Siódma część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Tą część zaczynamy na skrzyżowaniu ulic Reduty, Węgrzeckiej, ks. Józefa Meiera i Batowickiej. Szlak prowadzi ulicą Batowicką w Krakowie a następnie wchodzimy do miejscowości Węgrzce i kolejno ulicami B4, A9, Przy Forcie i Forteczną dochodzimy do Fortu 47 Łysa Góra. Pod fortem zawracamy i ulicą Forteczną dochodzimy do Baterii B1 Węgrzce. Następnie odwiedzamy sąsiadujący Ostróg Fortu 47 Łysa Góra i dalej ulicą Forteczną docieramy do Fortu 47a Węgrzce.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Szlak Twierdzy Kraków w Krakowie (część 7), Polska
🏞️ Trasa: Skrzyżowanie ulic Reduta, Węgrzecka, ks. Józefa Meiera i Batowicka w Krakowie (50.1002128N, 19.9737375E) – Fort 47 Łysa Góra (50.1122547N, 19.9727933E) – Bateria B1 Węgrzce (50.1147131N, 19.9694147E) – Ostróg Fortu 47 Łysa Góra (50.1148422N, 19.9684244E) – Fort 47a Węgrzce (50.1160786N, 19.9660939E)
🆔 Oznaczenie: żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
📏 Długość: około 3,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 64 m
↘️ Suma zejść: 16 m

00:00:29 Skrzyżowanie ulic Reduta, Węgrzecka, ks. Józefa Meiera i Batowicka w Krakowie
00:10:15 Węgrzce
00:32:35 Fort 47 Łysa Góra
00:42:17 Bateria B1 Węgrzce
00:45:44 Bateria B1 Węgrzce
00:49:32 Ostróg Fortu 47 Łysa Góra
00:53:22 Fort 47a Węgrzce

Kraków – miasto położone w południowej Polsce nad rzeką Wisłą, powstałe w X w n.e., formalna stolica Polski do 1795 r. dawna siedziba królów Polski. Na terenie miasta znajduje się wiele bezcennych zabytków, w tym najważniejsze wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Stare Miasto wraz z Zamkiem na Wawelu oraz Kazimierz.

Twierdza Kraków – unikalny zespół obiektów militarnych zbudowanych przez austriackiego zaborcę w latach 1848-1916 na terenie Krakowa i jego okolicach. Zadaniem twierdzy była obrona granic monarchii austro-węgierskiej przed wojskami carskiej Rosji. Twierdza składała się z kilkuset obiektów militarnych, takich jak forty, schrony bojowe, schrony amunicyjne, kawerny, baterie artyleryjskie oraz z obiektów zaplecza twierdzy, takich jak systemy komunikacji i łączności (w tym sieć dróg rokadowych), magazyny, koszary, ujeżdżalnie, szpitale, warsztaty produkcyjne i wiele innych. Obecnie istnieje około 100 obiektów, część z nich odnowiona i zagospodarowana. W celu popularyzacji Twierdzy Kraków powstał krajoznawczy „Szlak Twierdzy Kraków” łączący większość jego obiektów.

Fort 47 Łysa Góra – główny, artyleryjski, powstawał etapami od 1872 roku jako szaniec, przez fort półstały, aż do 1885 roku w wersji finalnej. Łysa Góra reprezentująca jednowałowy fort artyleryjski jest największym tego typu obiektem w całej twierdzy. Zadaniem obiektu było zabezpieczenie Traktu Warszawskiego, od strony którego można było się spodziewać ewentualnego ataku na twierdzę.

Bateria towarzysząca B1 Węgrzce powstała w latach 1902-03. Dzieło ziemne o narysie wydłużonego prostokąta, ze schronami pogotowia o kamienno-ceglanej konstrukcji ścian i stalobetonowych stropach, umieszczonymi w co drugiej poprzecznicy. Każda taka bateria posiadała trzy takie schrony. Wejścia do schronów pogotowia osłaniały półkoliste przelotnie z cienkiej warstwy betonu na blasze falistej, chroniące przed odłamkami.

Ostróg Fortu 47 Łysa Góra – należy do grupy fortecznej Węgrzce. Powstał w latach 1912-13. Jest to niewielki schron do ognia czołowego, uzbrojony w dwa karabiny maszynowe, umieszczone za tarczami pancernymi w strzelnicach przeciwrykoszetowych. Zbudowano go na planie nieregularnej litery L, z wejściem i oknem od strony zapola i pojedynczą strzelnicą dla broni ręcznej w ścianie od strony drogi. Ściany wykonano z betonu, z wyjątkiem tej od zapola, która powstała z cegieł.

Fort 47a Węgrzce – główny, pancerny, powstał w 1887 roku jako półstały fort artyleryjski. W latach 1892-96 całkowicie przebudowany na fort typu pancernego obrony bliskiej i dalekiej 'Einheitsfort’. Wchodził w skład grupy fortecznej Węgrzce. Zadaniem obiektu było zabezpieczenie Traktu Warszawskiego, od strony którego można było się spodziewać ewentualnego ataku na twierdzę. Fort zbudowano na narysie zbliżonym do trapezu, z usytuowanym w centrum założenia ziemnym masywem, osłaniającym piętrowy blok koszarowo-bojowy z przybudowaną kaponierą szyjową. Fort nie brał udziału w bitwach podczas I wojny światowej.

Film zarejestrowany w dniu 11 maja 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Krakow Fortress Trail in Krakow (part 7), Poland
🏞️ Route: The crossing of Reduta, Węgrzecka, ks. Józef Meier and Batowicka in Krakow (50.1002128N, 19.9737375E) – Fort 47 Łysa Góra (50.1122547N, 19.9727933E) – B1 Węgrzce Battery (50.1147131N, 19.9694147E) – Donjon of Fort 47 Łysa Góra (50.1148422N, 19.9684244E) – Fort 47a Węgrzce (50.1160786N, 19.9660939E)
🆔 Trail designation: yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
📏 Length: about 3.3 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 64 m
↘️ Sum down: 16 m

00:00:29 Crossing of Reduta, Węgrzecka, ks. Józef Meier and Batowicka in Krakow
00:10:15 Węgrzce
00:32:35 Fort 47 Łysa Góra
00:42:17 B1 Węgrzce Battery
00:45:44 B1 Węgrzce Battery
00:49:32 Donjon of Fort 47 Łysa Góra
00:53:22 Fort 47a Węgrzce

Krakow – a city in southern Poland on the Vistula River, founded in the 10th century AD, the formal capital of Poland until 1795, the former seat of Polish kings. There are many priceless monuments in the city, including the most important ones inscribed on the UNESCO World Heritage List – the Old Town with the Wawel Castle and Kazimierz.

Krakow Fortress – a unique set of military facilities built by the Austrian invader in the years 1848-1916 in Krakow and its vicinity. The task of the fortress was to defend the borders of the Austro-Hungarian monarchy against the troops of tsarist Russia. The fortress consisted of several hundred military facilities, such as forts, combat bunkers, ammunition shelters, caverns, artillery batteries, and the fortress’s backstage facilities, such as communication and communication systems (including the network of barracks), warehouses, barracks, riding schools, hospitals, production workshops and many more. Currently, there are about 100 facilities, some of them have been renovated and developed. In order to popularize the Krakow Fortress, a sightseeing „Krakow Fortress Trail” was created, connecting most of its facilities.

Fort 47 Łysa Góra – the main artillery one, was built in stages from 1872 as a rampart, through a semi-permanent fort, until 1885 in its final version. Łysa Góra, representing a single-rampart artillery fort, is the largest structure of this type in the entire fortress. The object’s task was to secure the Warsaw Route, from which one could expect a possible attack on the fortress.

The battery accompanying B1 Węgrzce was built in 1902-03. The earthwork with the outline of an elongated rectangle, with emergency bunkers with a stone and brick structure of walls and steel concrete ceilings, placed in every second crossbar. Each such battery had three such bunkers. The entrances to the ambulance shelters were covered by semicircular passages made of a thin layer of concrete on a corrugated sheet, protecting against debris.

Donjon Fort 47 Łysa Góra – belongs to the fortress group Węgrzce. It was established in 1912-13. It is a small frontal fire bunker, armed with two machine guns, placed behind armored shields in anti-ricochet ranges. It was built on the plan of an irregular letter L, with an entrance and a window on the side of the zapola, and a single shooting range for small arms in the wall on the side of the road. The walls were made of concrete, with the exception of the one from Zapola, which was made of bricks.

Fort 47a Węgrzce – the main one, armored, was built in 1887 as a semi-permanent artillery fort. In the years 1892-96, it was completely rebuilt into an armored fort of near and far defense 'Einheitsfort’. He was part of the Węgrzce fortress group. The object’s task was to secure the Warsaw Route, from which one could expect a possible attack on the fortress. The fort was built on a trapezoidal outline, with an earthen massif located in the center of the complex, covering a multi-storey barracks and combat block with an attached neck caponier. The fort did not take part in the battles of the First World War.

The film was recorded on May 11, 2021.

Region