Spacer po malowniczej Dolinie Sztoły. Wędrówkę zaczynamy przy zbiorniku wodnym „Leśny Dwór” kierując się na wschód. Czerwonym szlakiem edukacyjnym dochodzimy w pobliże źródeł Sztoły, gdzie rzeka o krystalicznie czystej wodzie tworzy piękne meandry. Wracamy do punktu wyjścia drugą stroną rzeki podziwiając wspaniały bór sosnowy.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Szlak Doliny Sztoły w Bukownie, Polska
🏞️ Trasa: Bukowno, ul. Spacerowa/Leśny Dwór (307 m n.p.m.; 50.261089, 19.476574) – Sztoła, w pobliżu Źródła w Żuradzie (339 m n.p.m.; 50.239589, 19.507065) – Bukowno, ul. Spacerowa/Leśny Dwór (307 m n.p.m.; 50.261089, 19.476574)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak edukacyjny
📏 Długość: około 8,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 242 m
↘️ Suma zejść: 242 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Sztoła – rzeka przepływająca przez województwo małopolskie i śląskie, w większości przez gminę Bukowno, lewobrzeżny dopływ Białej Przemszy. Znana z wyjątkowo czystych wód ma swoje źródła między miejscowością Żuradą, a dzielnicą Bukowna Podlesiem. Sztoła wysycha około 1 km przed zbiornikiem wodnym „Leśny dwór” w Bukownie a następnie zasilana jest wodami rzeki Baba. Sztoła ma ujście do wód Białej Przemszy w osadzie Ryszka w Sławkowie.

00:00:23 Bukowno, ul. Spacerowa/Leśny Dwór
00:00:44 Zbiornik wodny „Leśny Dwór”
00:20:23 Skrzyżowanie czerwonego szlaku edukacyjnego i niebieskiego szlaku edukacyjnego
00:40:48 Wyschnięte koryto rzeki Sztoła
00:43:32 Tama Alka
00:44:15 Sztoła
00:45:03 Sztoła
00:49:42 Sztoła
00:51:51 Sztoła
00:53:51 Sztoła
00:59:35 Sztoła, w pobliżu Źródła w Żuradzie
01:45:21 Sztoła
01:48:37 Zbiornik wodny „Leśny Dwór”
01:50:18 Zbiornik wodny „Leśny Dwór”
01:54:12 Zbiornik wodny „Leśny Dwór” / Bukowno, ul. Spacerowa

Film zarejestrowany w dniu 19 czerwca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: The Sztoła River Valley Trail in Bukowno, Poland
🏞️ Route: Bukowno, Spacerowa street/Leśny Dwór (307 m a.s.l.; 50.2593617, 19.4762736) – Sztoła Street, near the Source in Żurada (339 m n.p.m.; 50.239589, 19.507065) – Bukowno, Spacerowa street/Leśny Dwór (307 m a.s.l.; 50.2593617, 19.4762736)
🆔 Trail designation: red educational trail
📏 Length: about 8.1 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 242 m
↘️ Sum down: 242 m

Kraków-Częstochowa Upland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Sztoła River – a river flowing through the Lesser Poland and Silesia Voivodeships, mostly through the Bukowno commune, a left-bank tributary of the Biała Przemsza River. Known for its exceptionally clean waters, it has its springs between the village of Żurada and the Podlesie, Bukowno district. The Sztoła River dries up about 1 km before the „Leśny Dwór” water reservoir in Bukowno and then it is fed by the waters of the Baba River. The Sztoła River flows into the waters of the Biała Przemsza River in the Ryszka settlement in Sławków.

00:00:23 Bukowno, Spacerowa street/Leśny Dwór
00:00:44 „Leśny Dwór” water reservoir
00:20:23 Crossroads of the red educational trail and the blue educational trail
00:40:48 The dry bed of the Sztoła River
00:43:32 Alka Dam
00:44:15 Sztoła River
00:45:03 Sztoła River
00:49:42 Sztoła River
00:51:51 Sztoła River
00:53:51 Sztoła River
00:59:35 Sztoła River, near the Source in Żurada
01:45:21 Sztoła River
01:48:37 „Leśny Dwór” water reservoir
01:50:18 „Leśny Dwór” water reservoir
01:54:12 „Leśny Dwór” water reservoir / Bukowno, Spacerowa street

The film was recorded on June 19, 2021.

Region