Zimowa wędrówka po Beskidzie Niskim. Z Regietowa wchodzimy na Jaworzynę Konieczniańską, szczyt na granicy polsko-słowackiej. Początkowo żółty szlak prowadzi przez nieistniejącą już wieś Regietów Wyżny, która w ramach "Akcji Wisła" w 1947 roku została całkowicie wyludniona. Wędrując w górę potoku Regietówka mijamy dawny cmentarz parafialny z Kaplicą Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy a nieco dalej dawną dzwonnicę. Następnie dochodzimy do przełęczy Regetowskiej, na której krzyżują się polskie szlaki niebieski i żółty oraz słowacki szlak czerwony. Z przełęczy niebieskim i czerwonym szlakiem podchodzimy na szczyt Jaworzyny. Powyżej 800 m n.p.m. pojawia się szadź, pięknie przyozdabiając drzewa.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Jaworzynę Konieczniańską z Regietowa, Polska
🏞️ Trasa: Baza namiotowa w Regietowie (533 m n.p.m.; 49.468823, 21.218899) – Kaplica Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy (589 m n.p.m.; 49.455196, 21.239040) – Dzwonnica (606 m n.p.m.; 49.451792, 21.240392) – Przełęcz Regetowska (646 m n.p.m.; 49.439797, 21.248259) – Jaworzyna Konieczniańska (881 m n.p.m.; 49.447245, 21.262985)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 5,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 362 m
↘️ Suma zejść: 17 m

00:01:06 Baza namiotowa w Regietowie
00:08:24 Kapliczka
00:10:44 Regietówka
00:15:53 Kapliczka
00:18:58 Regietówka
00:19:29 Tama bobrów
00:21:19 Regietówka
00:33:05 Kaplica Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy
00:33:17 Cmentarz parafialny
00:40:35 Dzwonnica
00:47:54 Regietówka
00:53:56 Kapliczka
00:56:15 Tama bobrów
01:04:56 Przełęcz Regetowska
01:05:17 Skrzyżowanie żółtego, niebieskiego i czerwonego szlaku
01:41:40 Jaworzyna Konieczniańska

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich. Od wschodu graniczy z Bieszczadami, od północnego wschodu z Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Kotliną Sądecką, od południowego zachodu z Beskidem Sądeckim, a od północy z Pogórzem Środkowobeskidzkim.
Najwyższy szczyt po polskiej stronie to Lackowa (997 m n.p.m.), a po słowackiej Busov (1002 m n.p.m.), który jako jedyny przekracza 1000 m. Ważniejsze rzeki to Osławica, Wisłok, Jasiołka, Wisłoka, Ropa i Biała Dunajcowa, należą do zlewni Morza Bałtyckiego.
W centrum Beskidu Niskiego znajduje się Magurski Park Narodowy, a we wschodniej części Jaśliski Park Krajobrazowy. Beskid Niski jest najniższą a zarazem najrozleglejszą częścią Beskidów i całego łuku Karpat.
Beskid Niski dzieli się na: Góry Grybowskie, Góry Hańczowskie, Beskid Gorlicki, Pasmo Magurskie, Beskid Dukielski, Pasmo Bukowicy i Kamienia, Gniazdo Jawornika, Pasmo graniczne, Wzgórza Rymanowskie.
Beskid Niski zbudowany jest ze skał osadowych zwanych fliszem karpackim. Są to najczęściej naprzemiennie ułożone ławice zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Najniższa jest płaszczowina śląska, środkowa – dukielska, a najwyższa – magurska. Wychodnie piaskowców magurskich często mają postać fantastycznych form skalnych. Najbardziej znane są Kornuty na Magurze Wątkowskiej i Diabli Kamień koło Folusza. Występuje też wiele jaskiń. Największe ich skupiska to Kilanowska Góra k. Lipowicy (około 70 jaskiń) oraz Cergowa (11 jaskiń). Znana jest Jaskinia Mroczna w Kornutach, której łączna długość korytarzy sięga prawie 200 m, a głębokość 15,5 metrów.
W Beskidzie Niskim występują tylko dwa piętra roślinne: pogórza (do 550 m n.p.m.) i regiel dolny. Piętro pogórza tworzą pozostałości pierwotnych lasów dębowo – grabowych, olszy i zarośla wikliny w dolinach rzek, natomiast regiel dolny to lasy jodłowe, bukowe i sosnowe. Szczególnie liczne są drzewostany bukowe, a świerk jest niemal nieobecny.

Jaworzyna Konieczniańska (słow. Javorina) – szczyt o wysokości 881 m n.p.m. w Beskidzie Niskim, leżący na granicy Polski i Słowacji. Masyw Jaworzyny rozciąga się od Przełęczy Regetowskkiej (Sedlo Regetovská voda) do Przełęczy Beskidek (Sedlo Dujava). Według nieformalnego podziału Jaworzyna należy do Gór Hańczowskich chociaż jej wybijająca się sylwetka upodabnia ją to szczytów Gór Grybowskich, które charakteryzują się wyspowym położeniem. Na Słowacji Jaworzynę zalicza się do Gór Busowskich.
Na północno-wschodnim stoku grzbietu Jaworzyny, opadającym ku dolinie potoku Riečka, już na terenie Słowacji, znajduje się rezerwat przyrody Becherovská tisina. Strome, kamieniste stoki lokalnie pokryte są rumoszem skalnym i poprzecinane skalnymi uskokami. Na terenie rezerwatu znajduje się duże skupisko cisów.

Regietów (w języku rusińskim Реґєтів) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. Leży w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego, w dolinie potoku Regetówka.
Obecna wieś Regietów powstała po II wojnie światowej w wyniku połączenia dwóch wsi – Regietowa Wyżnego i Regietowa Niżnego. W 1947 roku, w czasie „Akcji Wisła”, obie wsie zostały całkowicie wysiedlone. Regietów Wyżny w 1881 roku zamieszkiwało 547 mieszkańców (87 gospodarstw), w tym 536 Łemków i 11 Żydów. Była to miejscowość prawie dwukrotnie większa od Regietowa Niżnego. Regietów Wyżny do dzisiaj jest wyludniony. Nie ostały się żadne zabudowania gospodarcze. Śladem bytności ludzi jest użytkowany i prawnie chroniony jako obiekt zabytkowy wiejski cmentarz. O tym, że mieszkali tu ludzie, świadczą zdziczałe sady, ślady po zagrodach, kilka kapliczek, cmentarz parafialny, miejsce po przeniesionej cerkwi, granice między polami uprawnymi oraz kilka fundamentów po nieistniejących już zabudowaniach. Stoi tu też prawosławna kapliczka. Po 1947 roku nowi osadnicy w grekokatolickiej cerkwi Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z 1856 roku urządzili pomieszczenie gospodarcze. Świątynia, mimo że uznana za zabytek, przez lata niszczała. W latach 90. udało się uratować i odremontować jedynie prezbiterium. Inna cerkiew grekokatolicka, św. Michała Archanioła, nie istnieje. Po wielu latach w Regietowie Niżnym została wybudowana cerkiew wzorowana właśnie na nieistniejącej świątyni z Regietowa Wyżnego. W 2007 roku odbyła się uroczystość poświęcenia wybudowanej kapliczki, której celem jest oddawanie hołdu wysiedlonym mieszkańcom. Ma ona stanowić – jako jedna z pięćdziesięciu – znak „szlaku nieistniejących wsi Łemkowskich”.

Film zarejestrowany w dniu 14 stycznia 2023 roku.

🇬🇧
Winter hiking in the Low Beskid Mountains. From Regietów we ascend Jaworzyna Konieczniańska, a peak on the Polish-Slovak border. Initially, the yellow trail leads through the now non-existent village of Regietów Wyżny, which was completely depopulated as part of the „Operation Wisła” in 1947. Wandering up the Regietówka stream, we pass the former parish cemetery with the Chapel of the Transfer of the Relics of St. Nicholas the Wonderworker and a little further the former bell tower. Then we reach the Regetowska Pass, where the Polish blue and yellow trails and the Slovak red trail intersect. From the pass, we follow the blue and red trails to the top of Jaworzyna. Above 800 m above sea level rime appears, beautifully decorating the trees.

🚶 Virtual hike: Ascent to Jaworzyna Konieczniańska Mountain from Regietów, Poland
🏞️ Route: Tent base in Regietów (533 m a.s.l.; 49.468823, 21.218899) – Chapel of the Transfer of the Relics of St. Nicholas the Wonderworker (589 m a.s.l.; 49.455196, 21.239040) – Belfry (606 m a.s.l.; 49.451792, 21.240392) – Regietów Pass (646 m a.s.l.; 49.439797, 21.248259) – Jaworzyna Konieczniańska (881 m a.s.l.; 49.447245, 21.262985)
🆔 Trail designation: yellow trail, blue trail
📏 Length: about 5.6 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 362 m
↘️ Sum down: 17 m

00:01:06 Tent base in Regietów
00:08:24 Chapel
00:10:44 Regietówka Stream
00:15:53 Chapel
00:18:58 Regietówka Stream
00:19:29 Beaver dam
00:21:19 Regietówka Stream
00:33:05 Chapel of the Transfer of the Relics of St. Nicholas the Wonderworker
00:33:17 Parish cemetery
00:40:35 Belfry
00:47:54 Regietówka Stream
00:53:56 Chapel
00:56:15 Beaver dam
01:04:56 Regietów Pass
01:05:17 Crossing of the yellow, blue and the red trails
01:41:40 Jaworzyna Konieczniańska

Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathian Mountains between the Łupkowska Pass in the east and the Tylicz Pass in the west. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians. From the east it borders with the Bieszczady Mountains, from the north-east with the Bukowskie Foothills, from the west with the Sącz Valley, from the south-west with the Sącz Beskid Mountains, and from the north with the Środkowobeskidzkie Foothills.
The highest peak on the Polish side is Lackowa (997 m a.s.l.), and on the Slovak side Busov (1002 m a.s.l.), which is the only one that exceeds 1000 m.
In the center of the Low Beskids there is the Magurski National Park, and in the eastern part of the Jaśliska Landscape Park. The Low Beskids are the lowest and at the same time the most extensive part of the Beskids and the entire arc of the Carpathians.
The Low Beskids are divided into: the Grybów Mountains, the Hańczowa Mountains, the Gorlice Beskids, the Magura Range, the Dukiel Beskids, the Bukowica and Stone Range, Jawornik’s Nest, the Border Range, and the Rymanów Hills.
The Low Beskids are made of sedimentary rocks called the Carpathian flysch. These are usually alternating beds of conglomerates, sandstones and shales. The lowest is the Silesian Nappe, the middle one is the Dukla Nappe, and the highest one is the Magura Nappe. Magura sandstone outcrops often take the form of fantastic rock formations. The most famous are Kornuty on Magura Wątkowska and Diabli Kamień near Folusz. There are also many caves. The largest clusters of them are Kilanowska Góra near Lipowica (about 70 caves) and Cergowa (11 caves). The Mroczna Cave in Kornuty is well-known, the total length of its corridors reaches almost 200 m, and the depth is 15.5 meters.
In the Low Beskids there are only two vegetation levels: the foothills (up to 550 m a.s.l.) and the lower mountain forest. The foothills are made up of the remains of original oak and hornbeam forests, alders and wicker thickets in the river valleys, while the lower montane forests are fir, beech and pine forests. Beech stands are particularly numerous, and spruce is almost absent.

Jaworzyna Konieczniańska (Slovak Javorina) – a peak with a height of 881 m a.s.l. in the Low Beskid Mountains, on the border of Poland and Slovakia. The Jaworzyna massif stretches from the Regetowska Pass (Sedlo Regetovská voda) to the Beskidek Pass (Sedlo Dujava). According to the informal division, Jaworzyna belongs to the Hańczowa Mountains, although its prominent silhouette resembles the peaks of the Grybów Mountains, which are characterized by an island location. In Slovakia, Jaworzyna is included in the Busov Mountains.
On the north-eastern slope of the Jaworzyna ridge, descending towards the valley of the Riečka stream, already in Slovakia, there is the Becherovská tisina nature reserve. Steep, stony slopes are locally covered with rock rubble and cut with rock faults. There is a large concentration of yew trees in the reserve.

Regietów (Ruthenian Реґєтів) – a village in Poland, located in the Lesser Poland Voivodeship, in the Gorlice poviat, in the Uście Gorlickie commune. It is situated in the south-western part of the Low Beskids, in the valley of the Regetówka stream.
The present village of Regietów was established after World War II as a result of the merger of two villages – Regietów Wyżny and Regietów Niżny. In 1947, during the „Operation Wisła”, both villages were completely displaced. Regietów Wyżny in 1881 had 547 inhabitants (87 households), including 536 Lemkos and 11 Jews. It was a town almost twice as large as Regietów Niżny. Today it is desolate, no farm buildings have survived, and a rural cemetery is used and legally protected as a historic building. The fact that people used to live here is evidenced by wild orchards, traces of homesteads, several chapels, a parish cemetery, the site of a relocated Orthodox church, borders between agricultural fields and several foundations of buildings that no longer exist. There is also an Orthodox chapel here. After 1947, new settlers in the Greek Catholic Church of the Transfer of the Relics of St. Nicholas from 1856, they arranged a utility room. The temple, although recognized as a monument, fell into disrepair over the years. In the 1990s, only the presbytery was saved and renovated. Another Greek Catholic church, St. Michael the Archangel does not exist. After many years, an Orthodox church was built in Regietów Niżne, modeled on the non-existent church from Regietów Wyżne. In 2007, a ceremony of consecration of the built chapel was held, the purpose of which is to pay homage to the displaced inhabitants. It is to be – as one of the fifty – a sign of the „route of non-existent Lemko villages”.

The film was recorded on January 14, 2023.

Region