Druhá časť jesennej túry v Malej Fatre. Zo Stohu lesom jaseňa trpasličieho zídeme červenom chodníku do Stohového sedla. Potom po malebnom hrebeni vystúpime na Poludňový grúň, z ktorého sú rozsiahle výhľady na Malú Fatru, Oravské Beskydy, Oravskú Maguru a v diaľke aj na Beskydy Żywiec-Orawa a Moravské-Sliezske Beskydy. Z vrcholu sa vydáme po žltom chodníku vedúcej cez zjazdovku k Chate na Grúni. Ďalej po modrom chodníku klesáme do Štefanovej.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Stoh zo Štefanovej, Slovensko
🏞️ Trasa: Stoh (1607 m n.m.; 49.211792, 19.094037) – Chrbát Stohu (1320 m n.m.; 49.216715, 19.086322) – Stohové sedlo (1230 m n.m.; 49.218151, 19.083263) – Poludňový grúň (1460 m n.m.; 49.211070, 19.063390) – Chata na Grúni (970 m n.m.; 49.219388, 19.054067) – Štefanová, Parkovisko (634 m n.m.; 49.232914, 19.062245)
🆔 Označenie chodníka: červený chodník, žltý chodník, modrý chodník
📏 Dĺžka: približne 6,3 km
⏲️ Čas chôdze: približne 2:00 h
↗️ Suma prístupov: 243 m
↘️ Zostup: 1215 m

00:00:21 Stoh
00:14:38 Trpasličí jaseňový les
00:20:48 Chrbát Stohu
00:29:09 Stohové sedlo
01:03:50 Poludňový grúň
01:49:50 Chata na Grúni
01:50:21 Križovatka žltého a modrého chodníka
02:23:24 Štefanová, parkovisko

Malá Fatra je pohoří v Západních Karpatech na severozápadě středního Slovenska.
Nachází se mezi městy Nitrianske Pravno, Strečno, Martin a Zázrivá. Na západ od pohoří se rozkládá Turčianska kotlina a Oravská vrchovina, na východ Žilinská kotlina a Kysucká vrchovina.
Malá Fatra se skládá ze dvou částí oddělených řekou Váh u Strečna: Lúčanská Malá Fatra a Krivánska Malá Fatra.
Nejvyšším vrcholem je Veľký Kriváň 1 709 m n. m. v Krivánské Malé Fatře.
Malá Fatra je v podstatě jeden velký krasový útvar. Je tvořen krystalickými horninami a komplexy druhohorních silně zvrásněných hornin.
Hlavními vrcholy Lúčanské Malé Fatry jsou Veľká Lúka (1 475 m), Kľak (1 351 m) a Minčol (1 364). Hlavními vrcholy Krivánské Malé Fatry jsou Veľký Rozsutec (1 610 m), Malý Rozsutec (1 343 m), Veľký Kriváň (1 709 m) a Malý Kriváň (1 671 m).

Poludňový grúň – vrchol s výškou 1 460 m n. m. v pohorí Malá Fatra v Centrálnych Západných Karpatoch na Slovensku. Nachádza sa v hlavnom hrebeni tzv. krivánskej časti Malej Fatry, vydutiacom sa tu severozápadným smerom, medzi Stensom na juhu a Stohom na východe. Poludňový grúň sa týči nad tromi dolinami: Nová dolina, Stará dolina a Šútovská dolina.
Odlesnené severozápadné svahy Poludňového grúňa sú obľúbeným miestom zjazdového lyžovania vo Vrátnej. Vrchol a oba hrebene nachádzajúce sa v hlavnom hrebeni Malej Fatry sú tiež bezlesé a pokryté pasienkami. Vďaka tomu sa z turistického chodníka, ktorý nimi vedie, rozprestiera široká panoráma výhľadov.

Video natočené 10. októbra 2022.

🇬🇧
The second part of the autumn hike in the Little Fatra Mountains. From Stoh Mountain, through a forest of dwarf mountain ash, we go down the red trail to the Stoh Pass. Then, along the scenic ridge, we ascend to Poludňový grúň, from which there are extensive views of the Little Fatra Mountains, the Orava Beskid Mountains, the Orava Magura Mountains, and in the distance also the Żywiec-Orawa Beskid Mountains and the Moravian-Silesian Beskids. From the top, we follow the yellow trail leading through the ski slope to Chata na Grúni. Further along the blue trail we descend to Štefanova.

🚶 Virtual hike: Descent from Stoh Mountain through Poludňový grúň to Štefanová, Slovakia
🏞️ Route: Stoh Mountain (1607 m a.s.l.; 49.211792, 19.094037) – Chrbát Stohu (1320 m a.s.l.; 49.216715, 19.086322) – Stoh Pass (1230 m a.s.l.; 49.218151, 19.083263) – Poludňový grúň (1460 m a.s.l.; 49.211070, 19.063390) – Chata na Grúni (970 m a.s.l.; 49.219388, 19.054067) – Štefanová, parking (634 m a.s.l.; 49.232914, 19.062245)
🆔 Trail designation: red trail, yellow trail, blue trail
📏 Length: about 6.3 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 243 m
↘️ Sum down: 1215 m

00:00:21 Stoh Mountain
00:14:38 Dwarf mountain ash forest
00:20:48 Chrbát Stohu
00:29:09 Stoh Pass
01:03:50 Poludňový grúň
01:49:50 Chata na Grúni
01:50:21 Crossing of the yellow and the blue trail
02:23:24 Štefanová, parking

Little Fatra Mountains is a mountain range in the Western Carpathians in the north-west of Central Slovakia.
It is situated between the cities of Nitrianske Pravno, Strečno, Martin and Zázrivá. Turčianska kotlina (Turiec Basin) and the Oravská vrchovina Mountains are situated to the west of the range, and Žilinská kotlina (Žilina Basin) and the Kysucká vrchovina Mountains is located to the east.
Malá Fatra consists of two subdivisions separated by the Váh river near Strečno: Lúčanská Malá Fatra and Krivánska Malá Fatra.
The highest peak is Veľký Kriváň at 1,709 m a.s.l. in Krivánska Malá Fatra.
Malá Fatra is basically one large karst feature. It is made up of crystalline rocks and complexes of Mesozoic strongly folded rocks.
The main peaks of Lúčanská Malá Fatra are Veľká Lúka (1,475 m), Kľak (1,351 m) and Minčol (1,364). The main peaks of the Krivánska Malá Fatra are Veľký Rozsutec (1,610 m), Malý Rozsutec (1,343 m), Veľký Kriváň (1,709 m) and Malý Kriváň (1,671 m).

Poludňový grúň – a peak with a height of 1,460 m a.s.l. in the Little Fatra Mountains in the Central Western Carpathians in Slovakia. It is located in the main ridge of the so-called Krivan part of the Little Fatra, bulging here towards the north-west, between the Stens in the south and Stoh in the east. Poludňový grúň rises above three valleys: Nová dolina, Stará dolina and Šútovská dolina.
The deforested north-western slopes of Poludňový grúň are a popular place for downhill skiing in Vratna. The top and both ridges located in the main ridge of the Little Fatra are also forestless and covered with pastures. Thanks to this, a wide panorama of views extends from the tourist trail leading them.

The film was recorded on October 10, 2022.

Region