Wirtualna wędrówka po Beskidzie Śląskim. W przepięknej zimowej scenerii z miejscowości Jaworze podchodzimy czerwonym szlakiem na Błatnią. Początkowo szlak prowadzi przez las, miejscami racząc nas pięknymi widokami. Pierwszy szczyt na który wchodzimy to zalesiony Czupel. Następnie wędrujemy zasypanymi śniegiem polanami wchodząc kolejno na Mały Cisowy i na widokowy szczyt Wielka Cisowa. Z Wielkiej Cisowej schodzimy na niewielką przełęcz i następnie mijając Schronisko PTTK wchodzimy na Błatnią. Ze szczytu roztacza się dookolna panorama Beskidu Śląskiego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Błatnią czerwonym szlakiem z Jaworza, Polska
🏞️ Trasa: Jaworze, parking (458 m n.p.m.; 49.766569, 18.910383) – Skrzyżowanie szlaków Pod Łazkiem (662 m n.p.m.; 49.766457, 18.898459) – Czupel (746 m n.p.m.; 49.756041, 18.901248) – Mały Cisowy (829 m n.p.m.; 49.749594, 18.914831) – Wielka Cisowa (878 m n.p.m.; 49.745102, 18.931696) – Schronisko PTTK Na Błatniej (893 m n.p.m.; 49.747521, 18.942973) – Błatnia (917 m n.p.m.; 49.748343, 18.945327)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, szlak spacerowy zielony
📏 Długość: około 6,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 539 m
↘️ Suma zejść: 86 m

00:00:24 Jaworze, parking
00:01:35 Potok Jasionka
00:02:33 Skrzyżowanie czerwonego szlaku, szlaku spacerowego zielonego i niebieskiego
00:26:40 Skrzyżowanie Pod Łazkiem czerwonego i zielonego szlaku
00:47:07 Czupel
01:08:31 Mały Cisowy
01:30:39 Zejście ze szlaku
01:34:10 Wielka Cisowa
01:38:24 Powrót na czerwony szlak
01:39:06 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
01:42:36 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku oraz szlaku spacerowego zielonego i niebieskiego
01:47:22 Schronisko PTTK Na Błatniej
01:48:42 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego szlaku oraz szlaku spacerowego zielonego
01:51:11 Skrzyżowanie żółtego szlaku i szlaku spacerowego zielonego
01:52:50 Błatnia

Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, wchodzące w skład Karpat Zachodnich. Położone jest w południowej części województwa śląskiego w Polsce oraz we wschodnim regionie morawsko-śląskim, w Czechach. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.).

Błatnia (Góra Błotna) – szczyt o wysokości 917 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim, wznoszący się nad Doliną Wapienicy, niecałe 4 km na zachód od Klimczoka. Wierzchołek, grzbiety w jego rejonie oraz południowe stoki opadające ku dolinie Chrobaczego Potoku w Brennej pokryte są ciągiem polan, które do II wojny światowej stanowiły tradycyjny ośrodek gospodarki pasterskiej. Pod szczytem znajduje się Schronisko PTTK na Błatniej zbudowane w latach 1925–1926. Ze szczytu roztacza się dookolna panorama, obejmującą wszystkie najciekawsze szczyty tej części Beskidu Śląskiego. Po stronie północnej widać rozległą panoramę miasteczek i wsi śląskich od Skoczowa po Bielsko-Białą.

Film zarejestrowany w dniu 12 lutego 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Błatnia Mountain via the red trail from Jaworze, Poland
🏞️ Route: Jaworze, parking (458 m a.s.l.; 49.766569, 18.910383) – The crossing of trails Pod Łazkiem (662 m a.s.l.; 49.766457, 18.898459) – Czupel Mountain (746 m a.s.l.; 49.756041, 18.901248) – Mały Cisowy Mountain (829 m a.s.l.; 49.749594, 18.914831) – Wielka Cisowa Mountain (878 m a.s.l.; 49.745102, 18.931696) – PTTK Mountain Shelter Na Błatniej (893 m a.s.l.; 49.747521, 18.942973) – Błatnia Mountain (917 m a.s.l.; 49.748343, 18.945327)
🆔 Trail designation: red trail, green walking trail
📏 Length: about 6.1 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 539 m
↘️ Sum down: 86 m

00:00:24 Jaworze, parking
00:01:35 Jasionka Stream
00:02:33 The crossing of the red trail, the green walking trail and the blue walking trail
00:26:40 The crossing of the red and green trails Pod Łazkiem
00:47:07 Czupel Mountain
01:08:31 Mały Cisowy Mountain
01:30:39 Going off the trail
01:34:10 Wielka Cisowa Mountain
01:38:24 Return to the red trail
01:39:06 The crossing of the red and the green trails
01:42:36 The crossing of the red, the green trails and the green and the blue walking trails
01:47:22 PTTK Mountain Shelter Na Błatniej
01:48:42 The crossing of the red, the green, the blue and the yellow trails and the green walking trail
01:51:11 The crossing of the yellow trails and the green walking trail
01:52:50 Błatnia Mountain

Silesian Beskids Mountains – a mountain range that is part of the Western Beskids, part of the Western Carpathians. It is located in the southern part of the Silesian Voivodeship in Poland and in the eastern Moravian-Silesian region in the Czech Republic. The highest peak of the Silesian Beskids is Skrzyczne (1257 m a.s.l).

Błatnia Mountain – a peak 917 m a.s.l. in the Silesian Beskids, towering over the Wapienica Valley, less than 4 km west of Klimczok. The top, ridges in its area and southern slopes descending towards the valley of Chrobaczy Potok in Brenna are covered with a series of clearings, which until World War II were a traditional center of pastoral farming. Under the peak, there is the PTTK Shelter on Błatnia, built in the years 1925–1926. From the top there is an omnidirectional panorama, covering all the most interesting peaks of this part of the Silesian Beskids. On the north side you can see a vast panorama of Silesian towns and villages from Skoczów to Bielsko-Biała.

The film was recorded on February 12, 2022.

Region