Szósta część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Zaczynamy pod Fortem 48 Batowice w Krakowie. Następnie schodzimy ze wzniesienia, na którym znajduje się fort do Cmentarza Batowickiego. Po drodze przekraczamy Potok Sudół Dominikański. Za cmentarzem przy ulicy Powstańców znajduje się Fort 47 1/2 Sudół. Dalej po przejściu około 1 km ulicą Powstańców przekraczamy tory klejowe, schodzimy ze szlaku i ulicą Węgrzycką dochodzimy do Schronu amunicyjnego Łysa Góra. Ze schronu podchodzimy jeszcze do Szańca IS V-5. Następnie wracamy na szlak przy skrzyżowaniu ulic Reduty, Węgrzeckiej, ks. Józefa Meiera i Batowickiej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Szlak Twierdzy Kraków w Krakowie (część 6), Polska
🏞️ Trasa: Fort 48 Batowice (50.0998522N, 19.9987800E) – Fort 47 1/2 Sudół (50.1032544N, 19.9857003E) – Schron amunicyjny Łysa Góra (50.1052461N, 19.9692019E) – Szaniec IS V-5 (50.1070431N, 19.9712039E) – Skrzyżowanie ulic Reduta, Węgrzecka, ks. Józefa Meiera i Batowicka w Krakowie (50.1002128N, 19.9737375E)
🆔 Oznaczenie: żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
📏 Długość: około 5,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 74 m
↘️ Suma zejść: 118 m

00:00:28 Park przy Forcie 48 Batowice
00:06:31 Potok Sudół Dominikański
00:07:20 Parking przy Cmentarzu Batowice
00:16:25 Fort 47 1/2 Sudół
00:36:30 Zejście ze szlaku
00:45:08 Schron amunicyjny Łysa Góra
00:53:35 Szaniec IS V-5
00:58:18 Powrót na żółto-czarny szlak

Kraków – miasto położone w południowej Polsce nad rzeką Wisłą, powstałe w X w n.e., formalna stolica Polski do 1795 r. dawna siedziba królów Polski. Na terenie miasta znajduje się wiele bezcennych zabytków, w tym najważniejsze wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Stare Miasto wraz z Zamkiem na Wawelu oraz Kazimierz.

Twierdza Kraków – unikalny zespół obiektów militarnych zbudowanych przez austriackiego zaborcę w latach 1848-1916 na terenie Krakowa i jego okolicach. Zadaniem twierdzy była obrona granic monarchii austro-węgierskiej przed wojskami carskiej Rosji. Twierdza składała się z kilkuset obiektów militarnych, takich jak forty, schrony bojowe, schrony amunicyjne, kawerny, baterie artyleryjskie oraz z obiektów zaplecza twierdzy, takich jak systemy komunikacji i łączności (w tym sieć dróg rokadowych), magazyny, koszary, ujeżdżalnie, szpitale, warsztaty produkcyjne i wiele innych. Obecnie istnieje około 100 obiektów, część z nich odnowiona i zagospodarowana. W celu popularyzacji Twierdzy Kraków powstał krajoznawczy „Szlak Twierdzy Kraków” łączący większość jego obiektów.

Fort 47 1/2 Sudół – pośredni, pancerny obrony bliskiej, zbudowano go w latach 1895-97. Mały niestandardowy fort pancerny zbudowany w latach 1895-97. Powstał na wzniesieniu ponad rzeczką o tej samej nazwie, w międzypolu fortów artyleryjskich Łysa Góra oraz Batowice. Fort Sudół stanowi nietypowy w szczegółach przykład rozwiązania dzieła pancernego obrony bliskiej. Narys fortu jest zgeometryzowany, lecz nie symetryczny. Fort nie uczestniczył w działaniach bojowych podczas obu wojen światowych.

Schron amunicyjny Łysa Góra powstał w latach 1913-14. Wykonano konstrukcję kamienno-ceglaną ze stropem stalowo-betonowym, pokrytym blachą. Schron posiada jedno duże pomieszczenie magazynowe doświetlone dwoma oknami. Podzielono je ścianką działową z cegły na przedsionek i izbę właściwą.

Szaniec IS V-5 powstał w 1887 roku jako typowe dzieło tego typu. Narys szańca był zbliżony do owalu, z charakterystycznym półkolistym wysunięciem do przodu części czołowej i lekko cofniętymi barkami w partiach szyi. Miał suchą fosę o głębokości około 2-3 metrów, trójkątnym profilu i stromych stokach. Linie stanowisk tworzył ziemny wał o grubym przedpiersiu. Szaniec był dziełem całkowicie ziemnym, w okresie pokoju nie posiadający elementów kubaturowych.

Film zarejestrowany w dniu 6 maja 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Krakow Fortress Trail in Krakow (part 6), Poland
🏞️ Route: Fort 48 Batowice (50.0998522N, 19.9987800E) – Fort 47 1/2 Sudół (50.1032544N, 19.9857003E) – Łysa Góra Ammunition Shelter (50.1052461N, 19.9692019E) – Earthwork IS V-5 (50.1070431N, 19.9712039E) – The crossing of Reduta, Węgrzecka, ks. Józef Meier and Batowicka in Krakow (50.1002128N, 19.9737375E)
🆔 Trail designation: yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
📏 Length: about 5.1 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 74 m
↘️ Sum down: 118 m

00:00:28 Park at Fort 48 Batowice
00:06:31 Sudół Dominikański Stream
00:07:20 Parking at the Batowice cemetery
00:16:25 Fort 47 1/2 Sudół
00:36:30 Going off the trail
00:45:08 Łysa Góra Ammunition Shelter
00:53:35 Earthwork IS V-5
00:58:18 Return to the yellow-black trail

Krakow – a city in southern Poland on the Vistula River, founded in the 10th century AD, the formal capital of Poland until 1795, the former seat of Polish kings. There are many priceless monuments in the city, including the most important ones inscribed on the UNESCO World Heritage List – the Old Town with the Wawel Castle and Kazimierz.

Krakow Fortress – a unique set of military facilities built by the Austrian invader in the years 1848-1916 in Krakow and its vicinity. The task of the fortress was to defend the borders of the Austro-Hungarian monarchy against the troops of tsarist Russia. The fortress consisted of several hundred military facilities, such as forts, combat bunkers, ammunition shelters, caverns, artillery batteries, and the fortress’s backstage facilities, such as communication and communication systems (including the network of barracks), warehouses, barracks, riding schools, hospitals, production workshops and many more. Currently, there are about 100 facilities, some of them have been renovated and developed. In order to popularize the Krakow Fortress, a sightseeing „Krakow Fortress Trail” was created, connecting most of its facilities.

Fort 47 1/2 Sudół – intermediate armored close defense, it was built in the years 1895-97. A small custom armored fort built between 1895-97. It was built on a hill above the river of the same name, between the artillery forts of Łysa Góra and Batowice. Fort Sudół is an atypical in detail example of the solution of an armored close defense work. The outline of the fort is geometrised, but not symmetrical. The fort did not participate in combat operations during both world wars.

The Łysa Góra Ammunition Shelter was built in 1913-14. A stone and brick structure was made with a steel and concrete ceiling covered with a sheet. The bunker has one large storage room illuminated by two windows. They were divided by a brick partition wall into a vestibule and a proper chamber.

Earthwork IS V-5 was created in 1887 as a typical work of this type. The outline of the rampart resembled an oval, with a characteristic semicircular protrusion of the forehead and slightly retracted shoulders in the parts of the neck. It had a dry moat about 2-3 meters deep, with a triangular profile and steep slopes. The lines of the stands were made of an earth rampart with a thick breast. The rampart was a completely earth work, with no cubature elements in the period of peace.

The film was recorded on May 6, 2021.

Region