Wędrówka przez cztery kopce Krakowa. Zaczynamy wejściem na Kopiec Wandy w Nowej Hucie, następnie podjeżdżamy na Przystanek PKP Kraków Podgórze, skąd pochodzimy na Kopiec Krakusa. Ze szczytu widać wspaniałą panoramę Krakowa. Następnie podjeżdżamy na Salwator skąd już zielonym szlakiem (Szlak Dwóch Kopców) idziemy najpierw na Kopiec Kościuszki a potem przez Las Wolski podchodzimy na Kopiec Piłsudskiego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na cztery kopce Krakowa, Polska
🏞️ Trasa: Kopiec Wandy (226 m n.p.m.; 50.070149, 20.068030 ) – Kopiec Krakusa (245 m n.p.m.; 50.038039, 19.958403) – Kopiec Kościuszki (293 m n.p.m.; 50.054789, 19.893408) – Kopiec Piłsudskiego (355 m n.p.m.; 50.060001, 19.847102)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak (Salwator – Kopiec Piłsudskiego)
📏 Długość: około 5,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:50 h
↗️ Suma podejść: 267 m
↘️ Suma zejść: 121 m

00:00:33 Kraków Nowa Huta – w pobliżu Fortu 49 1/2 a Mogiła
00:03:36 Kopiec Wandy
00:09:22 Stacja PKP Kraków Podgórze
00:13:20 Kopiec Krakusa
00:20:06 Klasztor Sióstr Norbertanek na Salwatorze
00:20:43 Kaplica św. Małgorzaty i św. Judyty
00:21:29 Kościół Najświętszego Salwatora
00:27:14 Cmentarz na Salwatorze
00:31:06 Diabelski Most
00:35:49 Skrzyżowanie zielonego i żółto-czarnego szlaku
00:38:06 Fort 2 Kościuszko
00:39:13 Kopiec Kościuszki
00:50:59 Skrzyżowanie zielonego i żółto-czarnego szlaku
00:59:38 Skrzyżowanie zielonego i żółto-czarnego szlaku
01:06:07 Strzelnica
01:28:27 Baba Jaga
01:28:48 Skrzyżowanie zielonego i czarnego szlaku
01:33:24 Panieńskie Skały
01:34:15 Skrzyżowanie zielonego i żółtego szlaku
01:45:19 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
01:49:25 Kopiec Józefa Piłsudskiego (Kopiec Niepodległości)

Kraków – miasto położone w południowej Polsce nad rzeką Wisłą, drugie pod względem liczby mieszkańców i powierzchni miasto kraju, formalna stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski. Na terenie miasta znajduje się wiele bezcennych zabytków, w tym najważniejsze wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Stare Miasto wraz z Zamkiem na Wawelu oraz Kazimierz.

Kopiec Wandy – kopiec w Krakowie, w dzielnicy Nowa Huta. Usypany został prawdopodobnie ok. VII – VIII wieku. Według legendy jest mogiłą Wandy, córki księcia Kraka, ktora odrzuciwszy rękę niemieckiego władcy, rzuciła się w fale Wisły. Kopiec nagrobny usypano w miejscu, gdzie z rzeki wyłowiono jej ciało. Na szczycie kopca znajduje się marmurowy pomnik projektu Jana Matejki.

Kopiec Krakusa – kopiec znajdujący się w Krakowie, w dzielnicy Podgórze, usypany na najwyższym wzniesieniu wapiennego zrębu Krzemionek – Wzgórzu Lasoty (271 m). Według legendy kopiec jest mogiłą Kraka, legendarnego założyciela miasta Krakowa. Legenda głosi, że pogrzebano go zgodnie ze zwyczajem na szczycie wzgórza, zaś dwaj jego synowie, wykonując jego wolę, wznieśli kopiec na wieczną pamiątkę.

Kopce Wandy i Krakusa mają także powiązanie z kulturą celtycką. Zaobserwowano interesujące zjawisko, stojąc na kopcu Krakusa można zauważyć wschód słońca idealnie nad kopcem Wandy w dniach 1 maja i 10 sierpnia, z kolei będąc na kopcu Wandy w dniach 4 listopada i 6 lutego ujrzy się zachód słońca w miejscu, gdzie znajduje się kopiec Kraka. Daty te dzielą rok na cztery części i każda z nich jest dość bliska świętom celtyckim.

Kopiec Kościuszki – kopiec poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, znajduje się w Krakowie na Wzgórzu św. Bronisławy w dzielnicy Zwierzyniec. Budowa kopca rozpoczęła się 16 października 1820 r. wspólnym wysilkiem wielu Polaków, symboliczny chociażby udział w jego sypaniu stał się patriotycznym obowiązkiem. Budowę zakończono 25 października 1823 r. W 1860 r. na szczycie umieszczono granitowy głaz z napisem: „Kościuszce”. W latach 1850-1854 zaborca austiacki zbudował wokół kopca fort cytadelowy 2 „Kościuszko”.

Kopiec Józefa Piłsudskiego (Kopiec Niepodległości) – usypany na szczycie wzgórza Sowiniec znajdującego się w Lesie Wolskim. Kopiec jest pomnikiem walki narodu polskiego o niepodległość.
Budowę rozpoczęto 6 sierpnia 1934 r. w dwudziestą rocznicę wymarszu z Krakowa I kompanii kadrowej Legionów. Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego postanowiono kopiec nazwać jego imieniem. Sypanie zakończono 9 lipca 1937 r. W kopcu złożono ziemię z wszystkich pól bitewnych I wojny światowej, na których walczyli Polacy, W 1941 r. generalny gubernator Hans Frank wydał rozkaz zniwelowania kopca, który nie został wykonany. Po II wojnie światowej władze komunistyczne starały się, aby kopiec wymazać z pejzażu miasta i ze świadomości krakowian. W 1953 r. przy użyciu czołgu usunięto ze szczytu kopca granitową płytę z wyrytym na niej Krzyżem Legionowym. Zniszczono wówczas cały stok kopca.

Film zarejestrowany w dniu 6 marca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Entrance to the four mounds of Krakow, Poland
🏞️ Route: Wanda Mound (226 m a.s.l; 50.070149, 20.068030 ) – Krakus Mound (245 m a.s.l; 50.038039, 19.958403) – Kościuszko Mound (293 m a.s.l; 50.054789, 19.893408) – Piłsudski Mound (355 m a.s.l; 50.060001, 19.847102)
🆔 Trail designation: green trail (Salwator – Piłsudski Mound)
📏 Length: about 5.7 km
⏲️ Walking time: about 1:50 h
↗️ Sum of approaches: 257 m
↘️ Sum down: 121 m

00:00:33 Kraków Nowa Huta – near the Fort 49 1/2 a Mogiła
00:03:36 Wanda Mound
00:09:22 Railway station Kraków Podgórze
00:13:20 Krakus Mound
00:20:06 Monastery of the Norbertine Sisters in Salwator
00:20:43 Chapel of Saint Margaret and Saint Judith
00:21:29 Church of the Holy Salvator
00:27:14 Cemetery in Salwator
00:31:06 Devil’s Bridge
00:35:49 Crossroads of green and yellow-black trails
00:38:06 Fort 2 Kościuszko
00:39:13 Kościuszko Mound
00:50:59 Crossroads of green and yellow-black trails
00:59:38 Crossroads of green and yellow-black trails
01:06:07 Strzelnica
01:28:27 Baba Jaga
01:28:48 Crossroads of green and black trails
01:33:24 Panieńskie Skały
01:34:15 Crossroads of green and yellow trails
01:45:19 Crossroads of green and red trails
01:49:25 Józef Piłsudski Mound (Independence Mound)

Kraków – a city in southern Poland on the Vistula River, the second largest city in the country in terms of the number of inhabitants and area, the formal capital of Poland until 1795 and a coronation city and necropolis of Polish kings. There are many priceless monuments in the city, including the most important ones inscribed on the UNESCO World Heritage List – the Old Town with the Wawel Castle and Kazimierz.

Wanda Mound – a mound in Kraków, in the Nowa Huta district. It was probably built around the 7th – 8th centuries. According to legend, it is the tomb of Wanda, the daughter of Prince Krak, who, having rejected the hand of the German ruler, threw herself into the waves of the Vistula. The tombstone was built in the place where her body was fished out of the river. At the top of the mound, there is a marble monument designed by Jan Matejko.

Krakus Mound – a mound located in Krakow, in the Podgórze district, built on the highest elevation of the limestone framework of Krzemionki – Lasota Hill (271 m). According to legend, the mound is the grave of Krak, the legendary founder of the city of Kraków. Legend has it that he was buried according to custom at the top of the hill, and his two sons, doing his will, erected a mound as an eternal memorial.

The Mounds of Wanda and Krakus are also related to the Celtic culture. An interesting phenomenon was observed, while standing on the Krakus Mound, you can see the sunrise perfectly over the Wanda Mound on May 1 and August 10, while on the Wanda Mound on November 4 and February 6 you will see the sunset at the place where the Krakus Mound is located. These dates divide the year into four parts, each of them quite close to the Celtic holidays.

Kościuszko Mound – a mound dedicated to Tadeusz Kościuszko, is located in Krakow on St. Bronisława Hill in the Zwierzyniec district. The construction of the mound began on October 16, 1820 with the joint effort of many Poles, even symbolic participation in its construction became a patriotic duty. The construction was completed on October 25, 1823. In 1860, a granite boulder with the inscription „Kościuszce” was placed on the top. In the years 1850-1854, the Austrian invader built the citadel Fort 2 „Kościuszko” around the mound.

Józef Piłsudski Mound (Independence Mound) – built on the top of the Sowiniec hill in the Wolski Forest. The mound is a monument to the struggle of the Polish nation for independence.
The construction works began on August 6, 1934, on the twentieth anniversary of the departure of the 1st cadre company of the Legions from Krakow. After the death of Marshal Józef Piłsudski, it was decided to name the mound after him. The pouring was completed on July 9, 1937. The mound contained soil from all the battlefields of World War I where Poles fought. In 1941, the general governor, Hans Frank, issued an order to level the mound, which was not completed. After World War II, the communist authorities tried to erase the mound from the city landscape and from the minds of the inhabitants of Krakow. In 1953, a granite slab with the Legion’s Cross carved on it was removed from the top of the mound in 1953. The entire mound slope was then destroyed.

The film was recorded on March 6, 2021.

Region