Piąta część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Zaczynamy pod Fortem 48a Mistrzejowice na Osiedlu Piastów w Krakowie. Następnie schodzimy ze szlaku do miejsca, w którym istniał Schron Amunicyjny Mistrzejowice. Po powrocie na szlak przechodzimy przez Planty Mistrzejowickie i docieramy do Fortu 48 Batowice. Następnie dwukrotnie schodzimy ze szlaku, najpierw aby zobaczyć miejsce, w którym istniał Szaniec IS V-7 a na koniec dochodzimy do Parku Reduta, w którym znajduje się Szaniec IS V-6.

Zobacz Szlak Twierdzy Kraków na mapie Krakowa

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Szlak Twierdzy Kraków w Krakowie (część 5), Polska
🏞️ Trasa: Fort 48a Mistrzejowice (50.1012078N, 20.0171267E) – Nieistniejący Schron Amunicyjny Mistrzejowice (50.0964867N, 20.0169544E) – Fort 48 Batowice (50.0998522N, 19.9987800E) – Nieistniejący Szaniec IS V-7 (50.0918614N, 19.9970956E) – Szaniec IS V-6 (50.0958936N, 19.9847678E)
🆔 Oznaczenie: żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
📏 Długość: około 8,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 199 m
↘️ Suma zejść: 176 m
🗺️ https://malopolska.szlaki.pttk.pl/map/displayPlaner?code=jecjscj
🗺️ https://pl.mapy.cz/s/muhuvoveva

00:00:12 Fort 48a Mistrzejowice
00:00:43 Kraków, Osiedle Piastów
00:03:45 Ulica Piasta Kołodzieja
00:05:35 Zejście ze szlaku, ulica Popielidów
00:05:48 Ulica Kruszwicka
00:06:22 Miejsce, w którym istniał Schron Amunicyjny Mistrzejowice
00:06:58 Powrót na żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
00:07:24 Ulica Bitwy Nad Bzurą
00:12:29 Planty Mistrzejowickie
00:18:55 Park Mistrzejowicki
00:23:32 Fort 48 Batowice
00:47:29 Zejście ze szlaku
00:47:39 Ulica Miśnieńska
00:49:29 Park Tysiąclecia
00:49:52 Miejsce, w którym istniał Szaniec IS V-7
00:51:08 Powrót na żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
00:51:30 Zejście ze szlaku
00:51:44 Park Reduta
00:52:21 Szaniec IS V-6
00:57:46 Powrót na żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)

Kraków – miasto położone w południowej Polsce nad rzeką Wisłą, powstałe w X w n.e., formalna stolica Polski do 1795 r. dawna siedziba królów Polski. Na terenie miasta znajduje się wiele bezcennych zabytków, w tym najważniejsze wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Stare Miasto wraz z Zamkiem na Wawelu oraz Kazimierz.

Twierdza Kraków – unikalny zespół obiektów militarnych zbudowanych przez austriackiego zaborcę w latach 1848-1916 na terenie Krakowa i jego okolicach. Zadaniem twierdzy była obrona granic monarchii austro-węgierskiej przed wojskami carskiej Rosji. Twierdza składała się z kilkuset obiektów militarnych, takich jak forty, schrony bojowe, schrony amunicyjne, kawerny, baterie artyleryjskie oraz z obiektów zaplecza twierdzy, takich jak systemy komunikacji i łączności (w tym sieć dróg rokadowych), magazyny, koszary, ujeżdżalnie, szpitale, warsztaty produkcyjne i wiele innych. Obecnie istnieje około 100 obiektów, część z nich odnowiona i zagospodarowana. W celu popularyzacji Twierdzy Kraków powstał krajoznawczy „Szlak Twierdzy Kraków” łączący większość jego obiektów.

Fort 48a Mistrzejowice – pośredni, pancerny obrony bliskiej. Zbudowany w latach 1895-97. Wraz z fortem 49a Dłubnia miał za zadanie zamknąć otwartą przestrzeń międzypola od Batowic po Zesławice. Fort Mistrzejowice mógł brać udział w I bitwie o Kraków w listopadzie 1914, nie jest to jednak potwierdzona informacja.

Schron Amunicyjny Mistrzejowice – nieistniejący już obiekt powstał w latach 1913-14. Nadany mu został numer 11. Schron posiadał jedno duże pomieszczenie magazynowe doświetlone dwoma oknami.

Fort 48 Batowice – główny, artyleryjski powstał w latach 1883-85 jako artyleryjski fort jednowałowy. Modernizacja nastąpiła w latach 1910-1911, która poleała na wzmocnieniu część sklepień. W 1914 roku fort doprowadzono do gotowości bojowej, lecz prawdopodobnie nie brał udziału w walce.

Szaniec IS V-7 – nieistniejący już obiekt powstał w 1887 roku jako typowe dzieło tego typu. Narys szańca był zbliżony do owalu, z charakterystycznym półkolistym wysunięciem do przodu części czołowej i lekko cofniętymi barkami w partiach szyi. Szaniec zniwelowano po 1965 roku.

Szaniec IS V-6 – powstał w 1887 roku jako typowe dzieło tego typu. Narys szańca był zbliżony do owalu, z charakterystycznym półkolistym wysunięciem do przodu części czołowej i lekko cofniętymi barkami w partiach szyi. Obecnie wokół szańca powstał Park Reduta.

Film zarejestrowany w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Krakow Fortress Trail in Krakow (part 4), Poland
🏞️ Route: Fort 48a Mistrzejowice (50.1012078N, 20.0171267E) – Mistrzejowice Ammunition Shelter (50.0964867N, 20.0169544E) – Fort 48 Batowice (50.0998522N, 19.9987800E) – Earthwork IS V-7 (50.0918614N, 19.9970956E) – Earthwork IS V-6 (50.0958936N, 19.9847678E)
🆔 Trail designation: yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
📏 Length: about 8.2 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 199 m
↘️ Sum down: 176 m
🗺️ https://malopolska.szlaki.pttk.pl/map/displayPlaner?code=jecjscj
🗺️ https://pl.mapy.cz/s/muhuvoveva

00:00:12 Fort 48a Mistrzejowice
00:00:43 Krakow, Piastów Housing Estate
00:03:45 Piast Kołodziej Street
00:05:35 Going off the trail, Popielidów Street
00:05:48 Kruszwicka Street
00:06:22 The place where the Mistrzejowice Ammunition Shelter existed
00:06:58 Return to the yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
00:07:24 Bitwa Nad Bzurą Street
00:12:29 Planty Mistrzejowickie Park
00:18:55 Mistrzejowice Park
00:23:32 Fort 48 Batowice
00:47:29 Going off the trail
00:47:39 Miśnieńska Street
00:49:29 Tysiąclecia Park
00:49:52 The place where the Earthwork IS V-7 existed
00:51:08 Return to the yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
00:51:30 Going off the trail
00:51:44 Reduta Park
00:52:21 Earthwork IS V-6
00:57:46 Return to the yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)

Krakow – a city in southern Poland on the Vistula River, founded in the 10th century AD, the formal capital of Poland until 1795, the former seat of Polish kings. There are many priceless monuments in the city, including the most important ones inscribed on the UNESCO World Heritage List – the Old Town with the Wawel Castle and Kazimierz.

Krakow Fortress – a unique set of military facilities built by the Austrian invader in the years 1848-1916 in Krakow and its vicinity. The task of the fortress was to defend the borders of the Austro-Hungarian monarchy against the troops of tsarist Russia. The fortress consisted of several hundred military facilities, such as forts, combat bunkers, ammunition shelters, caverns, artillery batteries, and the fortress’s backstage facilities, such as communication and communication systems (including the network of barracks), warehouses, barracks, riding schools, hospitals, production workshops and many more. Currently, there are about 100 facilities, some of them have been renovated and developed. In order to popularize the Krakow Fortress, a sightseeing „Krakow Fortress Trail” was created, connecting most of its facilities.

Fort 48a Mistrzejowice – intermediate, armored close defense. Built in 1895-97. Together with Fort 49a Dłubnia, it was supposed to close the open space between Batowice and Zesławice. Fort Mistrzejowice could take part in the First Battle of Krakow in November 1914, but this information is not confirmed.

Mistrzejowice Ammunition Shelter – the no longer existing facility was built in 1913-14. It was given the number 11. The bunker had one large storage room lit by two windows.

Fort 48 Batowice – the main artillery fort was built in 1883-85 as a single-rampart artillery fort. Modernization took place in 1910-1911, which involved strengthening some of the vaults. In 1914, the fort was brought to combat readiness, but probably did not take part in the fight.

Earthwork IS V-7 – the no longer existing building was built in 1887 as a typical work of this type. The outline of the earthwork resembled an oval, with a characteristic semicircular protrusion of the forehead and slightly retracted shoulders in the neck. The rampart was leveled after 1965.

Earthwork IS V-6 – was created in 1887 as a typical work of this type. The outline of the earthwork resembled an oval, with a characteristic semicircular protrusion of the forehead and slightly retracted shoulders in the neck. Currently, Park Reduta was built around the earthwork

The film was recorded on April 27, 2021.

Region