Druga część wędrówki po Beskidzie Wyspowym. Schodzimy z Jasienia na przepiękną Polanę Skalne, z której rozpościerają się wspaniałe widoki. Następnie przechodzimy przez Kutrzycę, szczyt leżący po drugiej stronie Polany Skalne i dalej schodzimy żółtym szlakiem w kierunku szczytu Krzysztonów. Przechodzimy przez grań, z której można podziwiać widoki na obie strony Beskidu Wyspowego! Na skrzyżowaniu szlaków Pod Krzystonowem skręcamy w prawo na zielony szlak i przez Polanę Wały schodzimy do Szczawy Białe.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Jasienia przez Polanę Skalne do Szczawy Białe, Polska
🏞️ Trasa: Jasień (1062 m n.p.m.; 49.630307, 20.224339) – Polana Skalne (1045 m n.p.m.; 49.632518, 20.225551) – Kutrzyca (1051 m n.p.m.; 49.633128, 20.227225) – Polana Wały (957 m n.p.m.; 49.639082, 20.237472) – Szczawa, os. Białe (618 m n.p.m.; 49.624617, 20.250039)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 4,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 44 m
↘️ Suma zejść: 481 m

00:00:22 Jasień
00:02:02 Polana Skalne
00:07:33 Kapliczka
00:07:51 Kutrzyca
00:25:43 Pod Krzystonowem, skrzyżowanie zielonego i żółtego szlaku
00:28:10 Polana Wały
00:29:01 Studencka baza namiotowa
01:02:58 Kamienica
01:03:30 Szczawa Białe, parking

Beskid Wyspowy – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa.
Białe – część wsi Szczawa w Polsce, położonej w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Kamienica. Osiedle Białe składa się z kilkunastu domów i zabudowań gospodarskich. Położone jest na południowych stokach Krzystonowa i Jasienia, nad Kamienicą, na wysokości 610–660 m n.p.m.
Polana Wały – nieduża polana na południowo-wschodnich zboczach Krzystonowa. Obok niej przepływa strumyk uchodzący do Kamienicy Gorczańskiej. Na polanie znajduje się studencka baza namiotowa.
Kutrzyca – szczyt o wysokości 1051 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym, znajdujący się na grzbiecie pomiędzy Krzystonowem a Jasieniem. Pomiędzy wierzchołkami Kutrzycy i Jasienia znajduje się malownicza Polana Skalne, z której rozpościerają się piękne widoki.
Polana Skalne – malownicza polana położona pomiędzy Jasieniem a Kutrzycą w Beskidzie Wyspowym. Z polany rozpościerają się piękne, szerokie widoki. Polana kiedyś była wypasana, obecnie sukcesywnie zarasta drzewami.
Jasień (1062 m n.p.m.) – trzeci co do wysokości szczyt w Beskidzie Wyspowym. Pomiędzy Jasieniem a niższym szczytem Kutrzyca najduje się widokowa Polana Skalne. Na grzbiecie Jasienia znajdują się wychodnie skalne.

Film zarejestrowany w dniu 23 stycznia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking from Jasień Mountain through the Skalne Glade to Szczawa Białe, Poland
🏞️ Route: Jasień (1062 m a.s.l.; 49.630307, 20.224339) – Skalne Glade (1045 m a.s.l.; 49.632518, 20.225551) – Kutrzyca (1051 m a.s.l.; 49.633128, 20.227225) – Wały Glade (957 m a.s.l.; 49.639082, 20.237472) – Szczawa Białe (618 m a.s.l.; 49.624617, 20.250039)
🆔 Trail designation: yellow trail, green trail
📏 Length: about 4.1 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 44 m
↘️ Sum down: 481 m

00:00:22 Jasień Mountain
00:02:02 Skalne Glade
00:07:33 Chapel
00:07:51 Kutrzyca
00:25:43 Pod Krzystonowem, crossroads of green trail and yellow trail
00:26:04 Green trail
00:28:10 Wały Glade
00:29:01 Student campsite
01:02:58 Kamienica River
01:03:30 Szczawa Białe, parking

The Island Beskids – part of the Western Beskids situated between the Raba valley and the Sądecka Basin. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks, from which it got its name.
Białe – part of the village of Szczawa in Poland, situated in the Lesser Poland Province, Limanowa County, in the Kamienica Commune. The Białe estate consists of several houses and farm buildings. It is situated on the southern slopes of Krzystonowo and Jasień, over the Kamienica, at an altitude of 610-660 m a.s.l.
Wały Glade – a small glade on the south-eastern slopes of Krzystonowo. A brook flowing next to it flows into Kamienica Gorczańska. There is a student campsite in the glade.
Kutrzyca – the summit 1051 m a.s.l. in the Island Beskids, located on the ridge between Krzystonów and Jasień. Between the peaks of Kutrzyca and Jasień there is a picturesque Glade Skalne, from which there are beautiful views.
Skalne Glade – a picturesque glade located between Jasień and Kutrzyca in the Island Beskids. There are beautiful, wide views from the glade. The glade used to be grazed, now it is gradually overgrown with trees.
Jasień (1062 m a.s.l.) – the third highest peak in the Island Beskids. Between Jasień and the lower peak of Kutrzyca there is a scenic Glade Skalne. There are rock outcrops on the Jasień ridge.

The film was recorded on January 23, 2021.

Region