Wędrówka w upalny dzień po Beskidzie Wyspowym. Z Kasiny Wielkiej, z Kolonii Wydarte dochodzimy polnymi i leśnymi drogami do żółtego szlaku prowadzącego z Mszany Dolnej na Ćwilin. Szlakiem wchodzimy na widokową Polanę Michurową a następnie zdobywamy Ćwilin, z którego roztaczają się rozległe widoki na Beskid Wyspowy i Gorce. Ze szczytu schodzimy niebieskim szlakiem na Przełęcz Gruszowiec.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Ćwilin z Kasiny Wielkiej, Polska
🏞️ Trasa: Kasina Wielka, kolonia Wydarte (591 m n.p.m.; 49.695371, 20.149232) – Kasina Wielka, kolonia Kordy (561 m n.p.m.; 49.692307, 20.150599) – Żółty szlak (637 m n.p.m.; 49.687268, 20.154548) – Polana Michurowa (990 m n.p.m.; 49.689711, 20.179782) – Skrzyżowanie szlaków Pod Ćwilinem (1053 m n.p.m.; 49.688863, 20.188301) – Ćwilin (1072 m n.p.m.; 49.688665, 20.191205) – Skrzyżowanie szlaków Pod Ćwilinem (1053 m n.p.m.; 49.688863, 20.188301) – Przełęcz Gruszowiec (660 m n.p.m.; 49.700310, 20.179843)
🆔 Oznaczenie: ścieżki oznaczone na mapie, żółty szlak szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 5,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:20 h
↗️ Suma podejść: 514 m
↘️ Suma zejść: 401 m

00:00:22 Kasina Wielka, kolonia Wydarte
00:05:30 Kasina Wielka, kolonia Kordy
00:16:48 Żółty szlak
01:00:07 Polana Michurowa
01:13:46 Skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku pod Ćwilinem
01:17:26 Ćwilin
01:22:50 Skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku pod Ćwilinem
01:55:06 Przełęcz Gruszowiec

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów – wysp od czego pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Ćwilin – szczyt o wysokości 1072 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym, stanowi typową samotną wyspę, charakterystyczną dla tego regionu. Otoczony jest z każdej strony przełęczami. Połnocne, strome stoki opadającą do przełęczy Gruszowiec oddzielając go od Śnieżnicy, południowo-wschodnie stoki opadają do Jurkowa oddzielając go od Łopienia i Mogielicy a południowo-zachodnie do miejscowości Wilczyce. Wierzchołek Ćwilina zajmuje ogromna Polana Michurowa, pozostałość po latach wypasu owiec na tym terenie. Roztaczają się stamtąd rozległe i dalekie widoki na Gorce i dalej na Tarty, Beskid Sądecki, pasma górskie na Słowacji (Góry Choczańskie) oraz Beskid Żywiecki z Babią Górą.

Film zarejestrowany w dniu 30 czerwca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Ćwilin Mountain from Kasina Wielka, Poland
🏞️ Route: Kasina Wielka, Wydarte Colony (591 m a.s.l.; 49.695371, 20.149232) – Kasina Wielka, Kordy Colony (561 m a.s.l.; 49.692307, 20.150599) – Yellow trail (637 m a.s.l.; 49.687268, 20.154548) – Michurowa Glade (990 m a.s.l.; 49.689711, 20.179782) – Crossing at Ćwilin (1053 m a.s.l.; 49.688863, 20.188301) – Ćwilin Mountain (1072 m a.s.l.; 49.688665, 20.191205) – Crossing at Ćwilin (1053 m a.s.l.; 49.688863, 20.188301) – Gruszowiec Pass (660 m a.s.l.; 49.700310, 20.179843)
🆔 Trail designation: paths marked on the map, yellow trail, blue trail
📏 Length: about 5.9 km
⏲️ Walking time: about 2:20 h
↗️ Sum of approaches: 514 m
↘️ Sum down: 401 m

00:00:22 Kasina Wielka, Wydarte Colony
00:05:30 Kasina Wielka, Kordy Colony
00:16:48 Yellow trail
01:00:07 Michurowa Glade
01:13:46 Crossing of the yellow and the blue trails at Ćwilin
01:17:26 Ćwilin Mountain
01:22:50 Crossing of the yellow and the blue trails at Ćwilin
01:55:06 Gruszowiec Pass

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Ćwilin Mountain – a peak 1072 m a.s.l. in the Beskid Wyspowy, it is a typical, lonely island, characteristic of this region. It is surrounded on all sides by passes. The northern, steep slopes descending to the Gruszowiec Pass separating it from Śnieżnica Mountain, the south-eastern slopes fall to Jurków, separating it from Łopień Mountain and Mogielica Mountain, and the south-western slopes to the village of Wilczyce. The top of Ćwilin is occupied by the enormous Michurowa Glade, a remnant of years of sheep grazing in this area. From there, there are vast and distant views of the Gorce Mountians and further to the Tarty Mountains, the Sącz Beskid Mountains, mountain ranges in Slovakia (Choč Mountains) and the Żywiec Beskid Mountains with Babia Góra Mountain.

The film was recorded on June 30, 2022.

Region