Trzecia część wiosennej wędrówki po Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Tym razem schodzimy z Czerniawy Suchej i podchodzimy na Jałowiec. Zielonym szlakiem dochodzimy do Czerniawy Suchej Zachodniej, gdzie wchodzimy na żółty szlak, którym schodzimy na Przełęcz Suchą. Nieco nad przełęczą swój początek ma rozległa i widokowa Hala Trzebuńska, która ciągnie się aż na sam szczyt Jałowca. Ze szczytu roztacza się rozległa panorama widokowa Beskidu Żywiecko-Orawskiego i w oddali Beskidu Śląskiego. Z Jałowca schodzimy niebieskim szlakiem przez piękny, bukowy las na Polanę Krawcową i dalej wzdłuż potoku Roztoka do Koszarawy.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Czerniawy Suchej przez Jałowiec do Koszarawy, Polska
🏞️ Trasa: Czerniawa Sucha (1062 m n.p.m.; 49.643832, 19.468557) – Czerniawa Sucha Zachodnia (1051 m n.p.m.; 49.648035, 19.468819) – Przełęcz Sucha (982 m n.p.m.; 49.652963, 19.474554) – Jałowiec (1111 m n.p.m.; 49.660870, 19.477665) – Polana Krawcowa (909 m n.p.m.; 49.668496, 19.468927) – Koszarawa, Jałowiec (702 m n.p.m.; 49.671047, 19.447529)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak, niebieski szlak, szlak spacerowy czerwony
📏 Długość: około 5,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:40 h
↗️ Suma podejść: 146 m
↘️ Suma zejść: 503 m

00:00:22 Czerniawa Sucha
00:11:08 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
00:11:38 Czerniawa Sucha Zachodnia
00:24:18 Przełęcz Sucha
00:28:02 Hala Trzebuńska
00:40:30 Jałowiec
00:40:45 Skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
01:05:15 Polana Krawcowa
01:05:28 Skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
01:12:53 Potok
01:13:49 Potok Roztoka
01:14:57 Potok Roztoka
01:18:05 Skrzyżowanie niebieskiego szlaku z czerwonym szlakiem spacerowym
01:20:49 Potok Za Grapą
01:23:05 Potok
01:33:16 Rzeka Koszarawa
01:34:09 Koszarawa, Jałowiec

Beskid Żywiecko-Orawski – drugie co do wysokości pasmo górskie w Polsce, będące częścią Beskidów Zachodnich. Krajobraz Beskid Żywiecko-Orawskiego tworzą kopulaste szczyty z piętrowym układem roślinności, obejmującym regiel górny i środkowy, porośnięte buczyną, dębem, świerkiem, sosną i jodłą oraz kosodrzewiną w najwyższych partiach.

Jałowiec – szczyt o wysokości 1111 m n.p.m. w Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Jest najwyższym szczytem Pasma Jałowieckiego oddzielającego dolinę Skawicy od doliny Stryszawki i Koszarawy. Jałowiec położony jest pomiędzy Czerniawą Suchą, od której oddziela go Przełęcz Sucha, a Kolędówką, od której oddziela go płytka przełęcz Opaczne. Szczyt jest częściowo zalesiony, od południowej strony opada rozległa polana Hala Trzebuńska, pokryta trawiastą murawą, porośnięta borowinami, jarzębinami oraz skarłowaciałymi świerkami i bukami. Z hali roztacza się widok na Babią Górę, Pilsko i pobliskie szczyty Beskidu Żywiecko-Orawskiego. W oddali widać także Beskid Śląski z Baranią Górą i Skrzyczne. Północne i wschodnie stoki porośnięte są w większości dolnoreglowym lasem bukowym. Na szczycie znajduje się drewniany krzyż upamiętniający pobyt w tym miejscu kardynałów: Wyszyńskiego i Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, postawiony przez mieszkańców Stryszawy w 2000 roku.

Film zarejestrowany w dniu 21 kwietnia 2023 roku.

🇬🇧
The third part of the spring hike in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. This time we descend from Czerniawa Sucha Mountain and ascend Jałowiec Mountain. We follow the green trail to Czerniawa Sucha Zachodnia Mountain, where we enter the yellow trail, which we descend to the Sucha Pass. Slightly above the pass, the vast and scenic Hala Trzebuńska begins, stretching all the way to the very top of Jałowiec Mountain. From the top there is a vast scenic panorama of the Żywiec-Orawa Beskid Mountains and the Silesian Beskid Mountains in the distance. From Jałowiec we descend the blue trail through a beautiful beech forest to the Krawcowa Glade and then along the Roztoka stream to Koszarawa.

🚶 Virtual hike: Descent from Czerniawa Sucha Mountain through Jałowiec Mountain to Koszarawa, Poland
🏞️ Route: Czerniawa Sucha Mountain (1062 m a.s.l.; 49.643832, 19.468557) – Czerniawa Sucha Zachodnia Mountain (1051 m a.s.l.; 49.648035, 19.468819) – Sucha Pass (982 m a.s.l.; 49.652963, 19.474554) – Jałowiec Mountain (1111 m a.s.l.; 49.660870, 19.477665) – Krawcowa Glade (909 m a.s.l.; 49.668496, 19.468927) – Koszarawa, Jałowiec (702 m a.s.l.; 49.671047, 19.447529)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail, blue trail, red walking trail
📏 Length: about 5.5 km
⏲️ Walking time: about 1:40 h
↗️ Sum of approaches: 146 m
↘️ Sum down: 503 m

00:00:22 Czerniawa Sucha Mountain
00:11:08 Crossing of the yellow and the green trails
00:11:38 Czerniawa Sucha Zachodnia Mountain
00:24:18 Sucha Pass
00:28:02 Hala Trzebuńska
00:40:30 Jałowiec Mountain
00:40:45 Crossing of the yellow and the blue trails
01:05:15 Krawcowa Glade
01:05:28 Crossing of the yellow and the blue trails
01:12:53 Stream
01:13:49 Roztoka Stream
01:14:57 Roztoka Stream
01:18:05 Crossing of the blue trail and the red walking trail
01:20:49 Za Grapą Stream
01:23:05 Stream
01:33:16 Koszarawa River
01:34:09 Koszarawa, Jałowiec

Żywiec-Orawa Beskid Mountains – the second highest mountain range in Poland, being part of the Western Beskids. The landscape of Beskid Żywiecki is formed by domed peaks with a multi-storey arrangement of vegetation, including the upper and middle regions, overgrown with beech, oak, spruce, pine and fir and mountain pine in the highest parts.

Jałowiec Mountain – a peak with a height of 1111 m a.s.l. in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. It is the highest peak of the Jałowiec Range separating the Skawica valley from the Stryszawka and Koszarawa valleys. Jałowiec is located between Czerniawa Sucha, from which it is separated by the Sucha Pass, and Kolędówka, from which it is separated by the shallow Opaczne Pass. The peak is partly forested, from the southern side there is a vast glade of Hala Trzebuńska, covered with grassy grass, overgrown with peloids, rowans and stunted spruces and beeches. The hall offers a view of Babia Góra, Pilsko and the nearby peaks of the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. In the distance you can also see the Silesian Beskids with Barania Góra and Skrzyczne. The northern and eastern slopes are mostly covered with a lower montane beech forest. At the top there is a wooden cross commemorating the stay in this place of cardinals: Wyszyński and Karol Wojtyła, later Pope John Paul II, erected by the inhabitants of Stryszawa in 2000.

The film was recorded on April 21, 2023.

Region