Krótka wędrówka po Nowym Wiśniczu. Najpierw zwiedzamy Rynek a następnie ulicami miasta i niebieskim szlakiem idziemy na Zamek. Z Zamku podchodzimy jeszcze pod Dom Jana Matejki.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zamek w Nowym Wiśniczu, Polska
🏞️ Trasa: Rynek w Nowym Wiśniczu (287 m n.p.m.; 49.915095, 20.462841) – Zamek Wiśnicz (303 m n.p.m.; 49.917685, 20.469525) – Dom Jana Matejki (305 m n.p.m.; 49.915233, 20.470759)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak
📏 Długość: około 1,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:30 h
↗️ Suma podejść: 57 m
↘️ Suma zejść: 38 m

Pogórze Wiśnickie – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.
Pogórze charakteryzują wydłużone szerokie spłaszczone garby, oddzielone wąskimi obniżeniami pochodzenia erozyjnego. Charakterystyczną cechą wzniesień Pogórza Wiśnickiego jest występowanie licznych wystających z ziemi skałek, ostańców wierzchołkowych i wychodni.

Zamek w Wiśniczu – zamek położony we wsi Stary Wiśnicz nad potokiem Leksandrówka wzniesiony w 2. połowie XIV wieku. Wczesnobarokowy korpus zamku z elementami renesansowymi zbudowano na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Zwieńczono go czterema basztami w narożach. Od północno-wschodniej strony dobudowano kaplicę z kryptą grobową Lubomirskich, a od południowo-wschodniej wolno stojącą tzw. Kmitówkę. Po wschodniej stronie zamku znajduje się barokowa brama wjazdowa w formie łuku tryumfalnego. Na południe od zamku znajduje się XVII wieczny klasztor karmelitów bosych.

00:00:24 Rynek w Nowym Wiśniczu
00:04:32 Pomnik Stanisława Lubomirskiego
00:05:18 Studnia Miejska
00:10:55 Potok Leksandrówka
00:17:41 Zamek Wiśnicz
00:29:39 Dom Jana Matejki

Film zarejestrowany w dniu 15 lipca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: The Castle in Nowy Wiśnicz, Poland
🏞️ Route: The market square in Nowy Wiśnicz (287 m a.s.l.; 49.915095, 20.462841) – Wiśnicz Castle (303 m a.s.l.; 49.917685, 20.469525) – Jan Matejko’s house (305 m a.s.l.; 49.915233, 20.470759)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 1.8 km
⏲️ Walking time: about 0:30 h
↗️ Sum of approaches: 57 m
↘️ Sum down: 38 m

Wiśnicz Foothills – a physical and geographic mesoregion that is the eastern part of the West Beskid Foothills, located between the Raba and Dunajec valleys. From the west it borders with the Wieliczka Foothills, from the east with the Rożnowskie Foothills, and from the south with the Wyspowy Beskid Mountains.
The foothills are characterized by elongated, wide flattened humps, separated by narrow depressions of erosive origin. A characteristic feature of the hills of the Wiśnicz Foothills is the presence of numerous rocks protruding from the ground, tip monadnocks and outcrops.

Wiśnicz Castle – a castle located in the village of Stary Wiśnicz on the Leksandrówka Stream, erected in the second half of the 14th century. The early Baroque body of the castle with Renaissance elements was built on a quadrilateral plan with an internal courtyard. It was topped with four towers in the corners. On the north-east side, a chapel with the Lubomirski’s tomb crypt was added, and on the south-east side, the so-called Kmitówka. On the eastern side of the castle there is a baroque entrance gate in the form of a triumphal arch. South of the castle there is a 17th century Discalced Carmelite monastery.

00:00:24 The market square in Nowy Wiśnicz
00:04:32 Monument to Stanisław Lubomirski
00:05:18 City Well
00:10:55 Leksandrówka Stream
00:17:41 Wiśnicz Castle
00:29:39 Jan Matejko’s house

The film was recorded on July 15, 2021.

Region