Jesenná turistika v Malej Fatre. Zo Štefanovej vystúpime na Stoh, jeden z najvyšších vrchov tohto pohoria. Po zelenom turistickom chodníku farebným lesom sa dostaneme do Sedlo Medziholie, kde obdivujeme krásnu siluetu Veľkého Rozsutca a na druhej strane Stohu. Stúpame po červenom turistickom chodníku na Stoh. Nad hornou hranicou lesa sa túlame po malebných lúkach. Z vrcholu je rozľahlá panoráma Malej Fatry a dobre vidno aj ďalšie pohoria: Veľká Fatra, Nízke Tatry, Západné Tatry, Oravské Beskydy, Oravská Magura a v diaľke aj Moravskosliezske Beskydy.

🇸🇰
🚶 Virtuálna prechádzka: Výstup na Stoh zo Štefanovej, Slovensko
🏞️ Trasa: Štefanová, Parkovisko (634 m n.m.; 49.232914, 19.062245) – Štefanová, križovatka (632 m n.m.; 49.232978, 19.064033) – Sedlo Medziholie (1185 m n.m.; 49.224710, 19.104044) – Medziholie, křížení stezek (1237 m n.m.; 49.222494, 19.103596) – Stoh (1607 m n.m.; 49.211792, 19.094037)
🆔 Označenie chodníka: zelený chodník, červený chodník
📏 Dĺžka: približne 5,2 km
⏲️ Čas chôdze: približne 3:00 h
↗️ Suma prístupov: 963 m
↘️ Zostup: 0 m

00:00:23 Štefanová, Parkovisko
00:01:00 Kremenný potok
00:02:10 Štefanová, rázcestie
00:38:59 Šlahorka
00:39:29 Prírodná rezervácia Rozsutec
01:10:31 Sedlo Medziholie
01:19:17 Medziholie, Križovanie chodníkov
01:57:23 Stoh

Malá Fatra (anglicky: Malá Fatra nebo Malá Fatra, polsky: Mała Fatra, maďarsky: Kis-Fátra) je pohoří v Západních Karpatech na severozápadě středního Slovenska.
Nachází se mezi městy Nitrianske Pravno, Strečno, Martin a Zázrivá. Na západ od pohoří se rozkládá Turčianska kotlina a Oravská vrchovina, na východ Žilinská kotlina a Kysucká vrchovina.
Malá Fatra se skládá ze dvou částí oddělených řekou Váh u Strečna: Lúčanská Malá Fatra a Krivánska Malá Fatra.
Nejvyšším vrcholem je Veľký Kriváň 1 709 m n. m. v Krivánské Malé Fatře.
Malá Fatra je v podstatě jeden velký krasový útvar. Je tvořen krystalickými horninami a komplexy druhohorních silně zvrásněných hornin.
Hlavními vrcholy Lúčanské Malé Fatry jsou Veľká Lúka (1 475 m), Kľak (1 351 m) a Minčol (1 364). Hlavními vrcholy Krivánské Malé Fatry jsou Veľký Rozsutec (1 610 m), Malý Rozsutec (1 343 m), Veľký Kriváň (1 709 m) a Malý Kriváň (1 671 m).

Stoh – charakteristický vrchol Malej Fatry s výškou 1607 m n. m. Nachádza sa v časti Kriváň tohto pohoria v jeho hlavnom hrebeni, asi 6 km juhovýchodne od Terchovej.
Na severovýchode ich od Veľkého Rozsutca oddeľuje priesmyk Medziholie a na západe priesmyk Stohové – od Poludňového grúňa. Severné svahy Stohu klesajú do Novej doliny, po nich steká Stohový potok. Na juh klesá dlhý hrebeň s vrcholmi Žobrák a Suchý vrch do rokliny Wag v Kraľovanoch a oddeľuje dolinu Bystričky na východe od Šútovskej na západe.
Prakticky celý vrcholový dóm Stohu je bez stromov, pokrytý trávou alebo rozsiahlymi čučoriedkovými lesmi. Horná hranica lesa v súčasnosti dosahuje maximálne cca. 1300 m n. m. a o niečo vyššie sa rozprestierajú len trpasličie jaseňové lesy. V súčasnosti sú svahy pohoria, najmä východné a severné, jedným z miest najviac ohrozených snehovými lavínami v celej Malej Fatre.
Severné svahy pohoria až po jeho vrchol patria do prírodnej rezervácie Rozsutec, časť juhovýchodných svahov patrí do prírodnej rezervácie Šrámková.

Video natočené 10. októbra 2022.

🇬🇧
Autumn hiking in the Little Fatra Mountains. From Štefanova we ascend to Stoh, one of the highest peaks of this mountain range. Following the green trail through a colorful forest, we reach the Medziholie Pass, where we admire the beautiful silhouette of Veľký Rozsutec Mountain, and on the other side of Stoh Mountain. Then follow the red trail to Stoh. Above the upper border of the forest, we wander along scenic meadows. From the top there is a vast panorama of the Little Fatra Mountains and other mountain ranges are clearly visible: the Great Fatra, the Low Tatras, the Western Tatras, the Żywiec-Orawa Beskid Mountains, the Orava Magura and in the distance also the Moravian-Silesian Beskids.

🚶 Virtual hike: Ascent to Stoh Mountain from Štefanová, Slovakia
🏞️ Route: Štefanová, parking (634 m a.s.l.; 49.232914, 19.062245) – Štefanová, crossroads (632 m a.s.l.; 49.232978, 19.064033) – Medziholie Pass (1185 m a.s.l.; 49.224710, 19.104044) – Medziholie, crossing of trails (1237 m a.s.l.; 49.222494, 19.103596) – Stoh Mountain (1607 m a.s.l.; 49.211792, 19.094037)
🆔 Trail designation: green trail, red trail
📏 Length: about 5.2 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 963 m
↘️ Sum down: 0 m

00:00:23 Štefanová, parking
00:01:00 Kremenný Stream
00:02:10 Štefanová, crossroads
00:38:59 Šlahorka
00:39:29 Rozsutec Nature Reserve
01:10:31 Medziholie Pass
01:19:17 Medziholie, crossing of the yellow and red trails
01:57:23 Stoh Mountain

Little Fatra is a mountain range in the Western Carpathians in the north-west of Central Slovakia.
It is situated between the cities of Nitrianske Pravno, Strečno, Martin and Zázrivá. Turčianska kotlina (Turiec Basin) and the Oravská vrchovina Mountains are situated to the west of the range, and Žilinská kotlina (Žilina Basin) and the Kysucká vrchovina Mountains is located to the east.
Malá Fatra consists of two subdivisions separated by the Váh river near Strečno: Lúčanská Malá Fatra and Krivánska Malá Fatra.
The highest peak is Veľký Kriváň at 1,709 m a.s.l. in Krivánska Malá Fatra.
Malá Fatra is basically one large karst feature. It is made up of crystalline rocks and complexes of Mesozoic strongly folded rocks.
The main peaks of Lúčanská Malá Fatra are Veľká Lúka (1,475 m), Kľak (1,351 m) and Minčol (1,364). The main peaks of the Krivánska Malá Fatra are Veľký Rozsutec (1,610 m), Malý Rozsutec (1,343 m), Veľký Kriváň (1,709 m) and Malý Kriváň (1,671 m).

Stoh – the characteristic peak of the Little Fatra Mountains with a height of 1607 m a.s.l. It is located in the Kriváň part of this mountain range in its main ridge, about 6 km southeast of Terchová.
In the northeast, they are separated from Veľký Rozsutec by the Medziholie Pass, and in the west by Stohové Pass – from Poludňový grúň. The northern slopes of Stoh descend into the Nová dolina, and Stohový potok flows down them. To the south, a long ridge with the peaks of Žobrák and Suchý vrch descends into the Wag gorge in Kraľovany and separates the Bystričky valley in the east from the Šútovská valley in the west.
Practically the entire summit dome of Stoh is treeless, covered with grass or extensive blueberry forests. The upper limit of the forest currently reaches a maximum of approx. 1300 m a.s.l., and only dwarf ash forests extend a little higher. Currently, the slopes of the mountain, especially the eastern and northern ones, are one of the places most at risk of snow avalanches in the entire Malá Fatra.
The northern slopes of the mountain up to its peak belong to the Rozsutec nature reserve, while part of the southeastern slopes belong to the Šrámková nature reserve.

The film was recorded on October 10, 2022.

Region