Druhá časť jesennej túry v Malej Fatre. Zostupujeme z vrcholu Veľkej lúky, ktorá ponúka rozľahlú panorámu Krivánskej Malej Fatry, masívu Veľkého Choča, Západných Tatier, Vtáčnika a Strážovských vrchov. Červeným chodníkom sa vydáme na vrchol Krížava, ktorého vrchol sa nachádza asi 60 m od chodníka a je pokrytý hustými kosodrevinami. Potom obídeme budovu telekomunikačného vysielača a po žltom chodníku sa dostaneme do osady Martinské hole. Potom zostúpime po modrom chodníku cez horský les do mestečka Bystrička, pričom cestou minieme niekoľko malebných potokov.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Zostup z Veľkej lúky cez Krížavu do Bystričky, Slovensko
🏞️ Trasa: Veľká lúka (1476 m n.m.; 49.090761, 18.813833) – Krížava (1457 m n.m.; 49.096899, 18.819006) – Martinské hole (1279 m n.m.; 49.092523, 18.830894) – Ráztoka (1245 m n.m.; 49.090309, 18.829172) – Bazové, prameň (1125 m n.m.; 49.080996, 18.834665) – Valaská dolina (853 m n.m.; 49.073518, 18.842668) – Bystrička, Lázky (521 m n.m.; 49.060113, 18.867667)
🆔 Označenie chodníka: červený chodník, žltý chodník, modrý chodník
📏 Dĺžka: približne 9,6 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:50 h
↗️ Suma prístupov: 0 m
↘️ Zostup: 952 m

00:00:22 Veľká lúka
00:13:51 Krížava, vysielač
00:19:06 Krížava
00:22:03 Zjazd z chodníka
00:27:20 Krížava, vysielač
00:30:45 Chata Javorina
00:42:02 Zjazd z chodníka
00:44:19 Martinské hole
00:49:03 Ráztoka
00:54:48 Potok
00:55:43 Potok
00:57:03 Potok
01:09:19 Potok
01:14:38 Bazové, prameň
01:38:10 Valaská dolina
01:38:31 Valaský potok
02:22:53 Bystrička, Lázky

Malá Fatra je pohoří v Západních Karpatech na severozápadě středního Slovenska.
Nachází se mezi městy Nitrianske Pravno, Strečno, Martin a Zázrivá. Na západ od pohoří se rozkládá Turčianska kotlina a Oravská vrchovina, na východ Žilinská kotlina a Kysucká vrchovina.
Malá Fatra se skládá ze dvou částí oddělených řekou Váh u Strečna: Lúčanská Malá Fatra a Krivánska Malá Fatra.
Nejvyšším vrcholem je Veľký Kriváň 1 709 m n. m. v Krivánské Malé Fatře.
Malá Fatra je v podstatě jeden velký krasový útvar. Je tvořen krystalickými horninami a komplexy druhohorních silně zvrásněných hornin.
Hlavními vrcholy Lúčanské Malé Fatry jsou Veľká Lúka (1 475 m), Kľak (1 351 m) a Minčol (1 364). Hlavními vrcholy Krivánské Malé Fatry jsou Veľký Rozsutec (1 610 m), Malý Rozsutec (1 343 m), Veľký Kriváň (1 709 m) a Malý Kriváň (1 671 m).

Krížava – vrch s výškou 1457 m n. m. v pohorí Malá Fatra na Slovensku. Nachádza sa v južnej časti tohto pohoria, v geomorfologickej oblasti Lúčanská Malá Fatra a jej časti zvanej Martinské hole. Nachádza sa na hlavnom hrebeni tohto hrebeňa, ktorý vedie severo-juhozápadne. Vrchol je plochý a pokrytý horskou borovicou. Rozľahlé oblasti pod vrcholom sú pokryté lúkami, z ktorých je nádherný výhľad na všetky strany. Spodné časti svahov pokrývajú zmiešané lesy.
Na vrchole je vysoký stožiar telekomunikačného vysielača. V celej Európe je známy aj bod riadenia letovej prevádzky.

Video natočené 3. októbra 2023.

🇬🇧
The second part of the autumn hike in the Little Fatra Mountains. We descend from the top of Veľká lúka, which offers a vast panorama of the Krivánska Malá Fatra, the Veľký Choč massif, the Western Tatras, Vtáčnik and the Strážovské Mountains. We take the red trail to the Krížava peak, the top of which is located about 60 m from the trail and is covered with dense dwarf pine trees. Then we go around the telecommunications transmitter building and follow the yellow trail to the settlement of Martinské hole. Then we descend the blue trail through the montane forest to the town of Bystrička, passing several picturesque streams along the way.

🚶 Virtual hike: Descent from Veľká lúka Mountain through Krížava to Bystrička, Slovakia
🏞️ Route: Veľká lúka (1476 m a.s.l.; 49.090761, 18.813833) – Krížava (1457 m a.s.l.; 49.096899, 18.819006) – Martinské hole (1279 m a.s.l.; 49.092523, 18.830894) – Ráztoka (1245 m a.s.l.; 49.090309, 18.829172) – Bazové, spring (1125 m a.s.l.; 49.080996, 18.834665) – Valaská dolina (853 m a.s.l.; 49.073518, 18.842668) – Bystrička, Lázky (521 m a.s.l.; 49.060113, 18.867667)
🆔 Trail designation: red trail, yellow trail, blue trail
📏 Length: about 9.6 km
⏲️ Walking time: about 2:50 h
↗️ Sum of approaches: 0 m
↘️ Sum down: 952 m

00:00:22 Veľká lúka
00:13:51 Krížava, vysielač
00:19:06 Krížava
00:22:03 Going off the trail
00:27:20 Krížava, vysielač
00:30:45 Chata Javorina
00:42:02 Going off the trail
00:44:19 Martinské hole
00:49:03 Ráztoka
00:54:48 Stream
00:55:43 Stream
00:57:03 Stream
01:09:19 Stream
01:14:38 Bazové, spring
01:38:10 Valaská dolina
01:38:31 Valaský potok
02:22:53 Bystrička, Lázky

Malá Fatra is a mountain range in the Western Carpathians in the north-west of Central Slovakia.
It is situated between the cities of Nitrianske Pravno, Strečno, Martin and Zázrivá. Turčianska kotlina (Turiec Basin) and the Oravská vrchovina Mountains are situated to the west of the range, and Žilinská kotlina (Žilina Basin) and the Kysucká vrchovina Mountains is located to the east.
Malá Fatra consists of two subdivisions separated by the Váh river near Strečno: Lúčanská Malá Fatra and Krivánska Malá Fatra.
The highest peak is Veľký Kriváň at 1,709 m a.s.l. in Krivánska Malá Fatra.
Malá Fatra is basically one large karst feature. It is made up of crystalline rocks and complexes of Mesozoic strongly folded rocks.
The main peaks of Lúčanská Malá Fatra are Veľká Lúka (1,475 m), Kľak (1,351 m) and Minčol (1,364). The main peaks of the Krivánska Malá Fatra are Veľký Rozsutec (1,610 m), Malý Rozsutec (1,343 m), Veľký Kriváň (1,709 m) and Malý Kriváň (1,671 m).

Krížava – a peak with a height of 1457 m a.s.l. in the Malá Fatra Mountains, Slovakia. It is located in the southern part of this mountain range, in the geomorphological area of the Lúčanská Malá Fatra and its part called Martinské hole. It is located on the main ridge of this range running north-southwest. The peak is flat and covered with mountain pine. The extensive areas below the summit are covered with meadows, with vast views in every direction. The lower parts of the slopes are covered with mixed forests.
At the top there is a tall telecommunications transmitter mast. There is also an air traffic control point known throughout Europe.

The film was recorded on October 3, 2023.

Region