Zimowa wędrówka po Beskidzie Niskim. Z Hańczowej wchodzimy na Kozie Żebro i na Skałkę. Zaczynamy pod Cerkwią p.w. Opieki Bogurodzicy, za którą przekraczamy rzekę Ropa i wchodzimy na czerwony szlak. Początkowo szlak prowadzi uroczą doliną potoku Markowska Woda by następnie przez piękny bukowy las doprowadzić nas na szczyt Koziego Żebra. Ze szczytu roztaczają się rozległe widoki na pobliskie szczyty Beskidu Niskiego: Busov, Lackową, Ostry Wierch i Białą Skałę. Z Koziego Żebra wracamy na skrzyżowanie szlaków, skąd zielonym szlakiem podchodzimy na Skałkę, niższy szczyt w paśmie Koziego Żebra. Ze Skałki schodzimy na Przełęcz pod Kiczerką, gdzie kończymy wędrówkę.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Kozie Żebro z Hańczowej, Polska
🏞️ Trasa: Cerkiew parafialna prawosławna Opieki Bogurodzicy w Hańczowej (465 m n.p.m.; 49.474723, 21.160719) – Czerwony szlak (463 m n.p.m.; 49.473391, 21.162565) – Skrzyżowanie szlaków pod Kozim Żebrem (789 m n.p.m.; 49.464979, 21.199306) – Kozie Żebro (847 m n.p.m.; 49.460264, 21.204531) – Skrzyżowanie szlaków pod Kozim Żebrem (789 m n.p.m.; 49.464979, 21.199306) – Skałka (820 m n.p.m.; 49.472848, 21.189687) – Zejście z zielonego szlaku (576 m n.p.m.; 49.484109, 21.182831) – Przełęcz pod Kiczerką (544 m n.p.m.; 49.488531, 21.170032)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, zielony szlak, drogi i ścieżki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 9,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 484 m
↘️ Suma zejść: 399 m

00:00:22 Cerkiew parafialna prawosławna Opieki Bogurodzicy w Hańczowej
00:02:35 Rzeka Ropa
00:05:21 Czerwony szlak
00:09:10 Potok Markowska Woda
00:11:53 Potok Markowska Woda
00:18:17 Potok Markowska Woda
00:19:08 Potok Markowska Woda
00:21:23 Potok
00:57:40 Potok
01:05:07 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku pod Kozim Żebrem
01:19:06 Kozie Żebro
01:32:24 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku pod Kozim Żebrem
01:55:58 Skałka
02:18:47 Zejście z zielonego szlaku
02:34:36 Przełęcz pod Kiczerką

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich. Od wschodu graniczy z Bieszczadami, od północnego wschodu z Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Kotliną Sądecką, od południowego zachodu z Beskidem Sądeckim, a od północy z Pogórzem Środkowobeskidzkim.
Najwyższy szczyt po polskiej stronie to Lackowa (997 m n.p.m.), a po słowackiej Busov (1002 m n.p.m.), który jako jedyny przekracza 1000 m. Ważniejsze rzeki to Osławica, Wisłok, Jasiołka, Wisłoka, Ropa i Biała Dunajcowa, należą do zlewni Morza Bałtyckiego.
W centrum Beskidu Niskiego znajduje się Magurski Park Narodowy, a we wschodniej części Jaśliski Park Krajobrazowy. Beskid Niski jest najniższą a zarazem najrozleglejszą częścią Beskidów i całego łuku Karpat.
Beskid Niski dzieli się na: Góry Grybowskie, Góry Hańczowskie, Beskid Gorlicki, Pasmo Magurskie, Beskid Dukielski, Pasmo Bukowicy i Kamienia, Gniazdo Jawornika, Pasmo graniczne, Wzgórza Rymanowskie.
Beskid Niski zbudowany jest ze skał osadowych zwanych fliszem karpackim. Są to najczęściej naprzemiennie ułożone ławice zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Najniższa jest płaszczowina śląska, środkowa – dukielska, a najwyższa – magurska. Wychodnie piaskowców magurskich często mają postać fantastycznych form skalnych. Najbardziej znane są Kornuty na Magurze Wątkowskiej i Diabli Kamień koło Folusza. Występuje też wiele jaskiń. Największe ich skupiska to Kilanowska Góra k. Lipowicy (około 70 jaskiń) oraz Cergowa (11 jaskiń). Znana jest Jaskinia Mroczna w Kornutach, której łączna długość korytarzy sięga prawie 200 m, a głębokość 15,5 metrów.
W Beskidzie Niskim występują tylko dwa piętra roślinne: pogórza (do 550 m n.p.m.) i regiel dolny. Piętro pogórza tworzą pozostałości pierwotnych lasów dębowo – grabowych, olszy i zarośla wikliny w dolinach rzek, natomiast regiel dolny to lasy jodłowe, bukowe i sosnowe. Szczególnie liczne są drzewostany bukowe, a świerk jest niemal nieobecny.

Kozie Żebro – szczyt o wysokości 847 m n.p.m. położony w zachodniej części Beskidu Niskiego. Wchodzi w skład tzw. Gór Hańczowskich. Tworzy wspólny masyw ze Skałką (820 m n.p.m.) i Jaworzynką (869 m n.p.m.), dość wyrównany wał górski o stromych stokach, dobrze wyróżniający się w panoramach. Nazwę temu szczytowi nadali podobno austriaccy kartografowie, którzy znaleźli na nim szkielet sarny, potocznie zwanej tu kozą.
Kozie Żebro to jeden z ciekawszych szczytów Beskidu Niskiego, chociaż wierzchołek jest porośnięty lasem i tylko w prześwitach między drzewami pojawiają się ciekawe widoki. Zbocza góry porasta piękny las, występuje tu charakterystyczna buczyna karpacka poprzetykana grabami i jodłami.

Film zarejestrowany w dniu 28 grudnia 2022 roku.

🇬🇧
Winter hiking in the Low Beskid Mountains. From Hańczowa we ascend to Kozie Żebro and Skałka mountains. We start at the Church of St. Care of Bogurodzica, behind which we cross the Ropa River and enter the red trail. Initially, the trail leads through the charming valley of the Markowska Woda Stream and then through a beautiful beech forest, it leads us to the top of Kozie Żebro Mountain. From the top there are distant views of the nearby peaks of the Low Beskids: Busov, Lackowa, Ostry Wierch and Biała Skała mountains. From Kozie Żebro we return to the crossroads, from where we follow the green trail to Skałka, the lower peak in the Kozie Żebro range. From Skałka we descend to the Pass near Kiczerka, where we end our hike.

🚶 Virtual hike: Ascent to Kozie Żebro Mountain from Hańczowa, Poland
🏞️ Route: The Orthodox Parish Church of the Protection of the Mother of God in Hańczowa (465 m a.s.l.; 49.474723, 21.160719) – Red trail (463 m a.s.l.; 49.473391, 21.162565) – Crossing of trails at Kozie Żebro Mountain (789 m a.s.l.; 49.464979, 21.199306) – Kozie Żebro Mointain (847 m a.s.l.; 49.460264, 21.204531) – Crossing of trails at Kozie Żebro Mountain (789 m a.s.l.; 49.464979, 21.199306) – Skałka Mountain (820 m a.s.l.; 49.472848, 21.189687) – Going off the green trail (576 m a.s.l.; 49.484109, 21.182831) – Kiczerka Pass (544 m a.s.l.; 49.488531, 21.170032)
🆔 Trail designation: red trail, green trail, roads and paths marked on the map
📏 Length: about 9.0 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 484 m
↘️ Sum down: 399 m

00:00:22 Izby village, bus stop
00:19:24 Beskid Pass
01:04:49 Lackowa Mountain
01:32:12 Pułaski Pass
01:32:26 Going off the trail
01:36:38 Biała River
01:39:44 Biała River
01:43:00 Biała River
01:49:25 Biała River
01:50:45 Biała River
01:52:58 Biała River
01:54:47 Biała River
02:00:02 Biała River
02:01:13 Biała River
02:04:05 Biała River
02:04:38 Bieliczna, St. Michael the Archangel Church
02:12:59 Biała River
02:39:26 Izby village, crossroads

Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathian Mountains between the Łupkowska Pass in the east and the Tylicz Pass in the west. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians. From the east it borders with the Bieszczady Mountains, from the north-east with the Bukowskie Foothills, from the west with the Sącz Valley, from the south-west with the Sącz Beskid Mountains, and from the north with the Środkowobeskidzkie Foothills.
The highest peak on the Polish side is Lackowa (997 m a.s.l.), and on the Slovak side Busov (1002 m a.s.l.), which is the only one that exceeds 1000 m.
In the center of the Low Beskids there is the Magurski National Park, and in the eastern part of the Jaśliska Landscape Park. The Low Beskids are the lowest and at the same time the most extensive part of the Beskids and the entire arc of the Carpathians.
The Low Beskids are divided into: the Grybów Mountains, the Hańczowa Mountains, the Gorlice Beskids, the Magura Range, the Dukiel Beskids, the Bukowica and Stone Range, Jawornik’s Nest, the Border Range, and the Rymanów Hills.
The Low Beskids are made of sedimentary rocks called the Carpathian flysch. These are usually alternating beds of conglomerates, sandstones and shales. The lowest is the Silesian Nappe, the middle one is the Dukla Nappe, and the highest one is the Magura Nappe. Magura sandstone outcrops often take the form of fantastic rock formations. The most famous are Kornuty on Magura Wątkowska and Diabli Kamień near Folusz. There are also many caves. The largest clusters of them are Kilanowska Góra near Lipowica (about 70 caves) and Cergowa (11 caves). The Mroczna Cave in Kornuty is well-known, the total length of its corridors reaches almost 200 m, and the depth is 15.5 meters.
In the Low Beskids there are only two vegetation levels: the foothills (up to 550 m a.s.l.) and the lower mountain forest. The foothills are made up of the remains of original oak and hornbeam forests, alders and wicker thickets in the river valleys, while the lower montane forests are fir, beech and pine forests. Beech stands are particularly numerous, and spruce is almost absent.

Kozie Żebro Mountain – a peak with a height of 847 m a.s.l. located in the western part of the Low Beskids. It is part of the so-called Hańczowskie Mountains. It forms a common massif with Skałka (820 m a.s.l.) and Jaworzynka (869 m a.s.l.), a fairly even mountain ridge with steep slopes, well distinguished in panoramas. The name of this peak was supposedly given by Austrian cartographers who found a skeleton of a roe deer, commonly known here as a goat.
Kozie Żebro is one of the most interesting peaks of the Low Beskids, although the top is covered with forest and interesting views can be seen only in the gaps between the trees. The slopes of the mountain are covered with a beautiful forest, there is a characteristic Carpathian beech forest interspersed with hornbeams and firs.

The film was recorded on December 28, 2022.

Region