Jesienna wędrówka po Górach Świętokrzyskich. Z miejscowości Bocheniec wchodzimy na Czubatkę, szczyt z okazałym grzbietem wapiennych wychodni skalnych. Do niebieskiego szlaku z drogi wojewódzkiej nr 762 dochodzimy leśną ścieżką przez malowniczy, jesienny las. Następnie niebieskim szlakiem wchodzimy na porośnięty lasem szczyt. Ze szczytu schodzimy do doliny Wiernej Rzeki, gdzie znajduje się Zalew Zakrucze. Na parking w Bocheńcu wracamy kolorowym lasem po drugiej stronie doliny.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Czubatkę z Bocheńca, Polska
🏞️ Trasa: Bocheniec, droga wojewódzka nr 762 (229 m n.p.m.; 50.792359, 20.339019) – Niebieski szlak (235 m n.p.m.; 50.793895, 20.336632) – Czubatka (317 m n.p.m.; 50.802591, 20.319012) – Łośna / Wierna Rzeka (220 m n.p.m.; 50.816070, 20.310717) – Zalew Zakrucze (220 m n.p.m.; 50.816083, 20.310223) – Bocheniec, parking (229 m n.p.m.; 50.797093, 20.319493)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, drogi oznaczone na mapie
📏 Długość: około 7,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 149 m
↘️ Suma zejść: 144 m

00:00:24 Bocheniec, droga wojewódzka nr 762
00:03:33 Niebieski szlak
00:31:07 Czubatka
01:03:30 Łośna / Wierna Rzeka
01:04:15 Zalew Zakrucze
01:18:51 Zejście ze szlaku
01:40:23 Łośna / Wierna Rzeka
01:42:25 Bocheniec, parking

Góry Świętokrzyskie – pasmo górskie leżące w centralnej Polsce na Wyżynie Kieleckiej. To jedno z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Najwyższym szczytem jest Łysica (614 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Krajobraz gór stanowią strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi.

Czubatka – szczyt w Górach Świętokrzyskich o wysokości 317 m n.p.m. położony w pobliżu wsi Bocheniec. Zachodnie, strome stoki opadają do doliny Łośnej (Wiernej Rzeki). Grzbiet Czubatki ma kształt wąskiej grzędy, która gdzieniegdzie przypomina grań górską z kilkumetrowymi przepaściami i wychodniami wapiennych skał jurajskich. Wierzchołek jest całkowicie porośnięty lasem mieszanym.

Film zarejestrowany w dniu 16 października 2022 roku.

🇬🇧
Autumn hiking in the Świętokrzyskie Mountains. From the village of Bocheniec we climb Czubatka, a peak with an impressive ridge of limestone rock outcrops. We reach the blue trail from the provincial road No. 762 along a forest path through a picturesque autumn forest. Then, following the blue trail, we climb to the forest-covered peak. From the top we go down to the valley of the Faithful River, where the Zakrucze Reservoir is located. We return to the car park in Bocheniec through a colorful forest on the other side of the valley.

🚶 Virtual hike: Ascent to Czubatka Mountain from Bocheniec, Poland
🏞️ Route: Bocheniec, provincial road nr 762 (229 m a.s.l.; 50.792359, 20.339019) – Blue trail (235 m a.s.l.; 50.793895, 20.336632) – Czubatka Mountain (317 m a.s.l.; 50.802591, 20.319012) – Łośna River / Wierna Rzeka (220 m a.s.l.; 50.816070, 20.310717) – Zakrucze Reservoir (220 m a.s.l.; 50.816083, 20.310223) – Bocheniec, parking (229 m a.s.l.; 50.797093, 20.319493)
🆔 Trail designation: blue trail, roads marked on the map
📏 Length: about 7.0 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 149 m
↘️ Sum down: 144 m

00:00:24 Bocheniec, provincial road nr 762
00:03:33 Blue trail
00:31:07 Czubatka Mountain
01:03:30 Łośna River / Wierna Rzeka
01:04:15 Zakrucze Reservoir
01:18:51 Going off the trail
01:40:23 Łośna River / Wierna Rzeka
01:42:25 Bocheniec, parking

Świętokrzyskie Mountains – a mountain range located in central Poland on the Kielce Upland. It is one of the oldest mountain ranges in Europe. The highest peak is Łysica (614 m a.s.l.) in the Łysogór range. The landscape of the mountains consists of steep slopes, deeply indented valleys, inselberg rocks and stone runs. The Świętokrzyskie Mountains are covered with fir (Puszcza Jodłowa) and beech forests.

Czubatka – a peak in the Świętokrzyskie Mountains with a height of 317 m a.s.l. located near the village of Bocheniec. The western, steep slopes descend to the valley of Łośna River (Wierna Rzeka). The Czubatka ridge has the shape of a narrow ridge, which here and there resembles a mountain ridge with several-meter-high precipices and outcrops of Jurassic limestone rocks. The top is completely covered with mixed forest.

The film was recorded on October 16, 2022.

Region