Druga część wędrówki po Beskidzie Małym w pięknej, jesiennej scenerii. Schodzimy z Wielkiego Gibasów Gronia na rozstaje pod Mladą Horą a następnie żółtym szlakiem zdobywamy kolejno Madohorę i Łamaną Skałę. Pod Madohorą znajduje się wychodnia skalna, z której roztacza się rozległa panorama Beskidu Małego. Z Łamanej Skały dalej żółtym szlakiem schodzimy przez Przełęcz Na Przykrej do Chatki Pod Potrójną a następnie szlakiem spacerowym żółtym docieramy do przysiółka Basie w Kocierzu Rychwałdzkim.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Wielkiego Gibasów Gronia przez Łamaną Skałę do Kocierza Rychwałdzkiego, Polska
🏞️ Trasa: Wielki Gibasów Groń (890 m n.p.m.; 49.753001, 19.387970) – Rozstaje pod Mladą Horą (888 m n.p.m.; 49.753001, 19.387970) – Madohora (910 m n.p.m.; 49.762289, 19.398594) – Łamana Skała (929 m n.p.m.; 49.763538, 19.396207) – Przełęcz Na Przykrej (802 m n.p.m.; 49.769257, 19.384241) – Chatka Studencka Pod Potrójną (795 m n.p.m.; 49.768502, 19.376774) – Kocierz Rychwałdzki, Basie (581 m n.p.m.; 49.762464, 19.351451)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak, szlak spacerowy żółty
📏 Długość: około 6,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 128 m
↘️ Suma zejść: 423 m

00:00:22 Wielki Gibasów Groń
00:17:34 Przełęcz Mladá Hora
00:27:45 Kapliczka
00:34:26 Rozstaje pod Mladą Horą
00:40:24 Madohora
00:47:25 Zejście ze szlaku
00:49:13 Łamana Skała
00:54:15 Powrót na czerwony i żółty szlak
01:09:10 Stacja Narciarska Czarny Groń
01:15:58 Przełęcz Na Przykrej
01:28:00 Chatka Studencka Pod Potrójną
01:35:22 Skrzyżowanie szlaków
02:02:02 Kocierz Rychwałdzki, Basie

Beskid Mały – pasmo górskie w południowej Polsce, w Centralnej Europie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Czupel (930 m n.p.m). Niewielkie powierzchniowo ale zwarte pasmo górskie, którego krajobraz tworzą urokliwe doliny rzek i porośnięte lasami mieszanymi zbocza gór. Beskid Mały znajduje się w dorzeczu Wisły, a dokładniej jej trzech dopływów – rzek Biała, Soła i Skawa. Zbudowany jest z trzech jednostek tektonicznych: płaszczowiny podśląskiej, śląskiej i magurskiej. W 95% składa się z piaskowców płaszczowiny śląskiej. Ewenementem geologicznym są Skałki Andrychowskie – są to tzw. porwaki, będące najstarszymi skałami w tym rejonie. Na grzbietach występują liczne wychodnie skalne zbudowane z bardziej odpornych na wietrzenie piaskowców i zlepieńców istebniańskich. Spotykamy je na grzbiecie Magurki Wilkowickiej, Czupla, Żaru, Kiczery, Jaworzyny i Kościelca, Roczenki, Kiczory, Łamanej Skały, Smrekowicy i Kamienia.
Przyroda w wyniku działalności człowieka została silnie przekształcona. Obszary leśne to obszary typu dolnoreglowego. Wyjątkiem są szczytowe partie Łamanej Skały, gdzie występuje naturalny, porośnięty świerkiem regiel górny. Przyczyną jest bardzo tutaj skaliste i ubogie w glebę podłoże. Dawniej przeważały lasy bukowe, zniszczone zostały jednak na skutek wypalań i wyrębów. Obecnie jest to las wtórny, w którym przeważają zespoły świerkowo-bukowo-jodłowe.

Łamana Skała – szczyt o wysokości 929 m n.p.m. w Beskidzie Małym. Jest drugim co do wysokości szczytem tego pasma górskiego po Czuplu (930 m n.p.m.). Znajduje się w Paśmie Łamanej Skały, w głównym grzbiecie Beskidu Małego. Szczyt jest porośnięty lasem a w jego okolicach występują wychodnie skalne zbudowane z piaskowców i zlepieńców. Stoki Łamanej Skały porasta las bukowy dolnego regla, a w partii szczytowej – świerkowy, dość nisko umiejscowiony fragment regla górnego.

Film zarejestrowany w dniu 2 listopada 2023 roku.

🇬🇧
The second part of the hike in the Mały Beskid Mountains in beautiful autumn scenery. We descend from Wielki Gibasów Groń to the crossroads under Mladá Hora and then follow the yellow trail to Madohora and Łamana Skała. There is a rock outcrop under Madohora, from which there is a vast panorama of the Mały Beskid Mountains. From Łamana Skała, continue along the yellow trail through Na Przykrej Pass to Pod Potrójną Student Youth Hostel, and then follow the yellow walking trail to the hamlet of Basie in Kocierz Rychwałdzki.

🚶 Virtual hike: Descent trom Wielki Gibasów Groń through Łamana Skała to Kocierz Rychwałdzki, Poland
🏞️ Route: Wielki Gibasów Groń (890 m a.s.l.; 49.753001, 19.387970) – Crossroads under Mladá Hora (888 m a.s.l.; 49.753001, 19.387970) – Madohora (910 m a.s.l.; 49.762289, 19.398594) – Łamana Skała (929 m a.s.l.; 49.763538, 19.396207) – Na Przykrej Pass (802 m a.s.l.; 49.769257, 19.384241) – Pod Potrójną Student Youth Hostel (795 m a.s.l.; 49.768502, 19.376774) – Kocierz Rychwałdzki, Basie (581 m a.s.l.; 49.762464, 19.351451)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail, yellow walking trail
📏 Length: about 6.4 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 128 m
↘️ Sum down: 423 m

00:00:22 Wielki Gibasów Groń
00:17:34 Mladá Hora Pass
00:27:45 Chapel
00:34:26 Crossroads under Mladá Hora
00:40:24 Madohora
00:47:25 Going off the trail
00:49:13 Łamana Skała
00:54:15 Return to the red and the yellow trails
01:09:10 Czarny Groń Ski Station
01:15:58 Na Przykrej Pass
01:28:00 Pod Potrójną Student Youth Hostel
01:35:22 Crossing of trails
02:02:02 Kocierz Rychwałdzki, Basie

Mały Beskid Mountains – a mountain range in southern Poland, in Central Europe, which is part of the Western Beskids. The highest peak is Czupel (930 m a.s.l.). A small in area but compact mountain range, whose landscape is created by charming river valleys and mountain slopes covered with mixed forests. Beskid Mały is located in the basin of the Vistula River, and more specifically its three tributaries – the Biała, Soła and Skawa rivers. It consists of three tectonic units: the Sub-Silesian, Silesian and Magura nappes. In 95% it consists of sandstones of the Silesian nappe. A geological sensation are the Andrychów Rocks – these are the so-called kidnaps, which are the oldest rocks in this area. On the ridges there are numerous rock outcrops made of more resistant to weathering sandstones and Istebna conglomerates. We meet them on the ridges of Magurka Wilkowicka, Czupel, Żar, Kiczera, Jaworzyna and Kościeliec, Roczenka, Kiczora, Łamana Skała, Smrekowica and Kamień mountains.
Nature has been strongly transformed as a result of human activity. Forest areas are of the lower montane type. The exception is the top parts of Łamana Skała Mountain, where there is a natural, spruce-covered upper montane zone. The reason is the very rocky and soil-poor ground here. In the past, beech forests prevailed, but they were destroyed as a result of burning and logging. Currently, it is a secondary forest, dominated by spruce-beech-fir associations.

Łamana Skała – a peak 929 m a.s.l. in the Mały Beskid Mountains. It is the second highest peak of this mountain range after Czupel (930 m a.s.l.). It is located in the Łamanej Skała Range, in the main ridge of the Mały Beskid Mountains. The peak is covered with forest and in its surroundings there are rocky outcrops made of sandstones and conglomerates. The slopes of Łamana Skała are covered with beech forests of the lower montane, and on the summit part there is a spruce forest, located quite low in the upper montane.

The film was recorded on November 2, 2023.

Region