześnia przystanek (230 m n.p.m.; 49.911896, 20.368738) – Łysa Góra (382 m n.p.m.; 49.900343, 20.365412) – Cmentarz z I wojny światowej (388 m n.p.m.; 49.896093, 20.369822) – Sobolów Zonia (400 m n.p.m.; 49.893605, 20.358690) – Rzeka Stradomka (215 m n.p.m.; 49.892927, 20.321156) – Kamyk przystanek (220 m n.p.m.; 49.897482, 20.319986)
🆔 Oznaczenie: szlak spacerowy niebieski
📏 Długość: około 7,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:50 h
↗️ Suma podejść: 245 m
↘️ Suma zejść: 254 m

00:00:33 Nieprześnia przystanek
00:03:48 Gospodarstwo rybackie
00:14:30 Zawada
00:26:13 Łysa Góra
00:31:08 Sobolów
00:36:00 Cmentarz z I wojny światowej
00:38:04 Kapliczka
00:49:35 Sobolów Zonia
00:49:50 Kapliczka
01:24:31 Potok
01:24:57 Kamyk
01:34:10 Rzeka Stradomka
01:41:37 Kamyk przystanek

Pogórze Wiśnickie – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym. Pogórze charakteryzują wydłużone szerokie spłaszczone garby, oddzielone wąskimi obniżeniami pochodzenia erozyjnego. Charakterystyczną cechą wzniesień Pogórza Wiśnickiego jest występowanie licznych wystających z ziemi skałek, ostańców wierzchołkowych i wychodni.

Sobolów – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, położona w dolinie rzeki Stradomka. Nazwa osady wywodzi się prawdopodobnie od przydomka „So­bol”. Pierwsze informacje o wsi Sobolów pochodzą z wczesnego średniowiecza (1126) z kronik królewskich. Miejscowa parafia Wszystkich Świętych powstała w pierwszej połowie XIV w. W 1330 roku wieś otrzymała prawo niemieckie z nadania króla Władysława Łokietka. W 1596 roku w parafii istniała szkoła. W grudniu 1914 roku dolina Stradomki, była miejscem tragicznych działań wojennych. Z tego czasu pozostały liczne cmentarze wojenne.

Wzgórza wokół Sobolowa – trasa spacerowa licząca ok. 27 km zaprojektowana przez Wojciecha Pałkę. Szlak prowadzi przez wiele miejsc odsłoniętych, widokowych, przez piękne polany a także przez bogate w grzyby i jagody lasy. Po drodze można zwiedzać ciekawe zakątki Sobolowskiej Parafii, m.in zabytkowy kościół znajdujący się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej, założenia dworsko-pałacowe, pomniki, miejsca pamięci, cmentarze z czasów I wojny.

Film zarejestrowany w dniu 24 lutego 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: A walk in the hills around Sobolów, Poland
🏞️ Route: Nieprześnia, bus stop (230 m a.s.l.; 49.911896, 20.368738) – Łysa Góra (382 m a.s.l.; 49.900343, 20.365412) – World War I cemetery (388 m a.s.l.; 49.896093, 20.369822) – Sobolów Zonia (400 m a.s.l.; 49.893605, 20.358690) – Stradomka River (215 m a.s.l.; 49.892927, 20.321156) – Kamyk, bus stop (220 m a.s.l.; 49.897482, 20.319986)
🆔 Trail designation: blue walking trail
📏 Length: about 7.4 km
⏲️ Walking time: about 1:50 h
↗️ Sum of approaches: 245 m
↘️ Sum down: 254 m

00:00:33 Nieprześnia, bus stop
00:03:48 Fishing farm
00:14:30 Zawada village
00:26:13 Łysa Góra Hill
00:31:08 Sobolów village
00:36:00 World War I cemetery
00:38:04 Chapel
00:49:35 Sobolów Zonia
00:49:50 Chapel
01:24:31 Stream
01:24:57 Kamyk village
01:34:10 Stradomka River
01:41:37 Kamyk, bus stop

Wiśnicz Foothills – a physical and geographic mesoregion that is the eastern part of the West Beskid Foothills, located between the Raba and Dunajec valleys. From the west it borders with the Wieliczka Foothills, from the east with the Rożnowskie Foothills, and from the south with the Wyspowy Beskid Mountains.
The foothills are characterized by elongated, wide flattened humps, separated by narrow depressions of erosive origin. A characteristic feature of the hills of the Wiśnicz Foothills is the presence of numerous rocks protruding from the ground, tip monadnocks and outcrops.

Sobolów – a village in Poland in the Lesser Poland Voivodeship, in the valley of the Stradomka River. The name of the settlement is probably derived from the nickname „Sobol”. The first information about the village of Sobolów comes from the early Middle Ages (1126) from royal chronicles. The local parish of All Saints was established in the first half of the 14th century. In 1330 the village was granted German law by King Władysław Łokietek. In 1596 there was a school in the parish. In December 1914, the Stradomka valley was a place of tragic warfare. Numerous war cemeteries have remained from that time.

The hills around Sobolów – a 27 km long walking route designed by Wojciech Pałka. The trail leads through many exposed and scenic places, through beautiful clearings and through forests rich in mushrooms and berries. On the way, you can visit interesting parts of the Sobolowska Parish, including the historic church on the Małopolska Wooden Architecture Trail, manor and palace complex, monuments, memorial sites, and cemeteries from the First World War.

The film was recorded on February 24, 2022.

Region