Zimowy spacer po Lesie Zabierzowskim porastającym Garb Tenczyński, który stanowi jeden z czterech mezoregionów wchodzących w skład Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wędrówka rozpoczyna się w Zabierzowie przy ulicy Podleśnej i niebieskim szlakiem dochodzimy do leśnej drogi prowadzącej do miejscowości Burów.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Las Zabierzowski w Zabierzowie, Polska
🏞️ Trasa: Zabierzów, parking przy ul. Podleśnej (262 m n.p.m.; 50.115147, 19.789419) – Burów, leśna droga (357 m n.p.m.; 50.1060467, 19.7637339)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak
📏 Długość: około 2,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:50 h
↗️ Suma podejść: 133 m
↘️ Suma zejść: 35 m

Garb Tenczyński – południowy fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, mezoregion fizycznogeograficzny położony na zachód od Krakowa, oddzielony od zasadniczej części wyżyny zapadliskiem tektonicznym Rowu Krzeszowickiego. W krajobrazie regionu znajdują się m.in. liczne ostańce z wapieni górno-jurajskich, niewielkie jaskinie i paleozoiczne skały pochodzenia wulkanicznego. Dużą część obszaru zajmują lasy: buczyny karpackie, bory mieszane sosnowo-dębowe, łęgi olszowe oraz lasy grądowe.
Las Zabierzowski – kompleks leśny, znajdujący się na terenie gminy Zabierzów, w województwie małopolskim. Las porasta zbocza i wierzchowinę Garbu Tenczyńskiego. Przeważają w nim graby, buki i sosny. Las przecięty jest licznymi wąwozami (m.in.: Zapustny Dół, Wąwóz Kochanowski, Wąwóz Zbrza, Dolina Grzybowska) i urozmaicony licznymi skałkami wapiennymi.

00:00:21 Zabierzów, parking przy ul. Podleśnej
00:01:35 Skrzyżowanie niebieskiego szlaku i ścieżki dydaktycznej czerwonej
00:21:03 Skrzyżowanie niebieskiego szlaku, ścieżki dydaktycznej czerwonej i ścieżki dydaktycznej czarnej
00:29:45 Skrzyżowanie niebieskiego szlaku i ścieżki dydaktycznej czerwonej
00:38:57 Burów, leśna droga

Film zarejestrowany w dniu 16 stycznia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: The Zabierzowski Forest in Zabierzów, Poland
🏞️ Route: Zabierzów, parking at Podleśna Street (262 m n.p.m.; 50.115147, 19.789419) – Burów, forest road (357 m n.p.m.; 50.1060467, 19.7637339)
🆔 Trail designation: blue trail,
📏 Length: about 2.6 km
⏲️ Walking time: about 0:50 h
↗️ Sum of approaches: 133 m
↘️ Sum down: 35 m

Tenczyński Hump – the southern fragment of the Kraków-Częstochowa Upland, a physical and geographic mesoregion located west of Kraków, separated from the main part of the upland by a tectonic sinkhole of the Krzeszowice Trench. The landscape of the region includes numerous inselbergs of Upper Jurassic limestones, small caves and Palaeozoic rocks of volcanic origin. A large part of the area is covered by forests: Carpathian beech forests, mixed pine-oak forests, alder riparian forests and oak-hornbeam forests.
The Zabierzowski Forest – a forest complex located in the Zabierzów commune, in the Lesser Poland Voivodeship. The forest covers the slopes and the plateau of the Garb Tenczyński. It is dominated by hornbeams, beeches and pines. The forest is cut by numerous ravines (including: Zapustny Dół, Wąwóz Kochanowski, Wąwóz Zbrza, Dolina Grzybowska) and diversified with numerous limestone rocks.

00:00:21 Zabierzów, parking at Podleśna Street
00:01:35 Crossroads of blue trail and red educational trail
00:21:03 Crossroads of blue trail, red educational trail and black educational trail
00:29:45 Crossroads of blue trail and red educational trail
00:38:57 Burów, forest road

The film was recorded on January 16, 2021.

Region