Wiosenna wędrówka po Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Z parkingu w Koszarawie wyruszamy na Lachów Groń, szczyt w Paśmie Jałowieckim. Początkowo zielony szlak prowadzi leśną drogą wzdłuż niewielkiego strumyka. Po przejściu jednego kilometra schodzimy ze szlaku i leśnymi drogami oznaczonymi na mapie dochodzimy do żółtego szlaku, tuż przed Halą Janoszkowa. Mijamy szałas pasterski i widokową halą wchodzimy na szczyt Lachów Gronia. Ze szczytu roztacza się rozległa panorama na Beskid Żywiecko-Orawski i Beskid Śląski a także częściowo na Beskid Mały. Przy dobrej widoczności widać także Wielkiego Chocza w Górach Choczańskich na Słowacji.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Lachów Groń z Koszarawy, Polska
🏞️ Trasa: Koszarawa, parking przy miejscu na piknik (690 m n.p.m.; 49.671655, 19.443601) – Skrzyżowanie leśnych dróg (784 m n.p.m.; 49.663760, 19.449647) – Szałas pasterski (1027 m n.p.m.; 49.654983, 19.442523) – Lachów Groń (1045 m n.p.m.; 49.655513, 19.437475)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, leśna droga oznaczona na mapie, żółty szlak
📏 Długość: około 2,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 350 m
↘️ Suma zejść: 2 m

00:00:21 Koszarawa, parking przy miesjcu na piknik
00:00:43 Rzeka Koszarawa
00:01:26 Rzeka Koszarawa
00:15:19 Skrzyżowanie leśnych dróg
00:15:29 Zejście ze szlaku
00:40:53 Żółty szlak
00:43:16 Hala Janoszkowa
00:43:37 Szałas pasterski
00:50:20 Lachów Groń

Beskid Żywiecko-Orawski – drugie co do wysokości pasmo górskie w Polsce, będące częścią Beskidów Zachodnich. Krajobraz Beskid Żywiecko-Orawskiego tworzą kopulaste szczyty z piętrowym układem roślinności, obejmującym regiel górny i środkowy, porośnięte buczyną, dębem, świerkiem, sosną i jodłą oraz kosodrzewiną w najwyższych partiach.

Lachów Groń (Buciorysz) – szczyt o wysokości 1045 m n.p.m. w Paśmie Jałowieckim, w Beskidzie Żywiecko-Orawskim (dawniej Beskid Żywiecki). Znajduje się w zachodnim zakończeniu grzbietu odbiegającego od Czerniawej Suchej. Posiada dwa wierzchołki oddzielone płytkim siodłem, które razem tworzą Halę Janoszkową, dawną halę pasterską. Na hali stały szałasy pasterskie, obecnie pozostał tylko jeden, w pobliżu źródełka po wschodniej stronie hali.
Ze szczytu roztacza się rozległa panorama, na południe na Pasmo Policy, Babią Górę i Pilsko, na zachód na Beskid Śląski, na północ nieco ograniczona przez drzewa na Beskid Mały, na wschód na sąsiednie szczyty Jałowiec i Czerniawę Suchą.

Film zarejestrowany w dniu 21 kwietnia 2023 roku.

🇬🇧
Spring hiking in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. From the car park in Koszarawa, we set off for Lachów Groń, a peak in the Jałowiec Range. Initially, the green trail leads along a forest road along a small stream. After walking one kilometer we going off the trail and forest roads marked on the map, we reach the yellow trail, just before Hala Janoszkowa. We pass a shepherd’s hut and ascend the scenic hall to the top of Lachów Groń. From the top there is a vast panorama of the Żywiec-Orawa Beskid Mountains and the Silesian Beskid Mountains, and partly of Mały Beskid Mountains. When the visibility is good, you can also see Veľký Choč in the Choč Mountains in Slovakia.

🚶 Virtual hike: Ascent to Lachów Groń Mountain from Koszarawa, Poland
🏞️ Route: Koszarawa, parking by the picnic area (690 m a.s.l.; 49.671655, 19.443601) – Crossroads of forest roads (784 m a.s.l.; 49.663760, 19.449647) – Shepherd’s hut (1027 m a.s.l.; 49.654983, 19.442523) – Lachów Groń Mountain (1045 m a.s.l.; 49.655513, 19.437475)
🆔 Trail designation: green trail, forest road marked on the map, yellow trail
📏 Length: about 2.8 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 350 m
↘️ Sum down: 2 m

00:00:21 Koszarawa, parking by the picnic area
00:00:43 Koszarawa River
00:01:26 Koszarawa River
00:15:19 Crossroads of forest roads
00:15:29 Going off the trail
00:40:53 Yellow trail
00:43:16 Janoszkowa Hall
00:43:37 Shepherd’s hut
00:50:20 Lachów Groń Mountain

Żywiec-Orawa Beskid Mountains – the second highest mountain range in Poland, being part of the Western Beskids. The landscape of Beskid Żywiecki is formed by domed peaks with a multi-storey arrangement of vegetation, including the upper and middle regions, overgrown with beech, oak, spruce, pine and fir and mountain pine in the highest parts.

Lachów Groń (Buciorysz) – a peak with a height of 1045 m a.s.l. in the Jałowiec Range, in the Żywiec-Orawa Beskid Mountains (formerly Żywiec Beskid Mountains). It is located at the western end of the ridge running away from Czerniawa Sucha Mountain. It has two peaks separated by a shallow saddle, which together form the Janoszkowa Hall, a former shepherd’s hall. There used to be shepherd’s huts in the hall, now only one remains, near the spring on the eastern side of the hall.
From the top there is a vast panorama, to the south of the Polica Range, Babia Góra and Pilsko, to the west to the Silesian Beskid Mountains, to the north slightly limited by trees to the Mały Beskid Mountains, to the east to the neighboring peaks of Jałowiec and Czerniawa Sucha.

The film was recorded on April 21, 2023.

Region