Jesenná túra po Malej Fatre. Z mestečka Bystričky stúpame na vrchol Veľká lúka, najvyšší v Lučanskej Malej Fatre. Ideme po žltom chodníku dolinou Príslopského potoka a lesným chodníkom stúpame na vrchol Humience. Nad horným okrajom lesa sú rozsiahle výhľady na Krivánsku Malú Fatru, masív Veľkého Choča, Západné Tatry, Vtáčnik a Strážovské vrchy. Potom sa vydáme na sever po hlavnom hrebeni, ktorého vrcholy pokrývajú rozľahlé horské lúky nazývané Martinské hole. Míňame vrchol Vidlica a chodníkom vedúcim cez polia impozantných kosodrevinových borovíc sa dostávame na vrchol Veľkej lúky.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Veľkú lúku z Bystričky, Slovensko
🏞️ Trasa: Bystrička, Lázky (521 m n.m.; 49.060113, 18.867667) – Príslopská dolina (704 m n.m.; 49.061233, 18.844500) – Vrchstudienka (1005 m n.m.; 49.059034, 18.832927) – Humience (1398 m n.m.; 49.068579, 18.814594) – Podkova (1436 m n.m.; 49.079573, 18.821045) – Vidlica (1466 m n.m.; 49.084273, 18.815514) – Veľká lúka (1476 m n.m.; 49.090761, 18.813833)
🆔 Označenie chodníka: žltý chodník, červený chodník
📏 Dĺžka: približne 7,6 km
⏲️ Čas chôdze: približne 3:50 h
↗️ Suma prístupov: 952 m
↘️ Zostup: 8 m

00:00:22 Bystrička, Lázky
00:27:18 Príslopská dolina
00:28:04 Príslopský potok
00:58:07 Vrchstudienka
01:43:32 Humience
02:15:39 Podkova
02:27:55 Vidlica
02:41:20 Veľká lúka

Malá Fatra je pohoří v Západních Karpatech na severozápadě středního Slovenska.
Nachází se mezi městy Nitrianske Pravno, Strečno, Martin a Zázrivá. Na západ od pohoří se rozkládá Turčianska kotlina a Oravská vrchovina, na východ Žilinská kotlina a Kysucká vrchovina.
Malá Fatra se skládá ze dvou částí oddělených řekou Váh u Strečna: Lúčanská Malá Fatra a Krivánska Malá Fatra.
Nejvyšším vrcholem je Veľký Kriváň 1 709 m n. m. v Krivánské Malé Fatře.
Malá Fatra je v podstatě jeden velký krasový útvar. Je tvořen krystalickými horninami a komplexy druhohorních silně zvrásněných hornin.
Hlavními vrcholy Lúčanské Malé Fatry jsou Veľká Lúka (1 475 m), Kľak (1 351 m) a Minčol (1 364). Hlavními vrcholy Krivánské Malé Fatry jsou Veľký Rozsutec (1 610 m), Malý Rozsutec (1 343 m), Veľký Kriváň (1 709 m) a Malý Kriváň (1 671 m).

Veľká lúka – vrchol s výškou 1476 m n. m. v pohorí Malá Fatra, v Centrálnych Západných Karpatoch na Slovensku. Je najvyšším vrchom Lučanskej Malej Fatry, juhozápadnej časti Malej Fatry, oddelenej od Krivanskej Malej Fatry hlbokou tiesňavou rieky Váh. Nachádza sa na hlavnom hrebeni tohto hrebeňa v smere severovýchod-juhozápad od Domašínskeho meandru po vrchol Reváň. Zo severovýchodu susedí s vrchom Krížava (1457 m n. m.) a z juhu s vrchom Vidlica (1466 m n. m.).
Masív tvoria nepriepustné kryštalické horniny, vďaka ktorým sú na hrebeni početné slatinné slatiny a počiatočné rašeliniská. Vrcholové partie pokrývajú rozsiahle horské lúky nazývané Martinské hole. Hrebeň od Krížavy na severe po bezmennú Kotu 1466 m n. m. na juhu sú pomerne rozsiahle polia horskej borovice.
Z vrcholu je široká panoráma Malej Fatry, Veľkej Fatry, Tatier a Moravskosliezskych Beskýd.

Humience – vrchol s výškou 1398 m n. m. v centrálnej časti Lučanskej Malej Fatry. Je súčasťou bočného hrebeňa vybiehajúceho juhovýchodne od Vidlice a tvorí jej južný koniec. Západné a južné svahy klesajú do doliny potoka Bystrička, východné svahy do doliny Príslopského potoka. Svahy sú prevažne pokryté ihličnatými lesmi, samotný vrchol je exponovaný a poskytuje rozsiahle výhľady najmä na Turiec a Veľkú Fatru. Severný smer je obmedzený vyššími susednými štítmi, pri dobrom počasí je dobre vidieť Kriváňsku Malú Fatru, masív Veľkého Choča, Západné Tatry, Vtáčnik a Strážovský štít.

Video natočené 3. októbra 2023.

🇬🇧
Autumn hike in the Little Fatra Mountains. From the town of Bystričky we ascend the peak of Veľká lúka, the highest in Lučanská Malá Fatra. Following the yellow trail, we cross the valley of the Príslopský stream and ascend the forest path to the Humience peak. Above the upper edge of the forest, there are extensive views of the Krivanska Malá Fatra, the Veľký Choč massif, the Western Tatras, Vtáčnik and the Strážovské Mountains. Then we head north along the main ridge, the peaks of which are covered with vast mountain meadows called Martinské hole. We pass the Vidlica peak and reach the top of Veľká lúka along a path leading through fields of impressive mountain pine.


🚶 Virtual hike: Ascent to Veľká lúka Mountain from Bystrička, Slovakia
🏞️ Route: Bystrička, Lázky (521 m a.s.l.; 49.060113, 18.867667) – Príslopská dolina (704 m a.s.l.; 49.061233, 18.844500) – Vrchstudienka (1005 m a.s.l.; 49.059034, 18.832927) – Humience (1398 m a.s.l.; 49.068579, 18.814594) – Podkova (1436 m a.s.l.; 49.079573, 18.821045) – Vidlica (1466 m a.s.l.; 49.084273, 18.815514) – Veľká lúka (1476 m a.s.l.; 49.090761, 18.813833)
🆔 Trail designation: yellow trail, red trail
📏 Length: about 7.6 km
⏲️ Walking time: about 3:50 h
↗️ Sum of approaches: 952 m
↘️ Sum down: 8 m

00:00:22 Bystrička, Lázky
00:27:18 Príslopská dolina
00:28:04 Príslopský potok
00:58:07 Vrchstudienka
01:43:32 Humience
02:15:39 Podkova
02:27:55 Vidlica
02:41:20 Veľká lúka

Malá Fatra is a mountain range in the Western Carpathians in the north-west of Central Slovakia.
It is situated between the cities of Nitrianske Pravno, Strečno, Martin and Zázrivá. Turčianska kotlina (Turiec Basin) and the Oravská vrchovina Mountains are situated to the west of the range, and Žilinská kotlina (Žilina Basin) and the Kysucká vrchovina Mountains is located to the east.
Malá Fatra consists of two subdivisions separated by the Váh river near Strečno: Lúčanská Malá Fatra and Krivánska Malá Fatra.
The highest peak is Veľký Kriváň at 1,709 m a.s.l. in Krivánska Malá Fatra.
Malá Fatra is basically one large karst feature. It is made up of crystalline rocks and complexes of Mesozoic strongly folded rocks.
The main peaks of Lúčanská Malá Fatra are Veľká Lúka (1,475 m), Kľak (1,351 m) and Minčol (1,364). The main peaks of the Krivánska Malá Fatra are Veľký Rozsutec (1,610 m), Malý Rozsutec (1,343 m), Veľký Kriváň (1,709 m) and Malý Kriváň (1,671 m).

Veľká lúka – a peak with a height of 1476 m a.s.l. in the Little Fatra Mountains, in the Central Western Carpathians in Slovakia. It is the highest peak of the Lučanská Malá Fatra, the southwestern part of the Malá Fatra, separated from the Krivanská Malá Fatra by a deep gorge of the Váh River. It is located on the main ridge of this range running in a northeast-southwest direction from Domašínsky meander to the Reváň peak. From the north-east it is adjacent to the Krížava peak (1457 m a.s.l.) and from the south to the Vidlica peak (1466 m a.s.l.).
The massif is made of impermeable crystalline rocks, thanks to which there are numerous flush fens and initial peat bogs on the ridge. The peak areas are covered with extensive mountain meadows called Martinské hole. The ridge from Krížava in the north to the nameless Kota 1466 m a.s.l. in the south there are quite extensive fields of mountain pine.
From the top there is a wide panorama of the Little Fatra, Great Fatra, Tatra Mountains and the Moravian-Silesian Beskids.

Humience – a peak with a height of 1398 m a.s.l. in the central part of the Lučanská Malá Fatra. It is part of a side ridge running southeast of Vidlica and forms its southern end. The western and southern slopes descend into the Bystrička stream valley, the eastern slopes into the Príslopské stream valley. The slopes are mostly covered with coniferous forests, the top itself is exposed and provides extensive views, especially of Turiec and Great Fatra. The northern direction is limited by the higher neighboring peaks, in good weather you can easily see Kriváňská Malá Fatra, the Veľký Choč massif, the Western Tatras, Vtáčnik and Strážov Peak.

The film was recorded on October 3, 2023.

Region