Letnia wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z Wiśniowej podchodzimy zielonym szlakiem na Ciecień. Początkowo szlak prowadzi drogą z rozległymi widokami na Beskid Wyspowy i Beskid Makowski. Po wejściu do lasu łagodnym podejściem wchodzimy na szczyt. Nieco poniżej szczytu znajduje się polana paralotniarzy, z której roztaczają się fantastyczne widoki ma Pasmo Łysiny, Beskid Wyspowy a w oddali na Beskid Żywiecki i Babią Górę.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Ciecień z Wiśniowej, Polska
🏞️ Trasa: Wiśniowa, parking przy przedszkolu (381 m n.p.m.; 49.786574, 20.121717) – Wiśniowa, skrzyżowanie szlaków (441 m n.p.m.; 49.785376, 20.129929) – Ciecień (829 m n.p.m.; 49.773248, 20.141901) – Polana paralotniarzy (812 m n.p.m.; 49.772430, 20.141190)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 2,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 446 m
↘️ Suma zejść: 16 m

00:00:21 Wiśniowa, parking przy przedszkolu
00:08:53 Wiśniowa, skrzyżowanie szlaków
00:52:07 Ciecień
00:52:32 Skrzyżowanie żółtego, zielonego i niebieskiego szlaku
00:54:41 Polana paralotniarzy

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów – wysp od czego pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Ciecień – szczyt o wysokości 829 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym, w Paśmie Cietnia. Zbudowany jest z utworów płaszczowiny śląskiej w przeciwieństwie do szczytów Beskidu Wyspowego, które zbudowane są z płaszczowiny magurskiej. Masyw Cietnia znajduje się pomiędzy doliną Krzyworzeki i Stradomki, wznosząc się ponad nie nawet 500 m i ciągnie się od Wierzbanowskiej Przełęczy po przełęcz pod Grodziskiem. Sczyt jest porośnięty lasem jednak pod szczytem znajduje się polanka, poszerzona przed laty o przecinkę dla paralotniarzy. Rozciąga się stąd rozległy widok na Pasmo Łysiny i leżącą w dolinie Wiśniową.

Film zarejestrowany w dniu 26 sierpnia 2022 roku.

🇬🇧
Summer hiking in the Beskid Wyspowy. From Wiśniowa we take the green trail to Ciecień. Initially, the trail leads along a road with extensive views of the Beskid Wyspowy and the Beskid Makowski. After entering the forest, we make our way to the top with a gentle approach. Slightly below the peak there is a clearing for paragliders, from which there are fantastic views of the Łysina Range, the Beskid Wyspowy and in the distance the Beskid Żywiecki and Babia Góra.

🚶 Virtual hike: Ascent to Ciecień Mountain from Wiśniowa, Poland
🏞️ Route: Wiśniowa, parking at the kindergarten (381 m a.s.l.; 49.786574, 20.121717) – Wiśniowa, crossing of trails (441 m a.s.l.; 49.785376, 20.129929) – Ciecień Mountain (829 m a.s.l.; 49.773248, 20.141901) – Glade of paragliders (812 m a.s.l.; 49.772430, 20.141190)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 2.9 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 446 m
↘️ Sum down: 16 m

00:00:21 Wiśniowa, parking at the kindergarten
00:08:53 Wiśniowa, crossing of trails
00:52:07 Ciecień Mountain
00:52:32 Crossing of the yellow, the green and the blue trails
00:54:41 Glade of paragliders

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Ciecień Mountain – a peak with a height of 829 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid, in the Ciecień Range. It is built of the Silesian Nappe, as opposed to the Wyspowy Beskid peaks, which are built of the Magura Nappe. The Ciecień Massif is located between the Krzyworzeka and Stradomka valleys, rising above not even 500 m and stretching from the Wierzbanowska Pass to the pass near Grodzisko. The summit is covered with forest, but under the summit there is a clearing, extended years ago by a paraglider cut. From here you have a vast view of the Łysina Range and Wiśniowa located in the valley.

The film was recorded on August 26, 2022.

Region