Druga część wiosennej wędrówki po Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Schodzimy z Lachów Gronia i podchodzimy na Czerniawę Suchą. Żółty szlak prowadzi przez Halę Janoszkową a następnie wschodnim grzbietem Lachów Gronia do niewielkiej przełęczy oddzielającej go od Czerniawy Suchej. Z przełęczy wchodzimy na Czerniawę Suchą Zachodnią (sic!), niższy wierzchołek Czerniawy po jej północnej stronie. Roztacza się stąd panorama na Beskid Mały i na północno-wschodnią część Beskidu Żywiecko-Orawskiego. Kierujemy się na południe, po przejściu kilkuset metrów zielonym szlakiem schodzimy z niego i leśną drogą wchodzimy na Czerniawę Suchą. Tu cieszymy oko pięknym widokiem na Babią Górę, Pilsko i pozostałą część Beskidu Żywiecko-Orawskiego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście Lachów Gronia i wejście na Czerniawę Suchą, Polska
🏞️ Trasa: Lachów Groń (1045 m n.p.m.; 49.655513, 19.437475) – Szałas pasterski (1027 m n.p.m.; 49.654983, 19.442523) – Czerniawa Sucha Zachodnia (1051 m n.p.m.; 49.648035, 19.468819) – Czerniawa Sucha (1062 m n.p.m.; 49.643832, 19.468557)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 3,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 132 m
↘️ Suma zejść: 101 m

00:00:25 Lachów Groń
00:05:06 Hala Janoszkowa
00:09:51 Źródełko
00:10:23 Szałas pasterski
00:30:21 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
00:42:25 Czerniawa Sucha Zachodnia
00:47:12 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
00:52:40 Zejście ze szlaku
00:55:36 Czerniawa Sucha

Beskid Żywiecko-Orawski – drugie co do wysokości pasmo górskie w Polsce, będące częścią Beskidów Zachodnich. Krajobraz Beskid Żywiecko-Orawskiego tworzą kopulaste szczyty z piętrowym układem roślinności, obejmującym regiel górny i środkowy, porośnięte buczyną, dębem, świerkiem, sosną i jodłą oraz kosodrzewiną w najwyższych partiach.

Czerniawa Sucha – szczyt o wysokości 1062 m n.p.m. w Paśmie Jałowieckim, w Beskidzie Żywiecko-Orawskim (dawniej Beskid Żywiecki). Czerniawa Sucha położona jest w głównym grzbiecie Pasma Jałowieckiego, pomiędzy Kolistym Groniem, od którego oddziela ją Przełęcz Klekociny, a Jałowcem, od którego oddziela ją Sucha Przełęcz. Tworzy dość długi grzbiet, w którym wyróżnia się 3 wierzchołki: zachodni (1051 m n.p.m.), środkowy, najwyższy (1062 m n.p.m.) i wschodni zwany Beskidkiem, najmniejszy (1045 m n.p.m.).
Szczyt jest w częściowo zalesiony, od południowo-zachodniej strony roztacza się panorama z Policą, Babią Górą i Pilskiem. Zielony szlak turystyczny przebiega kilkadziesiąt metrów na wschód od najwyższego wierzchołka Czerniawy.

Film zarejestrowany w dniu 21 kwietnia 2023 roku.

🇬🇧
The second part of the spring hike in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. We descend from Lachów Groń and ascend to Czerniawa Sucha. The yellow trail leads through Hala Janoszkowa and then along the eastern ridge of Lachów Groń to a small pass separating it from Czerniawa Sucha. From the pass we ascend to Czerniawa Sucha Zachodnia (sic!), the lower peak of Czerniawa on its northern side. From here there is a panorama of the Mały Beskid Mountains and the north-eastern part of the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. We head south, after walking a few hundred meters along the green trail, we leave it and follow the forest road to Czerniawa Sucha Mountain. Here we enjoy the beautiful view of Babia Góra, Pilsko and the rest of the Żywiec-Orawa Beskid Mountains.

🚶 Virtual hike: Descent from Lachów Groń Mountain and ascent to Czerniawa Sucha Mountain, Poland
🏞️ Route: Lachów Groń Mountain (1045 m a.s.l.; 49.655513, 19.437475) – Shepherd’s hut (1027 m a.s.l.; 49.654983, 19.442523) – Czerniawa Sucha Zachodnia Mountain (1051 m a.s.l.; 49.648035, 19.468819) – Czerniawa Sucha Mountain (1062 m a.s.l.; 49.643832, 19.468557)
🆔 Trail designation: yellow trail, green trail
📏 Length: about 3.1 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 132 m
↘️ Sum down: 101 m

00:00:25 Lachów Groń Mountain
00:05:06 Janoszkowa Hall
00:09:51 Spring
00:10:23 Shepherd’s hut
00:30:21 Crossing of the yellow and the green trails
00:42:25 Czerniawa Sucha Zachodnia Mountain
00:47:12 Crossing of the yellow and the green trails
00:52:40 Going off the trail
00:55:36 Czerniawa Sucha Mountain

Żywiec-Orawa Beskid Mountains – the second highest mountain range in Poland, being part of the Western Beskids. The landscape of Beskid Żywiecki is formed by domed peaks with a multi-storey arrangement of vegetation, including the upper and middle regions, overgrown with beech, oak, spruce, pine and fir and mountain pine in the highest parts.

Czerniawa Sucha Mountain – a peak with a height of 1062 m a.s.l. in the Jałowiecki Range, in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains (formerly Żywiec Beskid Mountains). Czerniawa Sucha is located in the main ridge of the Jałowiecki Range, between Kolisty Groń, from which it is separated by the Klekociny Pass, and Jałowiec Mountain, from which it is separated by Sucha Pass. It forms a fairly long ridge with three peaks: the western one (1051 m a.s.l, the middle one, the highest one (1062 m a.s.l.) and the eastern one called Beskidek, the smallest one (1045 m a.s.l.).
The peak is partially forested, from the south-west side there is a panorama of Polica, Babia Góra and Pilsko mountains. The green tourist trail runs several dozen meters east of the highest peak of Czerniawa.

The film was recorded on April 21, 2023.

Region