Widokowa wędrówka po Beskidzie Małym w pięknej, jesiennej scenerii. Z miejscowości Kocierz Rychwałdzki zielonym szlakiem wchodzimy na Wielki Gibasów Groń. Początek szlaku to dość intensywne podejście na Ściszków Groń, na szczycie którego znajduje się osuwisko skalne zwane Zamczyskiem. Tworzy ono wąwóz skalny z pionowymi ścianami, wielkimi głazami i jaskiniami. Dalej szlak prowadzi w większości przez las miejscami odsłaniając rozległe widoki na Beskid Żywiecki, Beskid Śląski i Beskid Mały. Zdobywamy kolejno szczyty Na Płone, Kucówki i Gibasówka dochodząc do rozległej Polany Gibasy na przełęczy Gibasowe Siodło. Z przełęczy intensywnym podejściem wchodzimy na Wielki Gibasów Groń, z którego roztacza się szeroka panorama Beskidu Małego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Wielki Gigasów Groń z Kocierz Rychwałdzki, Polska
🏞️ Trasa: Kocierz Rychwałdzki (506 m n.p.m.; 49.758673, 19.310797) – Łysina skrzyżowanie (743 m n.p.m.; 49.748856, 19.303638) – Zamczysko na Ściszków Groniu (735 m n.p.m.; 49.747743, 19.304427) – Na Płone (770 m n.p.m.; 49.748599, 19.330187) – Kucówki (833 m n.p.m.; 49.749230, 19.338888) – Gibasówka (842 m n.p.m.; 49.751289, 19.369159) – Chatka Gibasówka (806 m n.p.m.; 49.751925, 19.374219) – Wielki Gibasów Groń (890 m n.p.m.; 49.753001, 19.387970)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 9,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:20 h
↗️ Suma podejść: 569 m
↘️ Suma zejść: 197 m

Beskid Mały – pasmo górskie w południowej Polsce, w Centralnej Europie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Czupel (930 m n.p.m). Niewielkie powierzchniowo ale zwarte pasmo górskie, którego krajobraz tworzą urokliwe doliny rzek i porośnięte lasami mieszanymi zbocza gór. Beskid Mały znajduje się w dorzeczu Wisły, a dokładniej jej trzech dopływów – rzek Biała, Soła i Skawa. Zbudowany jest z trzech jednostek tektonicznych: płaszczowiny podśląskiej, śląskiej i magurskiej. W 95% składa się z piaskowców płaszczowiny śląskiej. Ewenementem geologicznym są Skałki Andrychowskie – są to tzw. porwaki, będące najstarszymi skałami w tym rejonie. Na grzbietach występują liczne wychodnie skalne zbudowane z bardziej odpornych na wietrzenie piaskowców i zlepieńców istebniańskich. Spotykamy je na grzbiecie Magurki Wilkowickiej, Czupla, Żaru, Kiczery, Jaworzyny i Kościelca, Roczenki, Kiczory, Łamanej Skały, Smrekowicy i Kamienia.
Przyroda w wyniku działalności człowieka została silnie przekształcona. Obszary leśne to obszary typu dolnoreglowego. Wyjątkiem są szczytowe partie Łamanej Skały, gdzie występuje naturalny, porośnięty świerkiem regiel górny. Przyczyną jest bardzo tutaj skaliste i ubogie w glebę podłoże. Dawniej przeważały lasy bukowe, zniszczone zostały jednak na skutek wypalań i wyrębów. Obecnie jest to las wtórny, w którym przeważają zespoły świerkowo-bukowo-jodłowe.

Wielki Gibasów Groń – szczyt o wysokości 890 m n.p.m. w Beskidzie Małym. Położony jest w Paśmie Łysiny należącego do większego Pasma Łamanej Skały. Jest zwornikiem dla trzech grzbietów: w kierunku zachodnim biegnie przez Gibasowe Siodło grzbiet do Gibasówki (842 m), we wschodnim do Mladej Hory (873 m), zaś w południowym przez Przełęcz Przystopek grzbiet do Pietrasowej (814 m).
Stoki Wielkiego Gibasów Gronia opadają do trzech dolin: południowo-zachodnie do doliny Młyńszczanki, północne do doliny potoku Kocierzanka, południowo-wschodnie do doliny Krzywego Potoku. Dwa pierwsze są w zlewni Soły, ostatni w zlewni Skawy. Na wierzchołku znajdują się niewielkie wychodnie skalne. Szczyt jest częściowo zalesiony, w kierunku północnym roztacza się rozległa panorama Beskidu Małego.
Na zachodnim stoku Wielkiego Gibasów Gronia położona jest polana Gibasy wraz ze znajdującą się tu Chatką Gibasówka.

Gibasówka (zwana też Małym Gibasowym Groniem) – szczyt o wysokości 842 m n.p.m. w Paśmie Łamanej Skały w Beskidzie Małym. Znajduje się pomiędzy Wielkim Gibasów Groniem (890 m) a Czarnymi Działami. Jego północne stoki opadają ku dolinie potoku Kocierzanka, południowe – ku Ślemieniowi. Wschodnie stoki oraz przełęcz Gibasowe Siodło zajmuje duża polana Gibasy. Z polany roztaczają się odległe widoki w kierunku północnym i południowym.

Kucówki – szczyt o wysokości 833 m n.p.m. w Paśmie Łysiny w Beskidzie Małym. Znajduje się w środkowej części pasma, między szczytem Nad Płone (770 m) a Czarnymi Działami. Północne stoki opadają do doliny Kocierzanki w Kocierzu Rychwałdzkim, południowe do doliny Łękawki w Ślemieniu. Na wysokości około 700 m znajduje się na nich polana z należącym do Ślemienia osiedlem Skolarzówka (Szkolarzówka).
Kucówkę porasta las, dawniej jednak była znacznie bardziej bezleśna, dużą część jej południowych stoków zajmowały pola uprawne i pastwiska.

Zamczysko na Ściszków Groniu – osuwisko skalne na Ściszków Groniu (zwanym też Łysiną) w Beskidzie Małym. Znajduje się na południowej stronie szczytu, tuż pod jego szczytem. Jest to skalny wąwóz z pionowymi ścianami, wielkimi głazami i jaskiniami. Wysokość ścian dochodzi do kilkunastu metrów. Najgłębszą i najdłuższą jest Jaskinia Lodowa w Zamczysku o długości 59 m i głębokości 10 m. Znana jest z tego, że jeszcze w czerwcu stwierdzono występowanie w niej lodowych stalaktytów. Jest to najniżej położona w Polsce jaskinia, w której w lecie obserwowano występowanie lodu. Oprócz niej jest kilka mniejszych jaskiń, mających długość tylko kilku metrów: Odgruzowana Zimna Nora, Szczelina w Bloku, Ciasna Szczelina oraz Śmietnik.
Zamczysko porasta las bukowy z domieszką klonów, jarzębin, brzóz oraz krzakami malin. Z ciekawszych gatunków paproci występują w nim: zanokcica skalna, zanokcica zielona, paprotka zwyczajna, są też rzadkie gatunki mchów. Od 2009 r. obszar Zamczyska o powierzchni 0,87 ha objęty został ochroną jako stanowisko dokumentacyjne „Zamczysko na Ściszków Groniu”.

00:00:34 Kocierz Rychwałdzki
00:02:17 Kaplica św. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
00:20:09 Kapliczka
00:32:05 Łysina skrzyżowanie
00:35:31 Zejście ze szlaku
00:37:40 Zamczysko na Ściszków Groniu
00:48:10 Jaskinia Lodowa
00:52:03 Powrót na zielony szlak
01:20:45 Kapliczka
01:26:17 Na Płone
01:36:24 Zejście ze szlaku
01:36:53 Kucówki
01:38:20 Powrót na zielony szlak
02:01:47 Czarne Działy
02:14:44 Zejście ze szlaku
02:18:31 Gibasówka
02:23:19 Powrót na zielony szlak
02:23:53 Polana Gibasy
02:32:29 Chatka Gibasówka
02:34:11 Przełęcz Gibasowe Siodło
02:56:01 Zejście ze szlaku
03:02:33 Wielki Gibasów Groń

Film zarejestrowany w dniu 2 listopada 2023 roku.

🇬🇧
A scenic hike in the Mały Beskid Mountains in beautiful autumn scenery. From the town of Kocierz Rychwałdzki, we ascend the green trail to Wielki Gibasów Groń. The beginning of the trail is a quite intense ascent to Ściszków Groń, at the top of which there is a rockslide called Zamczysko. It forms a rock gorge with vertical walls, large boulders and caves. Next, the trail leads mostly through the forest, in some places revealing extensive views of the Żywiec Beskid, Silesian Beskid and Mały Beskid mountains. We conquer the peaks of Na Płone, Kucówki and Gibasówka, reaching the vast Gibasy Glade on the Gibasowe Siodło pass. From the pass, we climb intensively to Wielki Gibasów Groń, from which there is a wide panorama of the Mały Beskid Mountains.

🚶 Virtual hike: Ascent to Wielki Gibasów Groń from Kocierz Rychwałdzki, Poland
🏞️ Route: Kocierz Rychwałdzki (506 m a.s.l.; 49.758673, 19.310797) – Łysina crossroads (743 m a.s.l.; 49.748856, 19.303638) – Castle in Ściszków Groń (735 m a.s.l.; 49.747743, 19.304427) – Na Płone (770 m a.s.l.; 49.748599, 19.330187) – Kucówki (833 m a.s.l.; 49.749230, 19.338888) – Gibasówka (842 m a.s.l.; 49.751289, 19.369159) – Gibasówka Mountain Shelter (806 m a.s.l.; 49.751925, 19.374219) – Wielki Gibasów Groń (890 m a.s.l.; 49.753001, 19.387970)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 9.3 km
⏲️ Walking time: about 3:20 h
↗️ Sum of approaches: 569 m
↘️ Sum down: 197 m

Mały Beskid Mountains – a mountain range in southern Poland, in Central Europe, which is part of the Western Beskids. The highest peak is Czupel (930 m a.s.l.). A small in area but compact mountain range, whose landscape is created by charming river valleys and mountain slopes covered with mixed forests. Beskid Mały is located in the basin of the Vistula River, and more specifically its three tributaries – the Biała, Soła and Skawa rivers. It consists of three tectonic units: the Sub-Silesian, Silesian and Magura nappes. In 95% it consists of sandstones of the Silesian nappe. A geological sensation are the Andrychów Rocks – these are the so-called kidnaps, which are the oldest rocks in this area. On the ridges there are numerous rock outcrops made of more resistant to weathering sandstones and Istebna conglomerates. We meet them on the ridges of Magurka Wilkowicka, Czupel, Żar, Kiczera, Jaworzyna and Kościeliec, Roczenka, Kiczora, Łamana Skała, Smrekowica and Kamień mountains.
Nature has been strongly transformed as a result of human activity. Forest areas are of the lower montane type. The exception is the top parts of Łamana Skała Mountain, where there is a natural, spruce-covered upper montane zone. The reason is the very rocky and soil-poor ground here. In the past, beech forests prevailed, but they were destroyed as a result of burning and logging. Currently, it is a secondary forest, dominated by spruce-beech-fir associations.

Wielki Gibasów Groń – a peak 890 m a.s.l. in the Mały Beskid Mountains. It is located in the Łysina Range, which is part of the larger Łamanej Skała Range. It is the keystone for three ridges: in the western direction the ridge runs through Gibasowe Sodło to Gibasówka (842 m), in the eastern direction to Mladá Hora (873 m), and in the southern direction through Przełęcz Przystopek the ridge to Pietrasowa (814 m).
The slopes of Wielki Gibasów Groń descend into three valleys: the southwestern one to the Młyńszczanka valley, the northern one to the Kocierzanka stream valley, the southeastern one to the Krzywy Potok valley. The first two are in the Soła catchment area, the last one in the Skawa catchment area. There are small rock outcrops at the top. The peak is partially forested, and to the north there is a vast panorama of the Mały Beskid Mountain.
On the western slope of Wielki Gibasy Groń there is the Gibasy glade with the Gibasówka Cottage located here.

Gibasówka (also called Mały Gibasów Groń) – a peak with a height of 842 m a.s.l. in the Łamana Skała Range in the Mały Beskid Mountains. It is located between Wielki Gibasów Groń (890 m) and Czarne Działy. Its northern slopes descend towards the Kocierzanka stream valley, the southern slopes towards Ślemień. The eastern slopes and the Gibasowe Siodło pass are occupied by the large Gibasy glade. The Glade offers distant views to the north and south.

Kucówki – a peak with a height of 833 m a.s.l. in the Łysina Range in the Mały Beskid Mountains. It is located in the middle part of the range, between the peak of Nad Płone (770 m) and Czarne Działy. The northern slopes descend to the Kocierzanka valley in Kocierz Rychwałdzki, the southern slopes to the Łękawka valley in Ślemień. At an altitude of about 700 m there is a clearing with the Skolarzówka (Szkolarzówka) housing estate belonging to Ślemień.
Kucówka is covered with forest, but in the past it was much more forestless, and a large part of its southern slopes was covered by arable fields and pastures.

Castle on Ściszków Groń – a rockslide on Ściszków Groń (also called Łysina) in the Mały Beskid Mountains. It is located on the south side of the peak, just below its summit. It is a rocky gorge with vertical walls, large boulders and caves. The height of the walls is up to several meters. The deepest and longest is the Ice Cave in Zamczysko, 59 m long and 10 m deep. It is known for the fact that ice stalactites were found there in June. It is the lowest cave in Poland, where ice was observed in summer. In addition, there are several smaller caves, only a few meters long: Odruzowana Zimna Nora, Szczelina w Blok, Ciasna Szczelina and Śmietnik.
The castle is covered with a beech forest with an admixture of maples, rowan trees, birches and raspberry bushes. The most interesting species of ferns include: rock parrot, green fern, common fern, and there are also rare species of mosses. Since 2009, the area of Zamczysko with an area of 0.87 ha has been protected as a documentation site „Zamczysko na Ściszków Groniu”.

00:00:34 Kocierz Rychwałdzki
00:02:17 Chapel of St. Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary
00:20:09 Chapel
00:32:05 Łysina crossroads
00:35:31 Going off the trail
00:37:40 Castle in Ściszków Groń
00:48:10 Ice Cave
00:52:03 Return to the green trail
01:20:45 Chapel
01:26:17 Na Płone
01:36:24 Going off the trail
01:36:53 Kucówki
01:38:20 Return to the green trail
02:01:47 Czarne Działy
02:14:44 Going off the trail
02:18:31 Gibasówka
02:23:19 Return to the green trail
02:23:53 Gibasy Glade
02:32:29 Gibasówka Mountain Shelter
02:34:11 Gibasowe Siodło Pass
02:56:01 Going off the trail
03:02:33 Wielki Gibasów Groń

The film was recorded on November 2, 2023.

Region