Druga część zimowej wędrówki po Beskidzie Niskim. Z Jaworzyny Konieczniańskiej północnym stokiem schodzimy do Regietowa. Ze szczytu szlak prowadzi dość stromym zboczem. U podnóża Jaworzyny schodzimy ze szlaku i uroczą doliną potoku Sidławka okrążamy górę Dział. Następnie rozległą polaną wchodzimy do Regietowa i żółtym szlakiem wracamy pod bazę namiotową.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Jaworzyny Konieczniańskiej do Regietowa, Polska
🏞️ Trasa: Jaworzyna Konieczniańska (881 m n.p.m.; 49.447245, 21.262985) – Zejście ze szlaku (657 m n.p.m.; 49.457508, 21.267675) – Skrzyżowanie nad potokiem Sidławka (572 m n.p.m.; 49.466526, 21.249168) – Regietów, żółty szlak (558 m n.p.m.; 49.459674, 21.235596) – Baza namiotowa w Regietowie (533 m n.p.m.; 49.468823, 21.218899)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, żółty szlak, droga oznaczona na mapie, ścieżka nieoznaczona na mapie
📏 Długość: około 6,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 59 m
↘️ Suma zejść: 404 m

00:00:29 Jaworzyna Konieczniańska
00:31:29 Zejście ze szlaku
00:41:22 Skrzyżowanie
00:42:37 Skrzyżowanie
00:43:39 Potok Sidławka
00:44:13 Skrzyżowanie
00:46:44 Potok Sidławka
00:49:10 Potok Sidławka
00:50:02 Potok Sidławka
00:53:05 Potok Sidławka
00:55:46 Potok Sidławka
00:56:31 Skrzyżowanie
00:56:41 Potok Sidławka
01:07:18 Skrzyżowanie
01:14:25 Regietów, żółty szlak
01:15:12 Potok Regietówka
01:16:17 Potok Regietówka
01:24:42 Potok Regietówka
01:28:28 Kapliczka
01:35:02 Baza namiotowa w Regietowie

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich. Od wschodu graniczy z Bieszczadami, od północnego wschodu z Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Kotliną Sądecką, od południowego zachodu z Beskidem Sądeckim, a od północy z Pogórzem Środkowobeskidzkim.
Najwyższy szczyt po polskiej stronie to Lackowa (997 m n.p.m.), a po słowackiej Busov (1002 m n.p.m.), który jako jedyny przekracza 1000 m. Ważniejsze rzeki to Osławica, Wisłok, Jasiołka, Wisłoka, Ropa i Biała Dunajcowa, należą do zlewni Morza Bałtyckiego.
W centrum Beskidu Niskiego znajduje się Magurski Park Narodowy, a we wschodniej części Jaśliski Park Krajobrazowy. Beskid Niski jest najniższą a zarazem najrozleglejszą częścią Beskidów i całego łuku Karpat.
Beskid Niski dzieli się na: Góry Grybowskie, Góry Hańczowskie, Beskid Gorlicki, Pasmo Magurskie, Beskid Dukielski, Pasmo Bukowicy i Kamienia, Gniazdo Jawornika, Pasmo graniczne, Wzgórza Rymanowskie.
Beskid Niski zbudowany jest ze skał osadowych zwanych fliszem karpackim. Są to najczęściej naprzemiennie ułożone ławice zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Najniższa jest płaszczowina śląska, środkowa – dukielska, a najwyższa – magurska. Wychodnie piaskowców magurskich często mają postać fantastycznych form skalnych. Najbardziej znane są Kornuty na Magurze Wątkowskiej i Diabli Kamień koło Folusza. Występuje też wiele jaskiń. Największe ich skupiska to Kilanowska Góra k. Lipowicy (około 70 jaskiń) oraz Cergowa (11 jaskiń). Znana jest Jaskinia Mroczna w Kornutach, której łączna długość korytarzy sięga prawie 200 m, a głębokość 15,5 metrów.
W Beskidzie Niskim występują tylko dwa piętra roślinne: pogórza (do 550 m n.p.m.) i regiel dolny. Piętro pogórza tworzą pozostałości pierwotnych lasów dębowo – grabowych, olszy i zarośla wikliny w dolinach rzek, natomiast regiel dolny to lasy jodłowe, bukowe i sosnowe. Szczególnie liczne są drzewostany bukowe, a świerk jest niemal nieobecny.

Jaworzyna Konieczniańska (słow. Javorina) – szczyt o wysokości 881 m n.p.m. w Beskidzie Niskim, leżący na granicy Polski i Słowacji. Masyw Jaworzyny rozciąga się od Przełęczy Regetowskkiej (Sedlo Regetovská voda) do Przełęczy Beskidek (Sedlo Dujava). Według nieformalnego podziału Jaworzyna należy do Gór Hańczowskich chociaż jej wybijająca się sylwetka upodabnia ją to szczytów Gór Grybowskich, które charakteryzują się wyspowym położeniem. Na Słowacji Jaworzynę zalicza się do Gór Busowskich.
Na północno-wschodnim stoku grzbietu Jaworzyny, opadającym ku dolinie potoku Riečka, już na terenie Słowacji, znajduje się rezerwat przyrody Becherovská tisina. Strome, kamieniste stoki lokalnie pokryte są rumoszem skalnym i poprzecinane skalnymi uskokami. Na terenie rezerwatu znajduje się duże skupisko cisów.

Film zarejestrowany w dniu 14 stycznia 2023 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Jaworzyna Koniecznańska to Regietów, Poland
🏞️ Route: Jaworzyna Konieczniańska (881 m a.s.l.; 49.447245, 21.262985) – Going off the trail (657 m a.s.l.; 49.457508, 21.267675) – Crossroads at Sidławka Stream (572 m a.s.l.; 49.466526, 21.249168) – Regietów, yellow trail (558 m a.s.l.; 49.459674, 21.235596) – Tent base in Regietów (533 m a.s.l.; 49.468823, 21.218899)
🆔 Trail designation: blue trail, yellow trail, road marked on the map, path unmarked on the map
📏 Length: about 6.6 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 59 m
↘️ Sum down: 404 m

00:00:29 Jaworzyna Konieczniańska
00:31:29 Going off the trail
00:41:22 Crossroads
00:42:37 Crossroads
00:43:39 Sidławka Stream
00:44:13 Crossroads
00:46:44 Sidławka Stream
00:49:10 Sidławka Stream
00:50:02 Sidławka Stream
00:53:05 Sidławka Stream
00:55:46 Sidławka Stream
00:56:31 Crossroads
00:56:41 Sidławka Stream
01:07:18 Crossroads
01:14:25 Regietów, yellow trail
01:15:12 Regietówka Stream
01:16:17 Regietówka Stream
01:24:42 Regietówka Stream
01:28:28 Chapel
01:35:02 Tent base in Regietów

Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathian Mountains between the Łupkowska Pass in the east and the Tylicz Pass in the west. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians. From the east it borders with the Bieszczady Mountains, from the north-east with the Bukowskie Foothills, from the west with the Sącz Valley, from the south-west with the Sącz Beskid Mountains, and from the north with the Środkowobeskidzkie Foothills.
The highest peak on the Polish side is Lackowa (997 m a.s.l.), and on the Slovak side Busov (1002 m a.s.l.), which is the only one that exceeds 1000 m.
In the center of the Low Beskids there is the Magurski National Park, and in the eastern part of the Jaśliska Landscape Park. The Low Beskids are the lowest and at the same time the most extensive part of the Beskids and the entire arc of the Carpathians.
The Low Beskids are divided into: the Grybów Mountains, the Hańczowa Mountains, the Gorlice Beskids, the Magura Range, the Dukiel Beskids, the Bukowica and Stone Range, Jawornik’s Nest, the Border Range, and the Rymanów Hills.
The Low Beskids are made of sedimentary rocks called the Carpathian flysch. These are usually alternating beds of conglomerates, sandstones and shales. The lowest is the Silesian Nappe, the middle one is the Dukla Nappe, and the highest one is the Magura Nappe. Magura sandstone outcrops often take the form of fantastic rock formations. The most famous are Kornuty on Magura Wątkowska and Diabli Kamień near Folusz. There are also many caves. The largest clusters of them are Kilanowska Góra near Lipowica (about 70 caves) and Cergowa (11 caves). The Mroczna Cave in Kornuty is well-known, the total length of its corridors reaches almost 200 m, and the depth is 15.5 meters.
In the Low Beskids there are only two vegetation levels: the foothills (up to 550 m a.s.l.) and the lower mountain forest. The foothills are made up of the remains of original oak and hornbeam forests, alders and wicker thickets in the river valleys, while the lower montane forests are fir, beech and pine forests. Beech stands are particularly numerous, and spruce is almost absent.

Jaworzyna Konieczniańska (Slovak Javorina) – a peak with a height of 881 m a.s.l. in the Low Beskid Mountains, on the border of Poland and Slovakia. The Jaworzyna massif stretches from the Regetowska Pass (Sedlo Regetovská voda) to the Beskidek Pass (Sedlo Dujava). According to the informal division, Jaworzyna belongs to the Hańczowa Mountains, although its prominent silhouette resembles the peaks of the Grybów Mountains, which are characterized by an island location. In Slovakia, Jaworzyna is included in the Busov Mountains.
On the north-eastern slope of the Jaworzyna ridge, descending towards the valley of the Riečka stream, already in Slovakia, there is the Becherovská tisina nature reserve. Steep, stony slopes are locally covered with rock rubble and cut with rock faults. There is a large concentration of yew trees in the reserve.

The film was recorded on January 14, 2023.

Region