Czwarta część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Wędrówkę zaczynamy pod Fortem 49a Dłubnia, następnie schodzimy ze szlaku aby zobaczyć miejsce, w którym istniał Szaniec S1 Dłubnia, po powrocie na krótko na szlak znowu z niego schodzimy pod dobrze zachowany Schron Amunicyjny Dłubnia, następnie przekraczamy rzekę Dłubnia i za nią znowu schodzimy ze szklaku aby zobaczyć miejsce, w którym istniała Bateria FB-VI-1. Po ponownym powrocie na szlak docieramy do Fortu 48a Mistrzejowice i zaglądamy do jego wnętrz.

Zobacz Szlak Twierdzy Kraków na mapie Krakowa

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Szlak Twierdzy Kraków w Krakowie (część 4), Polska
🏞️ Trasa: Fort 49a Dłubnia (50.0981861N, 20.0410692E) – Szaniec S1 Dłubnia (50.0981825N, 20.0364047E) – Schron Amunicyjny Dłubnia (50.0928508N, 20.0398756E) – Bateria FB-VI-1 (50.0903258N, 20.0223714E) – Fort 48a Mistrzejowice (50.1012078N, 20.0171267E)
🆔 Oznaczenie: żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
📏 Długość: około 2,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:45 h
↗️ Suma podejść: 39 m
↘️ Suma zejść: 38 m
🗺️ https://malopolska.szlaki.pttk.pl/map/displayPlaner?code=jbfmklj

00:00:21 Fort 49a Dłubnia
00:00:33 Kraków, ulica Sándora Petőfiego
00:03:56 Zejście ze szlaku
00:04:03 Ulica Piotrusia Pana
00:04:35 Miejsce, w którym istniał Szaniec S1 Dłubnia
00:08:46 Zejście ze szlaku
00:09:15 Ulica Karola Łowińskiego
00:10:08 Schron Amunicyjny Dłubnia
00:13:59 Ulica Zesławicka
00:14:29 Ulica Zakładowa
00:17:03 Ulica Leopolda Okulickiego
00:18:50 Rzeka Dłubnia
00:20:10 Zejście ze szlaku
00:20:23 Ulica Fatimska
00:20:36 Ulica Obrońców Krzyża
00:21:18 Miejsce, w którym istniała Bateria FB-VI-1
00:22:36 Powrót na żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
00:23:03 Ulica Mistrzejowicka
00:26:17 Ulica Do Fortu
00:27:31 Ulica Romana Dmowskiego
00:32:15 Ulica Wojciecha Korfantego
00:33:40 Ulica Kruszwicka
00:36:22 Ulica Popielidów
00:40:58 Fort 48a Mistrzejowice

Kraków – miasto położone w południowej Polsce nad rzeką Wisłą, powstałe w X w n.e., formalna stolica Polski do 1795 r. dawna siedziba królów Polski. Na terenie miasta znajduje się wiele bezcennych zabytków, w tym najważniejsze wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Stare Miasto wraz z Zamkiem na Wawelu oraz Kazimierz.

Twierdza Kraków – unikalny zespół obiektów militarnych zbudowanych przez austriackiego zaborcę w latach 1848-1916 na terenie Krakowa i jego okolicach. Zadaniem twierdzy była obrona granic monarchii austro-węgierskiej przed wojskami carskiej Rosji. Twierdza składała się z kilkuset obiektów militarnych, takich jak forty, schrony bojowe, schrony amunicyjne, kawerny, baterie artyleryjskie oraz z obiektów zaplecza twierdzy, takich jak systemy komunikacji i łączności (w tym sieć dróg rokadowych), magazyny, koszary, ujeżdżalnie, szpitale, warsztaty produkcyjne i wiele innych. Obecnie istnieje około 100 obiektów, część z nich odnowiona i zagospodarowana. W celu popularyzacji Twierdzy Kraków powstał krajoznawczy „Szlak Twierdzy Kraków” łączący większość jego obiektów.

Szaniec S1 Dłubnia – powstał w latach 1887-88. Szaniec był przeznaczony dla piechoty. W ramach mobilizacyjnej rozbudowy został przebudowany w latach 1912-13 otrzymując polowe schrony i pas przeszkód. Szaniec został zlikwidowany po 1965 roku, w jego miejscu obecnie znajdują się ogródki działkowe.

Schron Amunicyjny Dłubnia – zbudowany w latach 1914-15 według poprawionego projektu standardowego. Wkomponowany jest w zbocze wzgórza. Zachowany w dobrym stanie.

Bateria FB-VI-1 – powstała w 1887 roku na zapolu fortu Dłubnia. Była dziełem całkowicie ziemnym. Zaopatrzona była w cztery 9cm armaty typu M.75. Została całkowicie zlikwidowana przed 1965 rokiem.

Fort 48a Mistrzejowice – pośredni, pancerny obrony bliskiej. Zbudowany w latach 1895-97. Wraz z fortem 49a Dłubnia miał za zadanie zamknąć otwartą przestrzeń międzypola od Batowic po Zesławice. Fort Mistrzejowice mógł brać udział w I bitwie o Kraków w listopadzie 1914, nie jest to jednak potwierdzona informacja.

Film zarejestrowany w dniu 23 kwietnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Krakow Fortress Trail in Krakow (part 4), Poland
🏞️ Route: Fort 49a Dłubnia (50.0981861N, 20.0410692E) – Earthwork S1 Dłubnia (50.0981825N, 20.0364047E) – Dłubnia Ammunition Shelter (50.0928508N, 20.0398756E) – FB-VI-1 battery (50.0903258N, 20.0223714E) – Fort 48a Mistrzejowice (50.1012078N, 20.0171267E)
🆔 Trail designation: yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
📏 Length: about 2.6 km
⏲️ Walking time: about 0:45 h
↗️ Sum of approaches: 39 m
↘️ Sum down: 38 m
🗺️ https://malopolska.szlaki.pttk.pl/map/displayPlaner?code=jbfmklj

00:00:21 Fort 49a Dłubnia
00:00:33 Krakow, Sándor Petőfi Street
00:03:56 Going off the trail
00:04:03 Peter Pan Street
00:04:35 The place where the Earthwork S1 Dłubnia existed
00:05:13 Return to the yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
00:08:46 Going off the trail
00:09:15 Karol Łowiński Street
00:10:08 Dłubnia Ammunition Shelter
00:13:49 Return to the yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
00:13:59 Zesławicka Street
00:14:29 Zakładowa Street
00:17:03 Leopold Okulicki Street
00:18:50 Dłubnia River
00:20:10 Going off the trail
00:20:23 Fatimska Street
00:20:36 Obrońców Krzyża Street
00:21:18 The place where the FB-VI-1 battery existed
00:22:36 Return to the yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
00:23:03 Mistrzejowicka Street
00:26:17 Do Fortu Street
00:27:31 Roman Dmowski Street
00:32:15 Wojciech Korfanty Street
00:33:40 Kruszwicka Street
00:36:22 Popielidów Street
00:40:58 Fort 48a Mistrzejowice

Krakow – a city in southern Poland on the Vistula River, founded in the 10th century AD, the formal capital of Poland until 1795, the former seat of Polish kings. There are many priceless monuments in the city, including the most important ones inscribed on the UNESCO World Heritage List – the Old Town with the Wawel Castle and Kazimierz.

Krakow Fortress – a unique set of military facilities built by the Austrian invader in the years 1848-1916 in Krakow and its vicinity. The task of the fortress was to defend the borders of the Austro-Hungarian monarchy against the troops of tsarist Russia. The fortress consisted of several hundred military facilities, such as forts, combat bunkers, ammunition shelters, caverns, artillery batteries, and the fortress’s backstage facilities, such as communication and communication systems (including the network of barracks), warehouses, barracks, riding schools, hospitals, production workshops and many more. Currently, there are about 100 facilities, some of them have been renovated and developed. In order to popularize the Krakow Fortress, a sightseeing „Krakow Fortress Trail” was created, connecting most of its facilities.

Earthwork S1 Dłubnia – built in the years 1887-88. The earthwork was intended for infantry. As part of the mobilization expansion, it was rebuilt in 1912-13, receiving field shelters and a belt of obstacles. The earthwork was decommissioned after 1965, and in its place there are now allotments.

Dłubnia Ammunition Shelter – built in 1914-15 according to a revised standard design. It is integrated into the hillside. Kept in good condition.

FB-VI-1 battery – built in 1887 on the outskirts of Fort Dłubnia. It was a complete work of earth. It was equipped with four 9cm M.75 cannons. It was completely decommissioned before 1965.

Fort 48a Mistrzejowice – intermediate, armored close defense. Built in 1895-97. Together with Fort 49a Dłubnia, it was supposed to close the open space between Batowice and Zesławice. Fort Mistrzejowice could take part in the First Battle of Krakow in November 1914, but this information is not confirmed.

The film was recorded on April 23, 2021.

Region