Pierwsza część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Szlak zaczyna się na przystanku tramwajowym Fort Mogiła. Następnie zwiedzamy z zewnątrz odnowiony Fort 49 1/2a Mogiła. Kolejno wchodzimy na Kopiec Wandy, który był obudowany Fortem 49 1/2 Kopiec Wandy, schodzimy na krótko ze szlaku aby zobaczyć Schron Amunicyjny Mogiła i kończymy wędrówkę w miejscu gdzie istniał Szaniec S1 Mogiła.

Zobacz Szlak Twierdzy Kraków na mapie Krakowa

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Szlak Twierdzy Kraków w Krakowie (część 1), Polska
🏞️ Trasa: Przystanek tramwajowy Fort Mogiła (50.0662919N, 20.0712069E) – Fort 49 1/2a Mogiła (50.0669061N, 20.0728506E) – Fort 49 1/2 Kopiec Wandy (50.0702197N, 20.0680714E) – Schron Amunicyjny Mogiła (50.0771136N, 20.0585142E) – Szaniec S1 Mogiła (50.0810233N, 20.0636464E) – Skrzyżowanie ulic Juliusza Kleinera i Tadeusza Lehra-Spławińskiego (50.0810233N, 20.0636464E)
🆔 Oznaczenie: żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
📏 Długość: około 2,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:45 h
↗️ Suma podejść: 16 m
↘️ Suma zejść: 21 m

00:00:21 Kraków, przystanek tramwajowy Fort Mogiła
00:02:09 Fort 49 1/2a Mogiła
00:17:24 Kopiec Wandy
00:18:44 Miejsce, w którym istniał Fort 49 1/2 Kopiec Wandy
00:28:08 Ulica Ujastek Mogilski
00:37:42 Zejście ze szlaku
00:37:59 Aleja Solidarności
00:42:19 Schron Amunicyjny Mogiła
00:50:47 Powrót na żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
00:58:41 Miejsce, w którym istniał Szaniec S1 Mogiła
01:05:54 Skrzyżowanie ulic Juliusza Kleinera i Tadeusza Lehra-Spławińskiego

Kraków – miasto położone w południowej Polsce nad rzeką Wisłą, powstałe w X w n.e., formalna stolica Polski do 1795 r. dawna siedziba królów Polski. Na terenie miasta znajduje się wiele bezcennych zabytków, w tym najważniejsze wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Stare Miasto wraz z Zamkiem na Wawelu oraz Kazimierz.

Twierdza Kraków – unikalny zespół obiektów militarnych zbudowanych przez austriackiego zaborcę w latach 1848-1916 na terenie Krakowa i jego okolicach. Zadaniem twierdzy była obrona granic monarchii austro-węgierskiej przed wojskami carskiej Rosji. Twierdza składała się z kilkuset obiektów militarnych, takich jak forty, schrony bojowe, schrony amunicyjne, kawerny, baterie artyleryjskie oraz z obiektów zaplecza twierdzy, takich jak systemy komunikacji i łączności (w tym sieć dróg rokadowych), magazyny, koszary, ujeżdżalnie, szpitale, warsztaty produkcyjne i wiele innych. Obecnie istnieje około 100 obiektów, część z nich odnowiona i zagospodarowana. W celu popularyzacji Twierdzy Kraków powstał krajoznawczy „Szlak Twierdzy Kraków” łączący większość jego obiektów.

Fort 49 1/2a Mogiła – powstał w latach 1895-96. Jego zadaniem była obrona traktu sandomierskiego i skarpy wiślanej w Mogile. Fort charakteryzował się spłaszczonym narysem wału z trzema profilami czołowymi i dwoma barkami.

Fort 49 1/2 Kopiec Wandy – powstał w 1887 roku, w miejscu dawnego szańca FS-34 z końca lat 70-tych XIX wieku. Wraz z fortem Mogiła miał strzec traktu sandomierskiego biegnącego między nimi. W 1949 roku fort został całkowicie zdewastowany a w latach 1968-70 ostatecznie zniesiono resztki austriackich fortyfikacji, zasypano fosy.

Schron Amunicyjny Mogiła – powstał w latach 1913-14 według typowego projektu opracowanego przed 1913 rokiem. Nadany mu został numer 14. Schron posiada jedno duże pomieszczenie magazynowe doświetlone dwoma oknami. Obecnie obiekt znajduje się w złym stanie technicznym.

Szaniec S1 Mogiła – powstał w latach 1887-88. W latach 1912-13 został przebudowany otrzymując polowe schrony i pas przeszkód. Szaniec został zliwkidowany po 1949 roku przy budowie kombinatu w Nowej Hucie.

Film zarejestrowany w dniu 31 marca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Krakow Fortress Trail in Krakow (part 1), Poland
🏞️ Route: Tram stop Fort Mogiła (50.0662919N, 20.0712069E) – Fort 49 1/2a Mogiła (50.0669061N, 20.0728506E) – Fort 49 1/2 Wanda Mound (50.0702197N, 20.0680714E) – Mogiła Ammunition Shelter (50.0771136N, 20.0585142E) – Earthwork S1 Mogiła (50.0810233N, 20.0636464E) – Crossroads of Juliusza Kleinera Street and Tadeusza Lehra-Spławińskiego Street (50.0810233N, 20.0636464E)
🆔 Trail designation: yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
📏 Length: about 2.8 km
⏲️ Walking time: about 0:45 h
↗️ Sum of approaches: 16 m
↘️ Sum down: 21 m

00:00:21 Krakow, tram stop Fort Mogiła
00:02:09 Fort 49 1/2a Mogiła
00:17:24 Wanda Mound
00:18:44 The place where the Fort 49 1/2 Wanda Mound existed
00:28:08 Ujastek Mogilski Street
00:37:42 Going off the trail
00:37:59 Solidarność Avenue
00:42:19 Mogiła Ammunition Shelter
00:50:47 Return to the yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
00:58:41 The place where the Earthwork S1 Mogiła existed
01:05:54 Crossroads of Juliusza Kleinera Street and Tadeusza Lehra-Spławińskiego Street

Krakow – a city in southern Poland on the Vistula River, founded in the 10th century AD, the formal capital of Poland until 1795, the former seat of Polish kings. There are many priceless monuments in the city, including the most important ones inscribed on the UNESCO World Heritage List – the Old Town with the Wawel Castle and Kazimierz.

Krakow Fortress – a unique set of military facilities built by the Austrian invader in the years 1848-1916 in Krakow and its vicinity. The task of the fortress was to defend the borders of the Austro-Hungarian monarchy against the troops of tsarist Russia. The fortress consisted of several hundred military facilities, such as forts, combat bunkers, ammunition shelters, caverns, artillery batteries, and the fortress’s backstage facilities, such as communication and communication systems (including the network of barracks), warehouses, barracks, riding schools, hospitals, production workshops and many more. Currently, there are about 100 facilities, some of them have been renovated and developed. In order to popularize the Krakow Fortress, a sightseeing „Krakow Fortress Trail” was created, connecting most of its facilities.

Fort 49 1/2a Mogiła – built in 1895-96. Its task was to defend the Sandomierz route and the Vistula escarpment in Mogiła. The fort was characterized by a flattened embankment outline with three frontal profiles and two shoulders.

Fort 49 1/2 Wanda Mound – was built in 1887, on the site of the former FS-34 rampart from the late 1870s. Together with the Mogiła fort, it was supposed to guard the Sandomierz route running between them. In 1949, the fort was completely devastated, and in 1968-70, the remnants of the Austrian fortifications were finally removed and the moats were filled up.

Mogiła Ammunition Shelter – was built in 1913-14 according to a typical design developed before 1913. It was given the number 14. The bunker has one large storage room illuminated by two windows. Currently, the facility is in a bad technical condition.

Earthwork S1 Mogiła – built in 1887-88. In the years 1912-13 it was rebuilt, receiving field shelters and a belt of obstacles. The earthwork was decommissioned after 1949 during the construction of the combine in Nowa Huta.

The film was recorded on March 31, 2021.

Region