Drugą część letniej wędrówki po Beskidzie Wyspowym. Zaczynamy na widokowej polanie paralotniarzy, z której wchodzimy na szczyt Cietnia. Następnie niebieskim szlakiem schodzimy na niewielką przełęcz, z której podchodzimy ścieżką bez szlaku na szczyt Księżej Góry. Wracamy na przełęcz i żółtym szlakiem z pięknymi widokami na Pasmo Łysiny schodzimy do Wiśniowej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Z Cietnia na Księżą Górę i zejście do Wiśniowej, Polska
🏞️ Trasa: Polana paralotniarzy (812 m n.p.m.; 49.772430, 20.141190) – Ciecień (829 m n.p.m.; 49.773248, 20.141901) – Przełęcz pod Księżą Górą (598 m n.p.m.; 49.786245, 20.149156) – Księża Góra (649 m n.p.m.; 49.787900, 20.145793) – Przełęcz pod Księżą Górą (598 m n.p.m.; 49.786245, 20.149156) – Wiśniowa, skrzyżowanie szlaków (441 m n.p.m.; 49.785376, 20.129929) – Wiśniowa, stacja benzynowa (388 m n.p.m.; 49.786671, 20.123364)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, żółty szlak
📏 Długość: około 5,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 50 m
↘️ Suma zejść: 469 m

00:01:02 Polana paralotniarzy
00:02:40 Ciecień
00:02:59 Skrzyżowanie żółtego, zielonego i niebieskiego szlaku
00:08:55 Skrzyżowanie żółtego, zielonego, czerwonego i niebieskiego szlaku
00:12:56 Skrzyżowanie zielonego, czerwonego i niebieskiego szlaku
00:27:41 Skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
00:28:03 Kapliczka
00:28:29 Przełęcz pod Księżą Górą
00:30:55 Zejście ze szlaku
00:34:34 Księża Góra
00:39:35 Powrót na niebieski szlak
00:41:09 Przełęcz pod Księżą Górą
00:41:21 Skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
00:47:33 Potok Na Padoły
00:48:17 Potok Na Padoły
00:56:15 Kapliczka
01:01:25 Wiśniowa, skrzyżowanie szlaków
01:06:59 Wiśniowa, stacja benzynowa

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny będący częścią Beskidów Zachodnich. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów – wysp od czego pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest pomiędzy Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotliną Sądecką, a Pogórzem Wiśnickim od północy. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie tereny. Szczyty mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, którą zazwyczaj pokrywa rozległa polana.

Księża Góra – szczyt o wysokości 649 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym. Położony jest w Paśmie Cietnia pomiędzy Cietniem a Cublą Górą. Na wierzchołku porośniętym lasem znajduje się ołtarz polowy oraz krzyż. Z południowego stoku wypływa jeden z dopływów „Potoku Na Padoły”, który wpływa w Wiśniowej do Krzyworzeki. Z wschodniego zbocza wypływa „Potok Kałowski”, wpływający w Smykaniu do Stradomki.

Film zarejestrowany w dniu 26 sierpnia 2022 roku.

🇬🇧
The second part of the summer trip to the Beskid Wyspowy. We start at the scenic clearing for paragliders, from which we ascend to the top of Ciecień. Then, following the blue trail, we go down to a small pass, from which we go up a path without a trail to the top of Księża Góra. We return to the pass and follow the yellow trail with beautiful views of the Łysina Range to Wiśniowa.

🚶 Virtual hike: From Ciecień Mountain to Księża Góra and the descent to Wiśniowa, Poland
🏞️ Route: Glade of paragliders (812 m a.s.l.; 49.772430, 20.141190) – Ciecień Mountain (829 m a.s.l.; 49.773248, 20.141901) – Pass at Księża Góra (598 m a.s.l.; 49.786245, 20.149156) – Księża Góra (649 m a.s.l.; 49.787900, 20.145793) – Pass at Księża Góra (598 m a.s.l.; 49.786245, 20.149156) – Wiśniowa, crossing of trails (441 m a.s.l.; 49.785376, 20.129929) – Wiśniowa, gas station (388 m a.s.l.; 49.786671, 20.123364)
🆔 Trail designation: blue trail, yellow trail
📏 Length: about 5.0 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 50 m
↘️ Sum down: 469 m

00:01:02 Glade of paragliders
00:02:40 Ciecień Mountain
00:02:59 Crossing of the yellow, the green and the blue trails
00:08:55 Crossing of the yellow, the green, the red and the blue trails
00:12:56 Crossing of the green, the red and the blue trails
00:27:41 Crossing of the blue trail and yellow trail
00:28:03 Chapel
00:28:29 Pass at Księża Góra
00:30:55 Going off the trail
00:34:34 Księża Góra
00:39:35 Return to the blue trail
00:41:09 Pass at Księża Góra
00:41:21 Crossing of the blue trail and yellow trail
00:47:33 Na Padoły Stream
00:48:17 Na Padoły Stream
00:56:15 Chapel
01:01:25 Wiśniowa, crossing of trails
01:06:59 Wiśniowa, gas station

Wyspowy Beskid – a physical and geographical mesoregion that is part of the Western Beskids. It is characterized by the occurrence of isolated, single peaks – islands from which it is named. It covers an area of approx. 1000 km² and is situated between the Makowski Beskid, the Rabka Basin, the Gorce Mountains, the Sącz Basin, and the Wiśnicz Foothills from the north. A characteristic feature of the Wyspowy Beskid is the presence of isolated peaks, which, like islands, rise 400–500 m above the typically piedmont areas. The peaks have steep, sometimes even very steep slopes. Usually, the northern ones are more sloping than the southern ones, but the plateau is usually flat, which is usually covered by a large glade.

Księża Góra – a peak with a height of 649 m a.s.l. in the Wyspowy Beskid. It is located in the Ciecień Range between Ciecień Mountain and Cubla Mountain. On the top, covered with forest, there is a field altar and a cross. One of the tributaries of the „Potok Na Padoły” flows out of the southern slope, which flows into Krzyworzeka in Wiśniowa. The „Potok Kałowski” flows from the eastern slope, flowing in Smykań to Stradomka.

The film was recorded on August 26, 2022.

Region