Zimowa wędrówkę po Beskidzie Małym. W pięknej zimowej scenerii wchodzimy na Hrobaczą Łąkę z Kóz. Z przystanku turystycznego Kozy Camp żółtym szlakiem podchodzimy na Przełęcz U Panienki. Na przełęczy znajdują się dwa miejsca z fantastycznym widokiem na Beskid Mały, Beskid Żywiecki i Tatry. Następnie wchodzimy na szczyt Hrobaczej Łąki, na którym znajduje się 35 metrowy krzyż oraz platforma z rozległym widokiem na Pogórze Śląskie i w oddali na Jezioro Goczałkowickie. Ze szczytu schodzimy do schroniska turystycznego Hrobacza Łąka. Wędrówkę kontynuujemy zielonym szlakiem schodząc ze szczytu do kamieniołomu w Kozach. Tu również roztaczają się fantastyczne widoki na Pogórze Śląskie. Z kamieniołomu leśnymi drogami bez szlaku wracamy na przystanek turystyczny Kozy Camp.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Hrobaczą Łąkę z Kóz, Polska
🏞️ Trasa: Kozy Camp, parking (475 m n.p.m.; 49.828675, 19.151616) – Przełęcz u Panienki (739 m n.p.m.; 49.816818, 19.153934) – Hrobacza Łąka (828 m n.p.m.; 49.822660, 19.164968) – Chata Turystyczna Hrobacza Łąka (815 m n.p.m.; 49.821792, 19.165768) – Hrobacza Łąka (828 m n.p.m.; 49.822660, 19.164968) – Kamieniołom w Kozach (554 m n.p.m.; 49.831002, 19.165542 ) – Kozy Camp (480 m n.p.m.; 49.828405, 19.151471)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 6,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 402 m
↘️ Suma zejść: 393 m

Beskid Mały – pasmo górskie w południowej Polsce, w Centralnej Europie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Czupel (930 m n.p.m). Niewielkie powierzchniowo ale zwarte pasmo górskie, którego krajobraz tworzą urokliwe doliny rzek i porośnięte lasami mieszanymi zbocza gór. Beskid Mały znajduje się w dorzeczu Wisły, a dokładniej jej trzech dopływów – rzek Biała, Soła i Skawa. Zbudowany jest z trzech jednostek tektonicznych: płaszczowiny podśląskiej, śląskiej i magurskiej. W 95% składa się z piaskowców płaszczowiny śląskiej. Ewenementem geologicznym są Skałki Andrychowskie – są to tzw. porwaki, będące najstarszymi skałami w tym rejonie. Na grzbietach występują liczne wychodnie skalne zbudowane z bardziej odpornych na wietrzenie piaskowców i zlepieńców istebniańskich. Spotykamy je na grzbiecie Magurki Wilkowickiej, Czupla, Żaru, Kiczery, Jaworzyny i Kościelca, Roczenki, Kiczory, Łamanej Skały, Smrekowicy i Kamienia.
Przyroda w wyniku działalności człowieka została silnie przekształcona. Obszary leśne to obszary typu dolnoreglowego. Wyjątkiem są szczytowe partie Łamanej Skały, gdzie występuje naturalny, porośnięty świerkiem regiel górny. Przyczyną jest bardzo tutaj skaliste i ubogie w glebę podłoże. Dawniej przeważały lasy bukowe, zniszczone zostały jednak na skutek wypalań i wyrębów. Obecnie jest to las wtórny, w którym przeważają zespoły świerkowo-bukowo-jodłowe.

Hrobacza Łąka – szczyt o wysokości 828 m n.p.m w zachodniej części Beskidu Małego Znajduje się w głównym grzbiecie Grupy Magurki Wilkowickiej, pomiędzy Groniczkami i Bujakowskim Groniem. Od południowego wschodu szczyt jest mocno zalesiony i mocno wypiętrzonym na ok. 500 m. Na południowych stok Hrobaczej Łaki znajduje się to urocza polana. Z jej szczytu rozciąga się panorama na Jezioro Międzybrodzkie, podnoszący się za nim Żar z widocznym zbiornikiem elektrowni szczytowo-pompowej, Kiczerę, Kocierz i Jaworzynę. W kierunku płd. za doliną Żarnówki Dużej poprzeczny Nowy Świat, za nim cały masyw Czupla – od Suchego Wierchu po Magurkę. W tle za nią Beskid Śląski ze Skrzycznem oraz Klimczokiem i Magurą. Na dalszym planie widać Babią Górę, Pilsko i Romankę oraz Tatry Zachodnie. Na szczycie stoi oświetlony nocą stalowy krzyż o wysokości 35 m. Poniżej szczytu znajduje się tu także schronisko turystyczne na Hrobaczej Łące.
W niektórych źródłach podawana jest pisownia Chrobacza Łąka. Nazwa szczytu ma pochodzić od nazwy polany Chrobacza Łąka, a ta z kolei od popularnego w okolicy nazwiska Chrobak.
Szczyt stanowi dobry węzeł szlaków turystycznych. Krzyżują się tu szlaki żółty, czerwony i zielony a z pobliskiej Przełęczy U Panienki odchodzi szlak czarny.

00:00:22 Kozy Camp, parking
00:02:23 Potok Kozówka
00:08:31 Potok Kozówka
00:25:41 Skrzyżowanie żółtego i czarnego szlaku
00:37:06 Kapliczka na przełęczy U Panienki
00:37:22 Skrzyżowanie żółtego, czerwonego i czarnego szlaku
00:38:05 Przełęcz u Panienki
00:49:34 Grób E. Willmanna
00:52:23 Kapliczka
00:58:00 Skrzyżowanie żółtego, czerwonego i zielonego szlaku
00:59:37 Hrobacza Łąka
01:03:08 Zejście ze szlaku
01:04:41 Chata Turystyczna Hrobacza Łąka
01:07:05 Zejście ze szlaku
01:08:21 Hrobacza Łąka
01:18:49 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
01:38:59 Potok Leśniówka
01:42:47 Kamieniołom w Kozach
01:54:32 Zejście ze szlaku
01:55:20 Potok Czerwonka
02:00:39 Skrzyżowanie
02:02:22 Skrzyżowanie
02:04:56 Skrzyżowanie
02:05:50 Kozy Camp

Film zarejestrowany w dniu 9 lutego 2023 roku.

🇬🇧
Winter hiking in the Mały Beskid Mountains. In the beautiful winter scenery, we ascend the Hrobacza Łąka Mountain from Kozy town. From the Kozy Camp tourist stop, follow the yellow trail to the U Paninki Pass. On the pass there are two places with a fantastic view of the Mały Beskid, Żywiec Beskid and the Tatra Mountains. Then we go to the top of Hrobacza Łąka Mountain, on which there is a 35-meter cross and a platform with an extensive view of the Silesian Foothills and Goczałkowice Lake in the distance. From the top we go down to the tourist shelter Hrobacza Łąka. We continue our journey along the green trail, descending from the top to the quarry in Kozy. There are also fantastic views of the Silesian Foothills. From the quarry, along forest roads without a trail, we return to the Kozy Camp tourist stop.

🚶 Virtual hike: Ascent to Hrobacza Łąka Mountain from Kozy, Poland
🏞️ Route: Kozy Camp, parking (475 m a.s.l.; 49.828675, 19.151616) – U Panienki Pass (739 m a.s.l.; 49.816818, 19.153934) – Hrobacza Łąka Mountain (828 m a.s.l.; 49.822660, 19.164968) – Hrobacza Łąka Tourist Shelter (815 m a.s.l.; 49.821792, 19.165768) – Hrobacza Łąka Mountain (828 m a.s.l.; 49.822660, 19.164968) – Quarry in Kozy (554 m a.s.l.; 49.831002, 19.165542 ) – Kozy Camp (480 m a.s.l.; 49.828405, 19.151471)
🆔 Trail designation: yellow trail, green trail
📏 Length: about 6.8 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 402 m
↘️ Sum down: 393 m

Mały Beskid Mountains – a mountain range in southern Poland, in Central Europe, which is part of the Western Beskids. The highest peak is Czupel (930 m a.s.l.). A small in area but compact mountain range, whose landscape is created by charming river valleys and mountain slopes covered with mixed forests. Beskid Mały is located in the basin of the Vistula River, and more specifically its three tributaries – the Biała, Soła and Skawa rivers. It consists of three tectonic units: the Sub-Silesian, Silesian and Magura nappes. In 95% it consists of sandstones of the Silesian nappe. A geological sensation are the Andrychów Rocks – these are the so-called kidnaps, which are the oldest rocks in this area. On the ridges there are numerous rock outcrops made of more resistant to weathering sandstones and Istebna conglomerates. We meet them on the ridges of Magurka Wilkowicka, Czupel, Żar, Kiczera, Jaworzyna and Kościeliec, Roczenka, Kiczora, Łamana Skała, Smrekowica and Kamień mountains.
Nature has been strongly transformed as a result of human activity. Forest areas are of the lower montane type. The exception is the top parts of Łamana Skała Mountain, where there is a natural, spruce-covered upper montane zone. The reason is the very rocky and soil-poor ground here. In the past, beech forests prevailed, but they were destroyed as a result of burning and logging. Currently, it is a secondary forest, dominated by spruce-beech-fir associations.

Hrobacza Łąka Mountain – a peak with a height of 828 m a.s.l. in the western part of the Beskid Mały Mountains. From the south-east, the peak is heavily forested and uplifted for about 500 m. On the southern slope of Hrobacza Łaka there is a charming clearing. From its top there is a panorama of Lake Międzybrodzkie, Żar rising behind it with a visible reservoir of the pumped-storage power plant, Kiczera, Kocierz and Jaworzyna mountains. In the southern direction, beyond the Żarnówka Duże valley, the transverse Nowy Świat, behind it the entire massif of Czupel – from Suchy Wierch to Magurka mountains. In the background, Beskid Śląski with Skrzyczne, Klimczok and Magura mountains. In the background you can see Babia Góra, Pilsko and Romanka mountains and the Western Tatras. At the top, there is a 35 m high steel cross illuminated at night. Below the top there is also a tourist shelter on Hrobacza Łąka.
In some sources, the spelling of Chrobacza Łąka is given. The name of the peak is supposed to come from the name of the Chrobacza Meadow glade, which in turn comes from the popular surname Chrobak in the area.
The peak is a good junction of hiking trails. The yellow, red and green trails intersect here, and the black trail departs from the nearby U Paninki Pass.

00:00:22 Targoszów, Wieczorki, forest parking
00:14:52 Targoszów, Ćwiękałówka
00:18:44 Targoszów, Baryłówka
00:37:23 Going of the trail
00:39:51 Czarna Góra Mountain
00:43:36 Return to the green trail
00:45:05 Chapel
01:03:15 Suwory Glade
01:09:19 Crossing at Smrekowica
01:10:26 Rock outcrop
01:11:50 Rock outcrop
01:22:16 Rock outcrop
01:25:06 Rock outcrop
01:28:56 Na Beskidzie Mountain
01:36:12 Rock outcrop
01:36:39 Cave
01:41:50 Going off the trail
01:42:46 Potrójna Mountain
01:45:40 Return to the red trail
01:55:51 Beskidek Pass
02:00:13 Crossing of trails at Beskidek Pass
02:22:45 Targoszówka Stream
02:23:37 Stream
02:26:57 Targoszówka Stream
02:28:20 Targoszówka Stream
02:30:49 Targoszówka Stream
02:32:39 Targoszówka Stream
02:34:24 Targoszów

The film was recorded on February 9, 2023.

Region