Drugą część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Z miejsca, w którym istniał Szaniec S1 Mogiła ruszamy żółto-czarnym szlakiem do Fortu 49 1/4 Grębałów. Po drodze mijamy Dworek Jana Matejki.

Zobacz Szlak Twierdzy Kraków na mapie Krakowa

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Szlak Twierdzy Kraków w Krakowie (część 2), Polska
🏞️ Trasa: Skrzyżowanie ulic Juliusza Kleinera i Tadeusza Lehra-Spławińskiego (50.0810233N, 20.0636464E) – Dworek Jana Matejki (50.0818425N, 20.0552994E) – Fort 49 1/4 Grębałów (50.0948311N, 20.0681117E)
🆔 Oznaczenie: żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
📏 Długość: około 2,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:45 h
↗️ Suma podejść: 47 m
↘️ Suma zejść: 14 m

00:00:42 Kraków, Ulica Juliusza Kleinera
00:01:21 Ulica Wąwozowa
00:02:28 Ulica Stanisława Łempickiego
00:05:17 Kapliczka
00:05:50 Dworek Jana Matejki
00:06:14 Ulica Melchiora Wańkowicza
00:09:19 Kapliczka
00:09:38 Ulica Polskiego Czerwonego Krzyża
00:12:36 Ulica Wąwozowa
00:15:04 Teren budowy drogi ekspresowej S7
00:17:40 Ulica Karola Łowińskiego
00:21:41 Ulica Kocmyrzowska
00:22:42 Linia kolejowa nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże
00:33:02 Cmentarz Grębałów
00:36:00 Fort 49 1/4 Grębałów

Kraków – miasto położone w południowej Polsce nad rzeką Wisłą, powstałe w X w n.e., formalna stolica Polski do 1795 r. dawna siedziba królów Polski. Na terenie miasta znajduje się wiele bezcennych zabytków, w tym najważniejsze wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Stare Miasto wraz z Zamkiem na Wawelu oraz Kazimierz.

Twierdza Kraków – unikalny zespół obiektów militarnych zbudowanych przez austriackiego zaborcę w latach 1848-1916 na terenie Krakowa i jego okolicach. Zadaniem twierdzy była obrona granic monarchii austro-węgierskiej przed wojskami carskiej Rosji. Twierdza składała się z kilkuset obiektów militarnych, takich jak forty, schrony bojowe, schrony amunicyjne, kawerny, baterie artyleryjskie oraz z obiektów zaplecza twierdzy, takich jak systemy komunikacji i łączności (w tym sieć dróg rokadowych), magazyny, koszary, ujeżdżalnie, szpitale, warsztaty produkcyjne i wiele innych. Obecnie istnieje około 100 obiektów, część z nich odnowiona i zagospodarowana. W celu popularyzacji Twierdzy Kraków powstał krajoznawczy „Szlak Twierdzy Kraków” łączący większość jego obiektów.

Fort 49 1/4 Grębałów – zbudowany został w latach 1897-98. Jego zadaniem była obrona traktu Proszowickiego, wschodniego krańca wzgórz Krzesławickich, oraz równiny ciągnącej się w stronę skarpy pradoliny Wisły. Fort brał udział w walkach I wojny światowej, w czasie tak zwanej pierwszej bitwy o Kraków.

Film zarejestrowany w dniu 1 kwietnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Krakow Fortress Trail in Krakow (part 2), Poland
🏞️ Route: Crossroads of Juliusza Kleinera Street and Tadeusza Lehra-Spławińskiego Street (50.0810233N, 20.0636464E) – Jan Matejko’s manor house (50.0818425N, 20.0552994E) – Fort 49 1/4 Grębałów (50.0948311N, 20.0681117E)
🆔 Trail designation: yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
📏 Length: about 2.7 km
⏲️ Walking time: about 0:45 h
↗️ Sum of approaches: 47 m
↘️ Sum down: 14 m

00:00:42 Krakow, Juliusz Kleiner Street
00:01:21 Wąwozowa Street
00:02:28 Stanisław Łempicki Street
00:05:17 Chapel
00:05:50 Jan Matejko’s manor house
00:06:14 Melchior Wańkowicz Street
00:09:19 Chapel
00:09:38 Polski Czerwony Krzyż Street (The Polish Red Cross Street)
00:12:36 Wąwozowa Street
00:15:04 The construction site of the expressway S7
00:17:40 Karol Łowiński Street
00:21:41 Kocmyrzowska Street
00:22:42 Railway line No. 95 Kraków Mydlniki – Podłęże
00:33:02 Grębałów Cemetery
00:36:00 Fort 49 1/4 Grębałów

Krakow – a city in southern Poland on the Vistula River, founded in the 10th century AD, the formal capital of Poland until 1795, the former seat of Polish kings. There are many priceless monuments in the city, including the most important ones inscribed on the UNESCO World Heritage List – the Old Town with the Wawel Castle and Kazimierz.

Krakow Fortress – a unique set of military facilities built by the Austrian invader in the years 1848-1916 in Krakow and its vicinity. The task of the fortress was to defend the borders of the Austro-Hungarian monarchy against the troops of tsarist Russia. The fortress consisted of several hundred military facilities, such as forts, combat bunkers, ammunition shelters, caverns, artillery batteries, and the fortress’s backstage facilities, such as communication and communication systems (including the network of barracks), warehouses, barracks, riding schools, hospitals, production workshops and many more. Currently, there are about 100 facilities, some of them have been renovated and developed. In order to popularize the Krakow Fortress, a sightseeing „Krakow Fortress Trail” was created, connecting most of its facilities.

Fort 49 1/4 Grębałów – was built in the years 1897-98. Its task was to defend the Proszowice route, the eastern end of the Krzesławickie hills, and the plain stretching towards the slope of the Vistula river valley. The fort took part in the battles of World War I, during the so-called First Battle of Krakow.

The film was recorded on April 1, 2021.

Region