Jesienna wędrówka po Górach Świętokrzyskich. Z parkingu w miejscowości Zelejowa przez Las Łazerowicza dochodzimy do Jaskini Piekło Skibskie. W okolicy jaskini znajdują się ciekawe rzeźby diabłów. Następnie niebieskim szlakiem docieramy do Góry Zelejowej, na szczyt której prowadzi Świętokrzyski szlak Archeo-Geologiczny czarny. W pobliżu szczytu znajduje się rozległy punkt widokowy na Góry Świętokrzyskie a ze szczytu możemy podziwiać panoramę Chęcin. Do Zelejowej schodzimy czerwonym szlakiem, prowadzącym ciekawą wapienną granią.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer do Jaskini Piekło Skibskie i wejście na Górę Zelejową, Polska
🏞️ Trasa: Zelejowa, parking (308 m n.p.m.; 50.824149, 20.452166) – Las Łazerowicza, niebieski szlak (301 m n.p.m.; 50.827938, 20.451635) – Jaskinia Piekło Skibskie (316 m n.p.m.; 50.830994, 20.432510) – Rezerwat Góra Zelejowa, czarny szlak (316 m n.p.m.; 50.830994, 20.432510) – Góra Zelejowa (361 m n.p.m.; 50.819581, 20.454998) – Łom „Różanka” (355 m n.p.m.; 50.819063, 20.456747) – Zelejowa, centrum (273 m n.p.m.; 50.816026, 20.471778)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, czarny szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 6,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 143 m
↘️ Suma zejść: 175 m

00:00:22 Zelejowa, parking
00:05:18 Las Łazerowicza, niebieski szlak
00:27:23 Rzeźba
00:27:36 Rzeźba
00:28:03 Rzeźba
00:29:40 Rzeźba
00:31:01 Jaskinia Piekło Skibskie
00:35:31 Rzeźba
01:05:35 Skrzyżowanie niebieskiego i czarnego szlaku
01:05:56 Rezerwat Góra Zelejowa, czarny szlak
01:12:09 Wyrobisko Zelejowa
01:18:43 Punkt widokowy
01:23:27 Góra Zelejowa
01:30:18 Łom „Różanka”
01:31:21 Skrzyżowanie czarnego i czerwonego szlaku
01:56:31 Zelejowa, centrum

Góry Świętokrzyskie – pasmo górskie leżące w centralnej Polsce na Wyżynie Kieleckiej. To jedno z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Najwyższym szczytem jest Łysica (614 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Krajobraz gór stanowią strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi.

Góra Zelejowa – szczyt o wysokości 361 m n.p.m. w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Zelejowskim. Przebiegająca grzbietem pasma najdłuższa w Górach Świętokrzyskich wapienna grań zbudowana jest wapieni dewońskich (żywet i fran), w których występują żyły kalcytowe o barwie białoróżowej, białej, białozielonkawej, a czasem także czerwonej. Północne podnóże góry zbudowane jest ze zlepieńców permskich. Występują tu liczne formy krasowe. Szczyt oraz stok południowy porośnięte są sucholubną roślinnością.
Od XIV w. na Zelejowej wydobywany był kalcyt, nazywany różanką zelejowską, ze względu na swoje czerwone zabarwienie. Wykonywano z niego detale architektoniczne, które można oglądać w kaplicy Trzech Króli w kościele parafialnym w Chęcinach, a także w kościele na kieleckiej Karczówce,
czy w krakowskim Wawelu.

Jaskinia Piekło Skibskie, zwana również Piekłem Gałęzickim, znajduje się na zachodnim skraju Góry Żakowej. Jest to jedna z ciekawszych jaskiń pochodzenia krasowego w regionie chęcińskim. Całkowita długość Jaskini Piekło wynosi 57 metrów. Po lewej stronie od głównego wejścia odchodzi korytarzyk zakończony oknem, zaś w końcowej części jaskini znajdują się dwa kominy posiadające połączenie z powierzchnią. Około 10 metrów od głównego wejścia znajduje się półtorametrowe zagłębienie będące pozostałością po dawnym szybie wydobywczym.
Skały, z których zbudowana jest Góra Żakowa to gruboławicowe wapienie powstałe w okresie dewonu. Rejon ten, w wyniku ruchów górotwórczych, był w przeszłości kilkakrotnie spękany i objęty mineralizacją kruszcową. Zarówno ślady szybu w jaskini jak i liczne pozostałości po starym górnictwie kruszcowym na terenie całej Góry Żakowej, świadczą o intensywnie prowadzonych w tym rejonie pracach poszukiwawczych i wydobywczych. Poszukiwano tu głównie siarczku ołowiu, barytu, minerałów miedzi i ciekawych kolorystycznie wapieni.
Jaskinia jest siedliskiem kilku gatunków nietoperzy, ślimaków a także pająków, świerszczy i muchówek.

Film zarejestrowany w dniu 12 listopada 2022 roku.

🇬🇧
Autumn hiking in the Świętokrzyskie Mountains. From the car park in Zelejowa, through the Łazerowicza Forest, we reach the Piekło Skibskie Cave. In the vicinity of the cave there are interesting sculptures of devils. Then, following the blue trail, we reach Góra Zelejowa, to the top of which leads the Świętokrzyski Archaeological and Geological black trail. Near the top there is a vast viewpoint of the Świętokrzyskie Mountains and from the top we can admire the panorama of Chęciny. We go down to Zelejowa along the red trail leading along an interesting limestone ridge.

🚶 Virtual hike: A walk to the Piekło Skibskie Cave and ascent to Mount Zelejowa, Poland
🏞️ Route: Zelejowa, parking (308 m a.s.l.; 50.824149, 20.452166) – Łazerowicz Forest, blue trail (301 m a.s.l.; 50.827938, 20.451635) – Piekło Skibskie Cave (316 m a.s.l.; 50.830994, 20.432510) – Mount Zelejowa Reserve, black trail (316 m a.s.l.; 50.830994, 20.432510) – Mount Zelejowa (361 m a.s.l.; 50.819581, 20.454998) – „Różanka” Quarry (355 m a.s.l.; 50.819063, 20.456747) – Zelejowa, center (273 m a.s.l.; 50.816026, 20.471778)
🆔 Trail designation: blue trail, black trail, red trail
📏 Length: about 6.3 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 143 m
↘️ Sum down: 175 m

00:00:22 Zelejowa, parking
00:05:18 Łazerowicz Forest, blue trail
00:27:23 Sculpture
00:27:36 Sculpture
00:28:03 Sculpture
00:29:40 Sculpture
00:31:01 Piekło Skibskie Cave
00:35:31 Sculpture
01:05:35 Crossing of the blue and the black trail
01:05:56 Mount Zelejowa Reserve, black trail
01:12:09 Zelejowa Quarry
01:18:43 Viewpoint
01:23:27 Mount Zelejowa
01:30:18 „Różanka” Quarry
01:31:21 Crossing of the black trail and the red trail
01:56:31 Zelejowa, center

Świętokrzyskie Mountains – a mountain range located in central Poland on the Kielce Upland. It is one of the oldest mountain ranges in Europe. The highest peak is Łysica (614 m a.s.l.) in the Łysogór range. The landscape of the mountains consists of steep slopes, deeply indented valleys, inselberg rocks and stone runs. The Świętokrzyskie Mountains are covered with fir (Puszcza Jodłowa) and beech forests.

Mount Zelejowa – a peak with a height of 361 m a.s.l. in the Świętokrzyskie Mountains, in the Zelejowa Range. The limestone ridge running along the ridge of the range, the longest in the Świętokrzyskie Mountains, is made of Devonian limestone (Livet and Frasnian), with calcite veins of white-pink, white, white-greenish, and sometimes red. The northern foot of the mountain is made of Permian conglomerates. There are numerous karst forms here. The peak and the southern slope are overgrown with dry-loving vegetation.
From the 14th century, calcite was mined on Zelejowa, called Różanka Zelejowska, due to its red colour. Architectural details were made of it, which can be seen in the Chapel of the Three Kings in the parish church in Chęciny, as well as in the church in Karczówka in Kielce,
or in Krakow’s Wawel.

Piekło Skibskie Cave, also known as Piekło Gałęzickie, is located on the western edge of Góra Żakowa. It is one of the most interesting caves of karst origin in the Chęciny region. The total length of the Hell Cave is 57 meters. On the left side of the main entrance there is a corridor with a window, and at the end of the cave there are two chimneys connected to the surface. About 10 meters from the main entrance, there is a 1.5-meter depression that is a remnant of the former mining shaft.
The rocks of Góra Żakowa are thick-bedded limestone formed in the Devonian period. This region, as a result of orogenic movements, was fractured several times in the past and covered with ore mineralization. Both the traces of the shaft in the cave and the numerous remains of the old ore mining throughout Góra Żakowa testify to intensive exploration and extraction works in this area. Mainly lead sulphide, barite, copper minerals and interestingly colored limestones were sought here.
The cave is the habitat of several species of bats, snails as well as spiders, crickets and flies.

The film was recorded on November 12, 2022.

Region