Wirtualny spacer po wzgórzach wokół Sobolowa na Pogórzu Wiśnickim. Część pierwszą wędrówki rozpoczynamy w centrum Sobolowa na parkingu, z którego podchodzimy pod drewniany Kościół pw. Wszystkich Świętych pochodzący z końca XVI w. Następnie szlakiem spacerowym niebieskim podchodzimy na rozległe wzniesienie w miejscowości Buczyna, z którego roztacza się obszerny widok na Beskid Wyspowy i na Beskid Makowski. Ze wzniesienia schodzimy do Grabiny, gdzie odwiedzamy pomnik upamiętniający pacyfikację tej miejscowości w 1944 r. Stąd podchodzimy na wzniesienie, skąd również roztaczają się pięknie widoki w kierunku południowym. Kierując się na wschód dochodzimy do widokowej miejscowości Nieprześnia, z której schodzimy do doliny potoku Polanka. Tu kończy się pierwsza część wędrówki.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po wzgórzach wokół Sobolowa – część 1, Polska
🏞️ Trasa: Sobolów, parking (260 m n.p.m.; 49.908623, 20.339502) – Buczyna, kolonia Zalesie (215 m n.p.m.; 49.912372, 20.328137) – Pomnik upamiętniający pacyfikację Grabiny w 1944 r. (235 m n.p.m.; 49.921360, 20.352902) – Grabina, Wiejski Dom Kultury (315 m n.p.m.; 49.927540, 20.358031) – Nieprześnia przystanek (230 m n.p.m.; 49.911896, 20.368738)
🆔 Oznaczenie: szlak spacerowy niebieski
📏 Długość: około 9,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 264 m
↘️ Suma zejść: 295 m

00:00:29 Sobolów, parking
00:01:33 Kościół pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie
00:02:00 Kaplica Ogrójec
00:06:52 Cmentarz parafialny
00:12:15 Kapliczka
00:13:37 Potok Polanka
00:15:10 Buczyna
00:15:44 Kolonia Zalesie
00:28:12 Kolonia Musonka
00:33:31 Kolonia Ostręgowiec
00:43:36 Kolonia Podbrowar
01:02:36 Potok
01:03:41 Grabina
01:07:17 Pomnik upamiętniający pacyfikację Grabiny w 1944 r.
01:19:24 Grabina, Wiejski Dom Kultury
01:24:07 Kolonia Bukowina
01:25:48 Dąbrowica
01:26:30 Kapliczka
01:31:21 Nieprześnia
01:49:01 Dworek w Nieprześni z 1934 r.
01:51:38 Potok
01:53:47 Kapliczka
01:58:57 Nieprześnia przystanek

Pogórze Wiśnickie – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym. Pogórze charakteryzują wydłużone szerokie spłaszczone garby, oddzielone wąskimi obniżeniami pochodzenia erozyjnego. Charakterystyczną cechą wzniesień Pogórza Wiśnickiego jest występowanie licznych wystających z ziemi skałek, ostańców wierzchołkowych i wychodni.

Sobolów – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, położona w dolinie rzeki Stradomka. Nazwa osady wywodzi się prawdopodobnie od przydomka „So­bol”. Pierwsze informacje o wsi Sobolów pochodzą z wczesnego średniowiecza (1126) z kronik królewskich. Miejscowa parafia Wszystkich Świętych powstała w pierwszej połowie XIV w. W 1330 roku wieś otrzymała prawo niemieckie z nadania króla Władysława Łokietka. W 1596 roku w parafii istniała szkoła. W grudniu 1914 roku dolina Stradomki, była miejscem tragicznych działań wojennych. Z tego czasu pozostały liczne cmentarze wojenne.

Wzgórza wokół Sobolowa – trasa spacerowa licząca ok. 27 km zaprojektowana przez Wojciecha Pałkę. Szlak prowadzi przez wiele miejsc odsłoniętych, widokowych, przez piękne polany a także przez bogate w grzyby i jagody lasy. Po drodze można zwiedzać ciekawe zakątki Sobolowskiej Parafii, m.in zabytkowy kościół znajdujący się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej, założenia dworsko-pałacowe, pomniki, miejsca pamięci, cmentarze z czasów I wojny.

Film zarejestrowany w dniu 15 lutego 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: A walk in the hills around Sobolów, Poland
🏞️ Route: Sobolów, parking (260 m a.s.l.; 49.908623, 20.339502) – Buczyna, Zalesie colony (215 m a.s.l.; 49.912372, 20.328137) – Monument commemorating the pacification of Grabina in 1944 (235 m a.s.l.; 49.921360, 20.352902) – Grabina, Rural House of Culture (315 m a.s.l.; 49.927540, 20.358031) – Nieprześnia, bus stop (230 m a.s.l.; 49.911896, 20.368738)
🆔 Trail designation: blue walking trail
📏 Length: about 9.4 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 264 m
↘️ Sum down: 295 m

00:00:29 Sobolów, parking
00:01:33 Church of All Saints in Sobolów
00:02:00 Ogrójec Chapel
00:06:52 Parish cemetery
00:12:15 Chapel
00:13:37 Polanka Stream
00:15:10 Buczyna village
00:15:44 Zalesie colony, the fork in the trail
00:28:12 Musonka colony
00:33:31 Ostręgowiec colony
00:43:36 Podbrowar colony
01:02:36 Stream
01:03:41 Grabina village
01:07:17 Monument commemorating the pacification of Grabina in 1944
01:19:24 Grabina, Rural House of Culture
01:24:07 Bukowina colony
01:25:48 Dąbrowica village
01:26:30 Chapel
01:31:21 Nieprześnia village
01:49:01 Manor house in Nieprześnia from 1934
01:51:38 Stream
01:53:47 Chapel
01:58:57 Nieprześnia, bus stop

Wiśnicz Foothills – a physical and geographic mesoregion that is the eastern part of the West Beskid Foothills, located between the Raba and Dunajec valleys. From the west it borders with the Wieliczka Foothills, from the east with the Rożnowskie Foothills, and from the south with the Wyspowy Beskid Mountains.
The foothills are characterized by elongated, wide flattened humps, separated by narrow depressions of erosive origin. A characteristic feature of the hills of the Wiśnicz Foothills is the presence of numerous rocks protruding from the ground, tip monadnocks and outcrops.

Sobolów – a village in Poland in the Lesser Poland Voivodeship, in the valley of the Stradomka River. The name of the settlement is probably derived from the nickname „Sobol”. The first information about the village of Sobolów comes from the early Middle Ages (1126) from royal chronicles. The local parish of All Saints was established in the first half of the 14th century. In 1330 the village was granted German law by King Władysław Łokietek. In 1596 there was a school in the parish. In December 1914, the Stradomka valley was a place of tragic warfare. Numerous war cemeteries have remained from that time.

The hills around Sobolów – a 27 km long walking route designed by Wojciech Pałka. The trail leads through many exposed and scenic places, through beautiful clearings and through forests rich in mushrooms and berries. On the way, you can visit interesting parts of the Sobolowska Parish, including the historic church on the Małopolska Wooden Architecture Trail, manor and palace complex, monuments, memorial sites, and cemeteries from the First World War.

The film was recorded on February 15, 2022.

Region