Przejście Szlakiem Orlich Gniazd przez malowniczą Dolinę Wodącej, której cechą charakterystyczną jest brak cieku wodnego. Krajobraz doliny tworzą charakterystyczne dla Jury wapienne ostańce i jaskinie. Łatwy szlak dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Dolina Wodącej, Polska
🏞️ Trasa: Punkt postojowy Grodzisko Pańskie (381 m n.p.m.; 50.415857, 19.669685) – Grodzisko Chłopskie (487 m n.p.m.; 50.426610, 19.665141) – Dolina Wodącej – Zamek Pilcza parking, Smoleń (481 m n.p.m.; 50.438375, 19.675452)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, czarny szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 4,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 108 m
↘️ Suma zejść: 43 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska (tzw. Orle Gniazda).
Dolina Wodącej – dolina położona na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w rejonie Pilicy, między wsiami Smoleń i Domaniewice. Cechą charakterystyczną doliny jest brak cieku wodnego. Krajobraz doliny tworzą charakterystyczne dla Jury wapienne ostańce i jaskinie.
Grodzisko Chłopskie – wzniesienie i skała na Wyżynie Częstochowskiej. Znajduje się w ciągu wzgórz tworzących lewe zbocza Doliny Wodącej.

0:23 Punkt postojowy Grodzisko Pańskie
14:48 Pod Ruskową Skałą, skrzyżowanie szlaków czerwonego i czarnego
26:23 Skrzyżowanie szlaków czerwonego i niebieskiego w pobliżu Grodziska Chłopskiego
29:44 Grodzisko Chłopskie
39:28 Dolina Wodącej
54:52 Parking pod Zamkiem Pilcza w Smoleniu

Film zarejestrowany w dniu 13 czerwca 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: The Wodąca Valley, Poland
🏞️ Route: Grodzisko Pańskie stopping point (381 m a.s.l.; 50.415857, 19.669685) – Grodzisko Chłopskie (487 m a.s.l.; 50.426610, 19.665141) – The Wodąca Valley – Pilcza Castle parking, Smoleń (481 m a.s.l.; 50.438375, 19.675452)
🆔 Trail designation: yellow trail, black trail, blue trail
📏 Length: about 4.4 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 108 m
↘️ Sum down: 43 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – geographical macroregion located in southern Poland. It is the eastern part of the Silesian-Cracow Upland. A system of medieval castles was built in the Highland, once guarding the borders of the Polish Kingdom against attacks from Upper Silesia (the so-called Eagle’s Nest).
The Wodąca Valley – dthe valley is located in the Cracow-Częstochowa Upland, in the Pilica area, between the villages of Smoleń and Domaniewice. A characteristic feature of the valley is the lack of a watercourse. The valley landscape is formed by limestone outliers and caves characteristic of the Jura.
Grodzisko Chłopskie – hill and rock in the Cracow-Częstochowa Upland. It is located along the hills forming the left slopes of the Wodąca Valley.

0:23 Grodzisko Pańskie stopping point
14:48 At Ruskowa Skała, a crossroads of red and black trails
26:23 Crossroads of red and blue trails near Grodzisko Chłopskie
29:44 Grodzisko Chłopskie
39:28 The Wodąca Valley
54:52 Parking at the Pilcza Castle in Smoleń

The film was recorded on June 13, 2020.

Add comment

Region