Wiosenny spacer po Beskidzie Małym. Z miejscowości Łękawica czarnym szlakiem wchodzimy na Jaroszowicką Górę, jeden z najbardziej wysuniętych na wschód szczytów tego pasma górskiego. Początkowo wędrujemy przez wyżej położone przysiółki Łękawicy i z jednej strony podziwiamy dalekie widoki na Beskid Żywiecko-Orawski oraz Beskid Makowski a z drugiej strony roztacza się rozległa panorama Pogórza Wielickiego. Po wejściu do lasu podchodzimy na Jaroszowicką Górę porośniętą piękną buczyną. Ze szczytu kierując się na południe dochodzimy do punktu widokowego nad zaporą Świnna Poręba. Schodzimy ze szlaku i drogami oznaczonymi na mapie przez przysiółek Leśniówka wracamy do Łękawicy.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Jaroszowicką Górę z Łękawicy, Polska
🏞️ Trasa: Łękawica, cmentarz (339 m n.p.m.; 49.839311, 19.576274) – Skrzyżowanie przy kapliczce (492 m n.p.m.; 49.838079, 19.553036) – Skrzyżowanie Pod Bystrą (527 m n.p.m.; 49.845770, 19.548194) – Jaroszowicka Góra (541 m n.p.m.; 49.846315, 19.537049) – Gołębiówka (322 m n.p.m.; 49.838702, 19.532324) – Leśniówka (460 m n.p.m.; 49.835298, 19.545032) – Skrzyżowanie przy kapliczce (492 m n.p.m.; 49.838079, 19.553036) – Łękawica, cmentarz (339 m n.p.m.; 49.839311, 19.576274)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak, drogi oznaczone na mapie
📏 Długość: około 9,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 395 m
↘️ Suma zejść: 395 m

Beskid Mały – pasmo górskie w południowej Polsce, w Centralnej Europie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Czupel (930 m n.p.m). Niewielkie powierzchniowo ale zwarte pasmo górskie, którego krajobraz tworzą urokliwe doliny rzek i porośnięte lasami mieszanymi zbocza gór. Beskid Mały znajduje się w dorzeczu Wisły, a dokładniej jej trzech dopływów – rzek Biała, Soła i Skawa. Zbudowany jest z trzech jednostek tektonicznych: płaszczowiny podśląskiej, śląskiej i magurskiej. W 95% składa się z piaskowców płaszczowiny śląskiej. Ewenementem geologicznym są Skałki Andrychowskie – są to tzw. porwaki, będące najstarszymi skałami w tym rejonie. Na grzbietach występują liczne wychodnie skalne zbudowane z bardziej odpornych na wietrzenie piaskowców i zlepieńców istebniańskich. Spotykamy je na grzbiecie Magurki Wilkowickiej, Czupla, Żaru, Kiczery, Jaworzyny i Kościelca, Roczenki, Kiczory, Łamanej Skały, Smrekowicy i Kamienia.
Przyroda w wyniku działalności człowieka została silnie przekształcona. Obszary leśne to obszary typu dolnoreglowego. Wyjątkiem są szczytowe partie Łamanej Skały, gdzie występuje naturalny, porośnięty świerkiem regiel górny. Przyczyną jest bardzo tutaj skaliste i ubogie w glebę podłoże. Dawniej przeważały lasy bukowe, zniszczone zostały jednak na skutek wypalań i wyrębów. Obecnie jest to las wtórny, w którym przeważają zespoły świerkowo-bukowo-jodłowe.

Jaroszowicka Góra – szczyt o wysokości 541 m n.p.m. położony we wschodniej części Beskidu Małego. Na południowy wschód znajduje się Wierzchowina, szczyt o wysokości 487 m n.p.m., który wraz z Jaroszowicką Górą tworzy zwarty masyw oddzielony od głównego grzbietu Beskidu Małego rzeką Skawą i Jeziorem Mucharskim. Szczyt jest porośnięty lasem mieszanym, od południowej strony z dominującym bukiem. Niższe partie południowo-wschodnich stoków są odsłonięte i roztacza się z nich rozległa panorama na Beskid Żywiecko-Orawski. W zachodnich podnóży Jaroszowickiej Góry znajdują się Jaroszowickie Skały, a u północnych Nowe Skały Jaroszowickie.

00:00:22 Łękawica, cmentarz
00:00:32 Kapliczka
00:28:43 Skrzyżowanie przy kapliczce
00:42:43 Rozdroże pod Bystrą
00:54:15 Jaroszowicka Góra
00:55:17 Skrzyżowanie żółtego i czarnego szlaku
01:14:03 Kapliczka
01:15:33 Gołębiówka
01:18:05 Zejście ze szlaku
01:40:35 Kapliczka
01:41:04 Leśniówka
01:50:43 Skrzyżowanie przy kapliczce
02:17:45 Łękawica, cmentarz

Film zarejestrowany w dniu 16 maja 2023 roku.

🇬🇧
A spring walk in the Little Beskids. From Łękawica, we ascend the black trail to Jaroszowicka Góra, one of the easternmost peaks of this mountain range. Initially, we hike through the higher situated hamlets of Łękawica and, on the one hand, we admire the distant views of the Żywiec-Orawa Beskid Mountains and the Makowski Beskid Mountains, and on the other hand, there is a vast panorama of the Wieliczka Foothills. After entering the forest, we approach Jaroszowicka Góra, covered with beautiful beech forest. From the top, heading south, we reach the viewpoint over the Świnna Poręba dam. We leave the trail and follow the roads marked on the map through the Leśniówka hamlet to return to Łękawica.

🚶 Virtual hike: Ascent to Jaroszowicka Góra from Łękawica, Poland
🏞️ Route: Łękawica, cemetery (339 m a.s.l.; 49.839311, 19.576274) – Crossroads at the chapel (492 m a.s.l.; 49.838079, 19.553036) – Crossroads under Bystra (527 m a.s.l.; 49.845770, 19.548194) – Jaroszowicka Góra (541 m a.s.l.; 49.846315, 19.537049) – Gołębiówka (322 m a.s.l.; 49.838702, 19.532324) – Leśniówka (460 m a.s.l.; 49.835298, 19.545032) – Crossroads at the chapel (492 m a.s.l.; 49.838079, 19.553036) – Łękawica, cemetery (339 m a.s.l.; 49.839311, 19.576274)
🆔 Trail designation: black trail, roads marked on the map
📏 Length: about 9.2 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 395 m
↘️ Sum down: 395 m

Mały Beskid Mountains – a mountain range in southern Poland, in Central Europe, which is part of the Western Beskids. The highest peak is Czupel (930 m a.s.l.). A small in area but compact mountain range, whose landscape is created by charming river valleys and mountain slopes covered with mixed forests. Beskid Mały is located in the basin of the Vistula River, and more specifically its three tributaries – the Biała, Soła and Skawa rivers. It consists of three tectonic units: the Sub-Silesian, Silesian and Magura nappes. In 95% it consists of sandstones of the Silesian nappe. A geological sensation are the Andrychów Rocks – these are the so-called kidnaps, which are the oldest rocks in this area. On the ridges there are numerous rock outcrops made of more resistant to weathering sandstones and Istebna conglomerates. We meet them on the ridges of Magurka Wilkowicka, Czupel, Żar, Kiczera, Jaworzyna and Kościeliec, Roczenka, Kiczora, Łamana Skała, Smrekowica and Kamień mountains.
Nature has been strongly transformed as a result of human activity. Forest areas are of the lower montane type. The exception is the top parts of Łamana Skała Mountain, where there is a natural, spruce-covered upper montane zone. The reason is the very rocky and soil-poor ground here. In the past, beech forests prevailed, but they were destroyed as a result of burning and logging. Currently, it is a secondary forest, dominated by spruce-beech-fir associations.

Jaroszowicka Góra – a peak with a height of 541 m a.s.l. located in the eastern part of the Mały Beskid Mountains. To the south-east there is Wierzchowina, a peak with a height of 487 m a.s.l., which together with Jaroszowicka Góra forms a compact massif separated from the main ridge of the Mały Beskid Mountains by the Skawa River and Mucharz Lake. The summit is covered with a mixed forest, on the south side with a dominant beech. The lower parts of the south-eastern slopes are exposed and offer a vast panorama of the Żywiec-Orawa Beskid Mountains. At the western foot of Jaroszowicka Góra there are Jaroszowickie Skały, and at the northern foot of Nowe Skały Jaroszowickie.

00:00:22 Łękawica, cemetery
00:00:32 Chapel
00:28:43 Crossroads at the chapel
00:42:43 Crossroads under Bystra
00:54:15 Jaroszowicka Góra
00:55:17 Crossing of the yellow and the black trails
01:14:03 Chapel
01:15:33 Gołębiówka
01:18:05 Going off the trail
01:40:35 Chapel
01:41:04 Leśniówka
01:50:43 Crossroads at the chapel
02:17:45 Łękawica, cemetery

The film was recorded on May 16, 2023.

Region